A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Nehemija 12

1
Šie ir tie priesteri un leviti, kas bija atnākuši ar Zerubabeli, Zealtiēļa dēlu, un Jezuū: Zeraja, Jeremija, Ezra,
2
Amarija, Maluks, Atus,
3
Zekanijus, Rekums, Meremots,
4
Idus, Ģintous, Abija,
5
Mejamins, Maādija, Bilgus,
6
Zemaja un Jojaribs, Jedaja.
7
Zalus, Amoks, Ilķija un Jedaja. Šie ir priesteru un viņu brāļu virsnieki Jezuūs dienās.
8
Un tie leviti bija: Jezuūs, Binujus, Kadmiēls, Zerebija, Jūda, Matanilus, - tas ar saviem brāļiem bija iecelts par dziesmu vadoni.
9
Un Bakbuķija un Unnus, viņu brāļi, stāvēja kalpošanā viņiem pretī.
10
Un Jezuūs dzemdināja Jojaķimu, un Jojaķims dzemdināja Elijazibu, un Elijazibs dzemdināja Jojadu,
11
Un Jojadus dzemdināja Jonatānu, un Jonatāns dzemdināja Jaduū.
12
Un Jojaķima dienās bija no priesteriem cilts virsnieki: Zerajam Meraja, Jeremijam Ananija,
13
Ezram Mezulams, Amarijam Joanans,
14
Malukam Jonatāns, Zebanijam Jāzeps,
15
Arimam Adnus, Merajotam Ebkajus,
16
Idum Cakarija, Ģintonam Mezulams,
17
Abijam Zikrus, Minjaminam Moadijam Piltajus,
18
Bilgum Zamuūs, Zemajam Jonatāns,
19
Un Jojaribam Matnajus, Jedajam Uzus,
20
Zalajam Kalajus, Amokam Ebers,
21
Ilķijam Azabija, Jedajam Netaneēls.
22
Elijaziba, Jojada, Jokanana un Jaduūs dienās levitu cilts virsnieki tapa uzrakstīti un priesteri apakš Dārija, tā Persieša, valdīšanas.
23
Levja bērnu cilts virsnieki laiku grāmatā ir sarakstīti līdz Jokanana, Elijaziba dēla, dienām.
24
Bet levitu virsnieki bija šie: Azabija, Zerebija un Jezuūs, Kadmiēļa dēls, un viņu brāļi bija viņiem klāt, slavēt un teikt, pēc Dieva vīra Dāvida likuma, ikkatrs savu laiku.
25
Matanija un Bukbaķija, Obadijus, Mezulams, Talmons, Akubs, tie bija vārtu sargi, sargāt mantas namus pie vārtiem.
26
Šie bija Jojaķima, Jezuūs dēla, Jocadaka dēla dēla, dienās, un Neēmijas, tā zemes soģa, un priestera Ezras, tā rakstu mācītāja, dienās.
27
Un pie Jeruzālemes mūra iesvētīšanas meklēja levitus no visām viņu vietām, tos vest uz Jeruzālemi, ka tie noturētu iesvētīšanas prieka svētkus ar pateikšanas un teikšanas dziesmām un ar pulkstenīšiem un somastabulēm un koklēm.
28
Un tie dziedātāju bērni sapulcējās no Jeruzālemes apgabala un no Netovatas ciemiem,
29
Un no BetĢilgalas un no Ģebas tīrumiem un no Azmavetas. Jo dziedātāji bija sev uzcēluši ciemus ap Jeruzālemi.
30
Tad priesteri un leviti šķīstījās un šķīstīja tos ļaudis un tos vārtus un to mūri.
31
Tad es vedu Jūda virsniekus uz mūri un liku divus lielus dziedātāju pulkus uz svētku gājienu pa labo roku ārpus mūra līdz Mēslu vārtiem.
32
Un tiem gāja pakaļ Ozaja un viena puse no Jūda virsniekiem,
33
Un Azarijus un Ezra un Mezulams,
34
Jūda un Benjamins un Zemaja un Jeremija,
35
Un no priesteru bērniem ar bazūnēm: Cakarija, Jonatāna dēls, tas bija Zemajas, tas Matanijas, tas Mikajas, tas Zakura, tas Asava dēls,
36
Un viņa brāļi Zemaja un Azareēls, Milalajus, Ģilalajus, Maājus, Netaneēls un Jūda, Ananus, ar Tā Dieva vīra Dāvida mūzikas rīkiem; un Ezra, tas rakstu mācītājs, gāja viņu priekšā.
