A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ezra 7

1
Un pēc šiem notikumiem, kad Persiešu ķēniņš Artazastus valdīja, cēlās Ezra, tas bija Zeraja, tas Azarijas, tas Ilķijas,
2
Tas Zaluma, tas Cadoka, tas Aķitoba,
3
Tas Amarijas, tas Azarijas, tas Merajota,
4
Tas Zeraķijas, tas Uzus, tas Bukus,
5
Tas Abizuūs, tas Pineas, tas Eleazara, tas augstā priestera Ārona dēls.
6
Šis Ezra cēlās no Bābeles, un viņš bija rakstu mācītājs, tikuši(prasmīgi) mācīts Mozus bauslībā, ko Tas Kungs, Izraēla Dievs, bija devis. Un ķēniņš viņam deva visu, ko viņš lūdza, tāpēc ka Tā Kunga, viņa Dieva, roka bija pār viņu.
7
Arī citi no Izraēla bērniem un no priesteriem un levitiem un dziedātājiem un vārtu sargiem un Dieva nama kalpotājiem cēlās uz Jeruzālemi ķēniņa Artazastus septītā gadā.
8
Un piektā mēnesī viņš nonāca Jeruzālemē; šis bija ķēniņa septītais gads.
9
Jo pirmā mēneša pirmā dienā viņš sāka iet no Bābeles, un piektā mēneša pirmā dienā viņš nonāca Jeruzālemē, tāpēc ka viņa Dieva labā roka bija pār viņu.
10
Jo Ezra savā sirdī bija apņēmies, Tā Kunga bauslību meklēt un darīt un mācīt Izraēlim likumus un tiesu.
11
Un šis ir tās grāmatas raksts, ko ķēniņš Artazastus deva priesterim un rakstu mācītājam Ezram; tas bija mācītājs, mācīts Tā Kunga baušļu vārdos un viņa likumos priekš Izraēla.
12
Artazastus, tas ķēniņu ķēniņš, priesterim un rakstu mācītājam Ezram, mācītam debesu Dieva bauslībā, un tā projām.
13
No manas puses ir pavēlēts, ka ikkatrs no Izraēla ļaudīm un priesteriem un levitiem manā valstī, kam prāts nesās, iet uz Jeruzālemi, tas lai iet ar tevi.
14
Tāpēc ka tu no ķēniņa un viņa septiņiem padoma devējiem esi sūtīts, izvaicāt par Jūdu un Jeruzālemi pēc tava Dieva bauslības, kas ir tavā rokā,
15
Un uz turieni novest to sudrabu un zeltu, ko ķēniņš un viņa padoma devēji ar labu prātu devuši Izraēla Dievam, kam mājas vieta ir Jeruzālemē, -
16
Līdz ar visu to sudrabu un zeltu, ko tu pa visu Bābeles valsti vari atrast, ar tām labprātīgām dāvanām, ko tie ļaudis un priesteri ar labu prātu dod priekš sava Dieva nama Jeruzālemē.
17
Un tev par to naudu būs tikuši(rūpīgi) pirkt vēršus, aunus, jērus un viņu ēdamos upurus un viņu dzeramos upurus un tos upurēt uz jūsu Dieva nama altāra, kas Jeruzālemē.
18
Un kā tev un taviem brāļiem prāts nesās darīt ar to citu sudrabu un zeltu, tā jūs varat darīt pēc sava Dieva prāta.
19
Un tos traukus, kas jums atdoti jūsu Dieva namam priekš kalpošanas, tos nododiet Dieva priekšā Jeruzālemē.
20
Un ko tev vēl vajadzēs priekš tava Dieva nama, kas tev būs jāizdod, to lai dod no ķēniņa mantu nama.
21
Un no manis, ķēniņa Artazastus, top pavēlēts visiem mantu sargiem, kas viņpus upes, ka jūs visu, ko Ezra, tas priesteris un rakstu mācītājs, mācīts tā debesu Dieva bauslībā, no jums prasīs, to darāt drīz,
22
Līdz simts talentiem sudraba un līdz simts koriem kviešu un līdz simts batiem vīna līdz simts batiem eļļas un sāls bez mēra.
23
Viss, kas no tā debesu Dieva ir pavēlēts, tas lai tikuši(rūpīgi) top darīts pie tā debesu Dieva nama, lai dusmība nenāk pār valsti, ķēniņu un viņa bērniem,
24
Un mēs jums dodam ziņu, ka visiem priesteriem un levitiem, dziedātājiem, vārtu sargiem, Dieva nama kalpotājiem un šī Dieva nama kalpiem nebūs uzlikt nekādus meslus, tiesu nedz muitu.
25
Bet tu, Ezra, pēc sava Dieva gudrības, kas tev dota, iecel valdniekus un tiesnešus, tiesāt visus ļaudis viņpus upes, visus, kas jūsu Dieva bauslību zin, un kas to nezin, tiem to mācat.
26
Un par ikvienu, kas jūsu Dieva bauslību un ķēniņa bauslību nedarīs, par to lai tikuši(rūpīgi un stingri) spriež tiesu, vai uz nāvi, vai uz aizdzīšanu, vai uz sodu pie mantas, vai uz cietumu.
27
Slavēts lai ir Tas Kungs, mūsu tēvu Dievs, kas to tā ir devis ķēniņa sirdī, izgreznot Tā Kunga namu Jeruzālemē,
28
Un man žēlastību devis pie ķēniņa un viņa padoma devējiem un visiem ķēniņa vareniem lielkungiem. Tā es stiprinājos, tāpēc ka Tā Kunga, mana Dieva, roka bija pār mani, un sapulcēju Izraēla virsniekus, man iet līdz.
Ezra 7:1
Ezra 7:2
Ezra 7:3
Ezra 7:4
Ezra 7:5
Ezra 7:6
Ezra 7:7
Ezra 7:8
Ezra 7:9
Ezra 7:10
Ezra 7:11
Ezra 7:12
Ezra 7:13
Ezra 7:14
Ezra 7:15
Ezra 7:16
Ezra 7:17
Ezra 7:18
Ezra 7:19
Ezra 7:20
Ezra 7:21
Ezra 7:22
Ezra 7:23
Ezra 7:24
Ezra 7:25
Ezra 7:26
Ezra 7:27
Ezra 7:28
Ezra 1 / Ezr 1
Ezra 2 / Ezr 2
Ezra 3 / Ezr 3
Ezra 4 / Ezr 4
Ezra 5 / Ezr 5
Ezra 6 / Ezr 6
Ezra 7 / Ezr 7
Ezra 8 / Ezr 8
Ezra 9 / Ezr 9
Ezra 10 / Ezr 10