A A A A A
Latvijas Bībele 1685

Psalmi 1001
Pateicības dziesma. Gavilējiet Tam Kungam, visa pasaule.
2
Kalpojiet Tam Kungam ar prieku, nāciet priekš viņa vaiga ar gavilēšanu.
3
Atzīstiet, ka Tas Kungs ir Dievs; viņš mūs ir darījis, un ne mēs paši, par saviem ļaudīm un par savas ganības avīm.
4
Ieejat pa viņa vārtiem ar pateikšanu, viņa pagalmos ar teikšanu; pateiciet viņam, slavējiet viņa vārdu.
5
Jo Tas Kungs ir labs; viņa žēlastība paliek mūžīgi, un viņa patiesība līdz radu radiem.