A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Nehemija 61
Un notikās, kad Zanbalats un Tobija un Arābs Ģezems un mūsu citi ienaidnieki dzirdēja, ka mēs to mūri bijām uzcēluši un iekš tā caurums neatlikās, (jebšu es līdz šim durvis vēl nebiju iecēlis vārtos),
2
Tad Zanbalats un Ģezems pie manis sūtīja un lika sacīt: nāc, saiesim kopā Onus klajuma ciemos. Bet tie domāja, man ļaunu darīt.
3
Un es sūtīju vēstnešus pie tiem un liku sacīt: man liels darbs darāms, ka nevaru nonākt; kāpēc šim darbam būs kavēties, ka es to pamestu un pie jums nonāktu?
4
Un tie gan četras reizes pie manis sūtīja ar šo pašu valodu, un es sūtīju pie tiem atpakaļ ar to pašu valodu.
5
Tad Zanbalats piektā reizē pie manis sūtīja savu puisi tāpat ar neaiztaisītu grāmatu viņa rokā. Iekš tās bija rakstīts:
6
Ļaudis dzird, un Ģezems saka, ka tu ar tiem Jūdiem domā atkāpties un tāpēc to mūri uztaisi, un ka tu viņiem gribi būt par ķēniņu, - tā runā, -
7
Ka tu arī praviešus iecēlis, kas lai izsauc par tevi Jeruzālemē un saka: viņš ir ķēniņš iekš Jūda. Un nu ķēniņš tādu valodu dzirdēs; nāc tad jel un lai mēs kopā sarunājamies.
8
Bet es sūtīju pie viņa sacīdams: no tā, ko tu runā, nekas nav noticis; no savas sirds tu to esi izdomājis.
9
Jo visi tie mūs baidīja un sacīja: viņu rokām būs no tā darba atstāties, ka tas netop darīts. Un nu, stiprini tu, (ak Dievs), manas rokas.
10
Kad es nu nācu Zemajas namā, - tas bija Delajas, Meētabeēļa dēla, dēls, (bet viņš bija ieslēdzies), tad viņš sacīja: sanāksim Dieva namā, pašā Dieva nama vidū, un lai mēs Dieva nama durvis aizslēdzam, jo tie nāks, tevi nokaut, pašā naktī tie nāks, tevi nokaut.
11
Bet es sacīju: vai tādam vīram, kā es, būs bēgt? Vai tādam, kā es, Dieva namā būs iet, lai paliktu dzīvs? Es neiešu.
12
Jo redzi, es manīju, ka Dievs viņu nebija sūtījis. Bet viņš runāja šo sludināšanu uz mani, tāpēc ka Tobija un Zanebalats viņu bija derējuši.
13
Viņš bija derēts, lai es izbīstos un tā daru un apgrēkojos, ka tie kādu ļaunu slavu atrastu, ar ko mani varētu nievāt.
14
Piemini, mans Dievs, Tobiju un Zanbalatu pēc šiem darbiem un arī pravieti Noadiju un tos citus praviešus, kas ir meklējuši, mani darīt bailīgu!
15
Tad nu tas mūris tapa pabeigts Elula mēneša divdesmit piektā dienā, piecdesmit divās dienās.
16
Un kad visi mūsu ienaidnieki to dzirdēja, tad visi apkārtējie pagāni bijās un viņu drošība zuda, jo tie samanīja, ka šis darbs ar mūsu Dieva palīgu bija padarīts.
17
Tanīs dienās arī daudz virsnieki no Jūda rakstīja grāmatas; tās tapa sūtītas pie Tobijas, un Tobija sūtīja atkal pie tiem.
18
Jo daudzi iekš Jūda viņam bija zvērējuši, tāpēc ka tas bija Zakanijas, Arus dēla, znots, un viņa dēls Jokanans bija apņēmis Mezulama, Bereķijas dēla, meitu.
19
Tie runāja arīdzan labu par viņu manā priekšā, un manus vārdus tie nonesa pie viņa; tad Tobija sūtīja grāmatas, ka tas mani biedinātu.Nehemija 6:1
Nehemija 6:2
Nehemija 6:3
Nehemija 6:4
Nehemija 6:5
Nehemija 6:6
Nehemija 6:7
Nehemija 6:8
Nehemija 6:9
Nehemija 6:10
Nehemija 6:11
Nehemija 6:12
Nehemija 6:13
Nehemija 6:14
Nehemija 6:15
Nehemija 6:16
Nehemija 6:17
Nehemija 6:18
Nehemija 6:19


Nehemija 1 / Neh 1
Nehemija 2 / Neh 2
Nehemija 3 / Neh 3
Nehemija 4 / Neh 4
Nehemija 5 / Neh 5
Nehemija 6 / Neh 6
Nehemija 7 / Neh 7
Nehemija 8 / Neh 8
Nehemija 9 / Neh 9
Nehemija 10 / Neh 10
Nehemija 11 / Neh 11
Nehemija 12 / Neh 12
Nehemija 13 / Neh 13