A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Nehemija 111
Un tie ļaužu virsnieki dzīvoja Jeruzālemē, bet tie citi ļaudis mesloja, ka pa vienam no desmit būs nākt un dzīvot Jeruzālemē, tai svētā pilsētā, un deviņiem tais citās pilsētās.
2
Un tie ļaudis svētīja visus, kas ar labu prātu apņēmās Jeruzālemē dzīvot.
3
Un šie ir tie valsts virsnieki, kas Jeruzālemē dzīvoja. Bet pa Jūda pilsētām dzīvoja ikviens savā iemantotā tiesā, savās pilsētās, Izraēlieši, priesteri un leviti un Dieva nama kalpotāji un Salamana kalpu bērni.
4
Un Jeruzālemē dzīvoja no Jūda bērniem un no Benjamina bērniem. No Jūda bērniem: Ataja, Uzijas dēls, tas bija Cakarijas, tas Amarijas, tas Zevatijas, tas Maēlaleēļa dēls, no Pereca bērniem,
5
Un Maēzeja, Bāruka dēls, tas bija KolOzus, tas Azajas, tas Adajas, tas Jojariba, tas Cakarijas, tas Zilonus dēls.
6
Visu Pereca bērnu, kas Jeruzālemē dzīvoja, bija četrsimt sešdesmit astoņi stipri vīri.
7
Un šie ir Benjamina bērni: Zalus, Mezulama dēls, tas bija Joēda, tas Pedajas, tas Kolajas, tas Maēzejas, tas Itiēļa, tas Jezajas dēls.
8
Un pēc tā GabajZalajus, deviņsimt divdesmit astoņi.
9
Un Joēls, Zikrus dēls, bija uzraugs pār tiem, un Jūda, Aznuūs dēls, bija otrs pilsētas valdnieks.
10
Un no priesteriem: Jedaja, Jojariba dēls, Jaķins.
11
Zeraja, Ilķijas dēls, - tas bija Mezulama, tas Cadoka, tas Merajota, tas Akitoba dēls, - tas bija Dieva nama virsnieks,
12
Un viņu brāļi, kas to darbu namā darīja, to bija astoņsimt divdesmit divi. Un Adaja, Jeroama dēls, tas bija Plalijas, tas Amaca, tas Cakarijas, tas Pasura, tas Malķijas dēls,
13
Un viņa brāļi, cilts virsnieki, to bija divsimt četrdesmit divi. Un Amazajus, Azareēļa dēls, - tas bija Akuzajus, tas Mezilamota, tas Imera dēls,
14
Un viņa brāļi, stipri vīri, to bija simts divdesmit astoņi, Un tas uzraugs pār tiem bija Zabdiēls, Ģedolima dēls.
15
Un no levitiem: Zemaja, Azuba dēls, tas bija Azrikama, tas Azabijas, tas Bunus dēls,
16
Un Zabtajus un Jozabads no levitu virsniekiem pār to darbu Dieva nama ārpusē.
17
Un Matanija, Mikus dēls, tas bija Zabdus, tas Asava dēls, tas bija tas pirmais, kas pie Dieva lūgšanas uzņēma to slavas dziesmu. Un Bakbuķijus bija tas otrais no saviem brāļiem, un Abdus, Zamuūs dēls, tas bija Galala, tas Jedutuna dēls.
18
Visu levitu tai svētā pilsētā bija divsimt astoņdesmit četri.
19
Un vārtu sargi: Akubs, Talmons un viņu brāļi, kas vārtus sargāja; to bija simts septiņdesmit divi.
20
Bet tie citi no Izraēla, no priesteriem un levitiem, bija pa visām Jūda pilsētām, ikviens savā īpašumā.
21
Un tie Dieva nama kalpotāji dzīvoja Ovelā, un Cikus un Ģizpus bija pār Dieva nama kalpotājiem.
22
Un levitu uzraugs Jeruzālemē bija Uzus, Banus dēls, tas bija Azabijas, tas Matanijas, tas Mikus dēls, no Asava bērniem, kas bija dziedātāji pie Dieva nama kalpošanas.
23
Jo ķēniņa pavēle tiem bija dota un skaidrs nolikums tiem dziedātājiem, kas ikkatrai dienai krīt.
24
Un Petaja, Mesezabeēla dēls, no Zerus, Jūda dēla, bērniem, bija pie ķēniņa rokas visās ļaužu lietās.
25
Un pa ciemiem uz saviem tīrumiem dzīvoja no Jūda bērniem ĶiriatArbā un viņas apgabalā, un Dibonā un viņas apgabalā, un Kapceēlā un viņas ciemos,
26
Un Jezuā un Moladā un BePeletā
27
Un Acarzualā un Berzebā un viņas apgabalā,
28
Un Ciklagā un Makonā un viņas apgabalā,
29
Un Enrimonā un Caregā un Jeremutā
30
Un Zanoā, Adulamā un viņas ciemos, Laķisā un viņas tīrumos, Azekā un viņas apgabalā. Un tie apmetās no Berzebas līdz Inoma ielejai.
31
Bet Benjamina bērni no Gabas dzīvoja Mikmasā un Ajā un Bētelē un viņas apgabalā.
32
Anatotā, Nobā, Ananijā,
33
Acorā, Ramā, Ģitaīmā,
34
Adadā, Ceboīmā, Nebalatā,
35
Lodā un Onā, tai amatnieku ielejā.
36
Un no levitiem, kam daļa bija Jūdā, kādi dzīvoja iekš Benjamina.Nehemija 11:1
Nehemija 11:2
Nehemija 11:3
Nehemija 11:4
Nehemija 11:5
Nehemija 11:6
Nehemija 11:7
Nehemija 11:8
Nehemija 11:9
Nehemija 11:10
Nehemija 11:11
Nehemija 11:12
Nehemija 11:13
Nehemija 11:14
Nehemija 11:15
Nehemija 11:16
Nehemija 11:17
Nehemija 11:18
Nehemija 11:19
Nehemija 11:20
Nehemija 11:21
Nehemija 11:22
Nehemija 11:23
Nehemija 11:24
Nehemija 11:25
Nehemija 11:26
Nehemija 11:27
Nehemija 11:28
Nehemija 11:29
Nehemija 11:30
Nehemija 11:31
Nehemija 11:32
Nehemija 11:33
Nehemija 11:34
Nehemija 11:35
Nehemija 11:36


Nehemija 1 / Neh 1
Nehemija 2 / Neh 2
Nehemija 3 / Neh 3
Nehemija 4 / Neh 4
Nehemija 5 / Neh 5
Nehemija 6 / Neh 6
Nehemija 7 / Neh 7
Nehemija 8 / Neh 8
Nehemija 9 / Neh 9
Nehemija 10 / Neh 10
Nehemija 11 / Neh 11
Nehemija 12 / Neh 12
Nehemija 13 / Neh 13