A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Ījaba 251
Tad Bildads no Zukas atbildēja un sacīja:
2
Valdība un briesmas ir pie viņa, viņš mieru gādā savā debess augstībā.
3
Kas var izskaitīt viņa karapulkus? Un pār ko viņa gaisma neceļas?
4
Kā tad cilvēks varētu būt taisns Dieva priekšā, un šķīsts, kas no sievas dzimis?
5
Skaties uz pašu mēnesi, tas nav skaidrs, un zvaigznes nav šķīstas priekš viņa acīm,
6
Ne vēl cilvēks, kas ir kode, un cilvēka bērns, kas ir tārps?