A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ījaba 341
Un Elius atbildēja un sacīja:
2
Klausāties, gudrie, manu valodu, un prātīgie, atgriežat ausis pie manis;
3
Jo auss pārbauda vārdus, it kā mute bauda barību.
4
Lai pārspriežam savā starpā, lai kopā atzīstam, kas ir labi.
5
Jo Ijabs saka: es esmu taisns, bet Dievs ir atņēmis manu tiesu.
6
Lai gan man taisnība, mani tura par melkuli, manas mokas ir nedziedinājamas, lai gan neesmu noziedzies.
7
Kur ir gan cilvēks, kā Ijabs, kas zaimošanu dzer kā ūdeni,
8
Un draudzējās ar ļaundarītājiem un staigā ar bezdievīgiem?
9
Jo viņš saka: cilvēkam nekā nepalīdz, ka tas mīļo Dievu.
10
Tādēļ, gudrie vīri, klausāties mani. Nevar būt, ka Dievs ir ļauns un tas Visuvarenais netaisns.
11
Jo viņš cilvēkam maksā pēc viņa darba, un ikkatram liek klāties pēc viņa gājuma.
12
Patiesi, Dievs nedara ļauna, un tas Visuvarenais nepārgroza tiesu!
13
Kam pasaule ir pavēlēta, ja ne viņam, un kas ir radījis visu zemi?
14
Ja viņš savu sirdi grieztu uz sevi pašu vien, un savu garu un savu dvašu ņemtu pie sevis:
15
Tad visa miesa kopā mirtu, un cilvēks taptu atkal par pīšļiem.
16
Ja nu tev ir saprašana, klausi to, ņem vērā manas valodas balsi.
17
Vai jel, kas taisnību ienīst, varēs vadīt? Kā tad tev bija tiesāt to Vistaisnāko?
18
Viņu, kas uz ķēniņu var sacīt: tu netikli, un uz valdnieku: tu blēdi;
19
Kas neuzlūko valdnieku vaigu un neieredz bagātus vairāk nekā nabagus, jo tie visi ir viņa roku darbs.
20
Acumirklī tie nomirst, un nakts vidū tautas top iztrūcinātas un iet bojā, un varenie top aizrauti un ne caur cilvēka roku.
21
Jo viņa acis skatās uz cilvēka ceļiem, un viņš redz visus viņa soļus.
22
Tumsas nav nedz nāves ēnas, kur ļaundarītāji varētu slēpties.
23
Viņam cilvēks ilgi nav jāmeklē, ka lai nāk uz tiesu Dieva priekšā.
24
Viņš satriec varenos bez izmeklēšanas un ieceļ citus viņu vietā.
25
Tāpēc ka viņš zina viņu darbus, viņš tos apgāž naktī, ka tie top satriekti.
26
Viņš tos šausta kā bezdievīgus, tādā vietā, kur visi redz.
27
Tāpēc ka tie no viņa atkāpušies un nav apdomājuši visus viņa ceļus.
28
Ka nabaga brēkšanai bija jānāk pie viņa, un bēdīgā kliegšanu viņš paklausīja.
29
Kad viņš dod mieru, kas tad pazudinās? Kad viņš savu vaigu apslēpj, kas viņu skatīs? Tā tas ir ar tautām, tā ar ikvienu cilvēku,
30
Lai nelieša cilvēks nevalda un tautai nav par valgiem.
31
Jo uz Dievu jāsaka: man bija jācieš, es vairs negrēkošu.
32
Ko es neredzu, to māci tu man; ja esmu darījis netaisnību, tad to vairs nedarīšu.
33
Vai Dievs lai atlīdzina pēc tava prāta? Jo tu neesi mierā! tad spriedi tu, ne es! Un ko tu taču māki sacīt!
34
Prātīgi ļaudis man sacīs, un ikviens gudrs vīrs, kas uz mani klausījies:
35
Ijabs runājis neprazdams, un viņa vārdi nav bijuši gudri.
36
Kaut Ijabs taptu pārbaudīts līdz galam, ka viņš runā, kā bezdievīgi ļaudis.
37
Jo viņš krauj grēku uz grēku, viņš mūsu priekšā zaimo un runā daudz pret to stipro Dievu. -Ījaba 34:1
Ījaba 34:2
Ījaba 34:3
Ījaba 34:4
Ījaba 34:5
Ījaba 34:6
Ījaba 34:7
Ījaba 34:8
Ījaba 34:9
Ījaba 34:10
Ījaba 34:11
Ījaba 34:12
Ījaba 34:13
Ījaba 34:14
Ījaba 34:15
Ījaba 34:16
Ījaba 34:17
Ījaba 34:18
Ījaba 34:19
Ījaba 34:20
Ījaba 34:21
Ījaba 34:22
Ījaba 34:23
Ījaba 34:24
Ījaba 34:25
Ījaba 34:26
Ījaba 34:27
Ījaba 34:28
Ījaba 34:29
Ījaba 34:30
Ījaba 34:31
Ījaba 34:32
Ījaba 34:33
Ījaba 34:34
Ījaba 34:35
Ījaba 34:36
Ījaba 34:37


Ījaba 1 / Jobs 1
Ījaba 2 / Jobs 2
Ījaba 3 / Jobs 3
Ījaba 4 / Jobs 4
Ījaba 5 / Jobs 5
Ījaba 6 / Jobs 6
Ījaba 7 / Jobs 7
Ījaba 8 / Jobs 8
Ījaba 9 / Jobs 9
Ījaba 10 / Jobs 10
Ījaba 11 / Jobs 11
Ījaba 12 / Jobs 12
Ījaba 13 / Jobs 13
Ījaba 14 / Jobs 14
Ījaba 15 / Jobs 15
Ījaba 16 / Jobs 16
Ījaba 17 / Jobs 17
Ījaba 18 / Jobs 18
Ījaba 19 / Jobs 19
Ījaba 20 / Jobs 20
Ījaba 21 / Jobs 21
Ījaba 22 / Jobs 22
Ījaba 23 / Jobs 23
Ījaba 24 / Jobs 24
Ījaba 25 / Jobs 25
Ījaba 26 / Jobs 26
Ījaba 27 / Jobs 27
Ījaba 28 / Jobs 28
Ījaba 29 / Jobs 29
Ījaba 30 / Jobs 30
Ījaba 31 / Jobs 31
Ījaba 32 / Jobs 32
Ījaba 33 / Jobs 33
Ījaba 34 / Jobs 34
Ījaba 35 / Jobs 35
Ījaba 36 / Jobs 36
Ījaba 37 / Jobs 37
Ījaba 38 / Jobs 38
Ījaba 39 / Jobs 39
Ījaba 40 / Jobs 40
Ījaba 41 / Jobs 41
Ījaba 42 / Jobs 42