A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Nehemija 71
Kad nu mūris bija uztaisīts, tad es iecēlu durvis, un vārtu sargi un dziedātāji un leviti tapa iecelti,
2
Un es pavēlēju savam brālim Ananum un Ananijam, Jeruzālemes pils virsniekam, (jo tas bija uzticams vīrs un dievbijīgs pār daudziem),
3
Un uz tiem sacīju: Lai Jeruzālemes vārti netop atdarīti, pirms saule nesilda, un tiem vēl klāt esot durvis lai atkal aizslēdz un aizšauj. Un Jeruzālemes iedzīvotājus ieceļat par sargiem, ikkatru uz savu vakti un ikkatru savam namam pretim.
4
Bet pilsēta bija plata un liela un ļaužu tur bija maz un nami nebija uzcelti,
5
Tad mans Dievs man iedeva sirdī, sapulcināt virsniekus un priekšniekus un tos ļaudis, lai sarakstītu radu rakstus. Un es atradu vienu radu rakstu grāmatu par tiem, kas pirmie bija pārnākuši, un es atradu, ka tur tā bija rakstīts:
6
Šie ir tie valsts bērni, kas bija pārnākuši no tā cietuma, kur NebukadNecars, Bābeles ķēniņš, tos bija aizvedis, un kas ir griezušies atpakaļ uz Jeruzālemi un uz Jūdu, ikviens savā pilsētā;
7
Kas nākuši ar Zerubabeli, ar Jezuū, Neēmiju, Azariju, Raāmiju, Naēmanu, Mardokaju, Bilzanu, Mizperetu, Biģevaju, Neūmu, Baēnu. Šis ir Izraēla vīru skaits.
8
Pareūs bērni bija divtūkstoš simt septiņdesmit divi;
9
Zeroatijas bērni: trīssimt septiņdesmit divi;
10
Arus bērni: sešsimt piecdesmit divi;
11
PaātMoaba bērni, no Jezuūs un Joaba bērniem: divtūkstoš astoņsimt astoņpadsmit;
12
Elama bērni: tūkstoš divsimt piecdesmit četri;
13
Zatus bērni: astoņsimt četrdesmit pieci;
14
Zakajus bērni: septiņsimt sešdesmit;
15
Banus bērni: sešsimt četrdesmit astoņi;
16
Bebajus bērni: sešsimt divdesmit astoņi;
17
Azgada bērni: divtūkstoš trīssimt divdesmit divi;
18
Adonikama bērni: sešsimt sešdesmit septiņi;
19
Biģevajus bērni: divtūkstoš sešdesmit septiņi;
20
Adina bērni: sešsimt piecdesmit pieci;
21
Atera bērni no Izķijas (nama): deviņdesmit astoņi;
22
Azuma bērni: trīssimt divdesmit astoņi;
23
Becajus bērni: trīssimt divdesmit četri;
24
Ariva bērni: simts divpadsmit;
25
Ģibeona bērni: deviņdesmit pieci;
26
Bētlemes un Netovas vīri: simts astoņdesmit astoņi;
27
Anatotas vīri: simts divdesmit astoņi;
28
BetAzmavetas vīri: četrdesmit divi;
29
ĶiriatJearimas, Kaviras un Beērotas vīri: septiņsimt četrdesmit trīs;
30
Ramas un Gabas vīri: sešsimt divdesmit viens;
31
Mikmasas vīri: simts divdesmit divi;
32
Bēteles un Ajas vīri: simts divdesmit trīs;
33
Otra Nebus vīri: piecdesmit divi;
34
Otra Elama bērni: tūkstoš divsimt piecdesmit četri;
35
Arima bērni: trīssimt divdesmit;
36
Jērikus bērni: trīssimt četrdesmit pieci;
37
Lodas, Adidas un Onus bērni: septiņsimt divdesmit viens;
38
Zenaūs bērni: trīstūkstoš deviņsimt trīsdesmit.
39
Priesteri: Jedajas bērni, no Jezuūs nama: deviņsimt septiņdesmit trīs;
40
Imera bērni: tūkstoš piecdesmit divi;
41
Pasura bērni: tūkstoš divsimt četrdesmit septiņi;
42
Arima bērni: tūkstoš septiņpadsmit.
43
Leviti: Jezuūs bērni no Kadmiēļa, no Odavijas bērniem: septiņdesmit četri.
44
Dziedātāji, - Asava bērni: simts četrdesmit astoņi.
45
Vārtu sargi: Zaluma bērni, Atera bērni, Talmona bērni, Akuba bērni, Atita bērni, Zobaja bērni: simts trīsdesmit astoņi.
46
Dieva nama kalpotāji: Cikus bērni, Azuva bērni, Tabaota bērni,
47
Ķerus bērni, Ziūs bērni, Padona bērni,
48
Lebana bērni, Agaba bērni, Zalmajus bērni,
49
Anana bērni, Ģideļa bērni, Gaāra bērni.
50
Reajus bērni, Recina bērni, Nekoda bērni,
51
Gazama bērni, Uzus bērni, Paseūs bērni,
52
Besajus bērni, Meūnima bērni, Nevusima bērni,
53
Bakbuka bērni, Akuva bērni, Arura bērni,
54
Baceluta bērni, Mekida bērni, Arsas bērni,
55
Barkus bērni, Zisera bērni, Tamus bērni,
56
Necius bērni, Ativus bērni,
57
Salamana kalpu bērni, Zotajus bērni, Zovereta bērni, Pridus bērni,
58
Jaēlus bērni, Darkona bērni, Ģideļa bērni,
59
Zevatijas bērni, Atila bērni, Poķereta bērni no Cebaīm, Amona bērni,
60
Dieva nama kalpotāju un Salamana kalpu bērnu bija pavisam trīssimt deviņdesmit divi.
61
Un šie pārnāca līdz no TelMelakas, TelArzus, Ķeruba, Adona, Imera. Bet tie sava tēva namu un savu dzimumu nevarēja pierādīt, vai tie bija no Izraēla.
62
Delajas bērni, Tobijas bērni, Nekoda bērni: sešsimt četrdesmit divi.
63
Un no priesteriem: Abajus bērni, Akoca bērni, Barzilajus bērni, kas no Barzilajus, tā Ģileādieša, meitām sievu bija ņēmis, un pēc viņa vārda bija nosaukts.
64
Šie savus radu rakstus meklēja bet neatrada; tāpēc tie no priestera amata tapa atmesti.
65
Un zemes soģis uz tiem sacīja: lai neēd no tā vissvētākā, tiekams priesteris celtos ar urim un tumim.
66
Visa šī draudze bija kopā: četrdesmit divi tūkstoši trīssimt sešdesmit,
67
Bez kalpiem un kalponēm, - šo bija septiņtūkstoš trīssimt trīsdesmit septiņi. Un tiem bija divsimt četrdesmit pieci dziedātāji un dziedātājas.
68
Viņu zirgu bija septiņsimt trīsdesmit seši, viņu zirgēzeļu divsimt četrdesmit pieci,
69
Kamieļu četrsimt trīsdesmit pieci, ēzeļu seštūkstoš septiņsimt divdesmit.
70
Un no cilts virsniekiem šie deva ko pie tā darba: zemes soģis piemeta pie tās mantas tūkstoš zelta gabalus, piecdesmit bļodas un piecsimt trīsdesmit priesteru svārkus.
71
Un no cilts virsniekiem piemeta pie tās mantas uz to darbu divdesmit tūkstoš zelta gabalus un divtūkstoš divsimt mārciņas sudraba.
72
Un ko tie citi ļaudis meta, tas bija divdesmit tūkstoš zelta gabali un divtūkstoš mārciņas sudraba un sešdesmit septiņi priesteru svārki.
73
Un priesteri un leviti un vārtu sargi un dziedātāji un tie ļaudis un tie Dieva nama kalpotāji un viss Izraēls dzīvoja savās pilsētās.Nehemija 7:1