37
Un pie Akas vārtiem, kas bija pretim, tie gāja augšām pa tām pakāpēm uz Dāvida pilsētu, pa mūra uzkāpi uz Dāvida namu, un līdz Ūdens vārtiem pret rītiem.
38
Tas otrais dziedātāju pulks gāja it pretī, un es viņam pakaļ ar otru ļaužu pusi, pa mūri no Cepļa torņa līdz Platajam mūrim,
39
Un pa Evraīma vārtiem, pa Vecpilsētas vārtiem un pa Zivju vārtiem un Ananeēļa torni un Meas torni un līdz Avju vārtiem, un tie apstājās pie Cietuma vārtiem.
40
Un tā abi dziedātāju pulki stāvēja pie Dieva nama, ir es un valdnieku viena puse līdz ar mani,
41
Un priesteri Elijaķims, Maēzeja, Minjamins, Mikajus, Elioēnajus, Cakarija, Ananija ar bazūnēm,
42
Un Maēzeja, Zemaja, Eleazars un Uzus un Jokanans un Malķija un Elams un Azars. Un dziedātāji dziedāja un Jizraķija bija tas vadonis.
43
Un tie upurēja tai dienā lielus upurus un priecājās; jo Dievs tos bija iepriecinājis ar lielu prieku; tur priecājās arī sievas un bērni, tā ka Jeruzālemes prieks tapa tālu dzirdēts.
44
Tai dienā tur vīri kļuva iecelti pār mantu kambariem, kur tie cilājamie upuri, tie pirmaji un tie desmitie, lai tur sakrāj no pilsētu tīrumiem tās pienākamās daļas priekš priesteriem un levitiem. Jo Jūda priecājās par tiem priesteriem un levitiem, kas tur stāvēja,
45
Un ņēma vērā sava Dieva nama kopšanu un to šķīstīšanu; tāpat arī dziedātāji un vārtu sargi pēc Dāvida un viņa dēla Salamana likuma.
46
Jo vecos laikos Dāvida un Asava dienās bija priekšnieki dziedātājiem un Dieva slavas un pateicības dziesmām.
47
Tāpēc viss Izraēls Zerubabeļa dienās un Neēmijas dienās deva daļas dziedātājiem un vārtu sargiem, ikdienas savu dienas daļu. Un deva to svēto tiesu levitiem, un leviti deva to svēto tiesu Ārona bērniem.
Nehemija 12:1
Nehemija 12:2
Nehemija 12:3
Nehemija 12:4
Nehemija 12:5
Nehemija 12:6
Nehemija 12:7
Nehemija 12:8
Nehemija 12:9
Nehemija 12:10
Nehemija 12:11
Nehemija 12:12
Nehemija 12:13
Nehemija 12:14
Nehemija 12:15
Nehemija 12:16
Nehemija 12:17
Nehemija 12:18
Nehemija 12:19
Nehemija 12:20
Nehemija 12:21
Nehemija 12:22
Nehemija 12:23
Nehemija 12:24
Nehemija 12:25
Nehemija 12:26
Nehemija 12:27
Nehemija 12:28
Nehemija 12:29
Nehemija 12:30
Nehemija 12:31
Nehemija 12:32
Nehemija 12:33
Nehemija 12:34
Nehemija 12:35
Nehemija 12:36
Nehemija 12:37
Nehemija 12:38
Nehemija 12:39
Nehemija 12:40
Nehemija 12:41
Nehemija 12:42
Nehemija 12:43
Nehemija 12:44
Nehemija 12:45
Nehemija 12:46
Nehemija 12:47
Nehemija 1 / Neh 1
Nehemija 2 / Neh 2
Nehemija 3 / Neh 3
Nehemija 4 / Neh 4
Nehemija 5 / Neh 5
Nehemija 6 / Neh 6
Nehemija 7 / Neh 7
Nehemija 8 / Neh 8
Nehemija 9 / Neh 9
Nehemija 10 / Neh 10
Nehemija 11 / Neh 11
Nehemija 12 / Neh 12
Nehemija 13 / Neh 13