Nehemija 7:2

Nehemija 7:3

Nehemija 7:4

Nehemija 7:5

Nehemija 7:6

Nehemija 7:7

Nehemija 7:8

Nehemija 7:9

Nehemija 7:10

Nehemija 7:11

Nehemija 7:12

Nehemija 7:13

Nehemija 7:14

Nehemija 7:15

Nehemija 7:16

Nehemija 7:17

Nehemija 7:18

Nehemija 7:19

Nehemija 7:20

Nehemija 7:21

Nehemija 7:22

Nehemija 7:23

Nehemija 7:24

Nehemija 7:25

Nehemija 7:26

Nehemija 7:27

Nehemija 7:28

Nehemija 7:29

Nehemija 7:30

Nehemija 7:31

Nehemija 7:32

Nehemija 7:33

Nehemija 7:34

Nehemija 7:35

Nehemija 7:36

Nehemija 7:37

Nehemija 7:38

Nehemija 7:39

Nehemija 7:40

Nehemija 7:41

Nehemija 7:42

Nehemija 7:43

Nehemija 7:44

Nehemija 7:45

Nehemija 7:46

Nehemija 7:47

Nehemija 7:48

Nehemija 7:49

Nehemija 7:50

Nehemija 7:51

Nehemija 7:52

Nehemija 7:53

Nehemija 7:54

Nehemija 7:55

Nehemija 7:56

Nehemija 7:57

Nehemija 7:58

Nehemija 7:59

Nehemija 7:60

Nehemija 7:61

Nehemija 7:62

Nehemija 7:63

Nehemija 7:64

Nehemija 7:65

Nehemija 7:66

Nehemija 7:67

Nehemija 7:68

Nehemija 7:69

Nehemija 7:70

Nehemija 7:71

Nehemija 7:72

Nehemija 7:73Nehemija 1 / Neh 1

Nehemija 2 / Neh 2

Nehemija 3 / Neh 3

Nehemija 4 / Neh 4

Nehemija 5 / Neh 5

Nehemija 6 / Neh 6

Nehemija 7 / Neh 7

Nehemija 8 / Neh 8

Nehemija 9 / Neh 9

Nehemija 10 / Neh 10

Nehemija 11 / Neh 11

Nehemija 12 / Neh 12

Nehemija 13 / Neh 13