A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ezra 6

1
Tad ķēniņš Dārijs pavēlēja un sūtīja grāmatu namā, kur mantas tika noliktas Bābelē.
2
Un Akmetas pilī, kas Medenes valstī, atrada satītu grāmatu, kur tā bija rakstīts par piemiņu:
3
Ķēniņa Korus pirmā gadā ķēniņš Korus pavēlēja par Dieva namu Jeruzālemē: lai uztaisa to namu par vietu, kur upurus upurē, un viņa pamatam būs stipram būt; viņa augstums lai ir sešdesmit olektis un viņa platums sešsimt olektis,
4
Trīs sienas lai ir no cirstiem akmeņiem un viena siena no jauniem baļķiem. Un to maksu būs dot no ķēniņa nama.
5
Un Dieva nama zelta un sudraba traukus būs atdot ko NebukadNecars no Dieva nama, kas Jeruzālemē, aizvedis un uz Bābeli novedis, ka tie nāk atkal uz Dieva namu Jeruzālemē, savā vietā, un tos būs nest Dieva namā.
6
Tad nu, Tatnaj, tu zemes valdītājs viņpus upes, tu StarBoznaj ar saviem biedriem, tiem Avarzaķiešiem, kas viņpus upes, turaties tālu nost no viņiem.
7
Ļaujat tiem vaļu, pie šī Dieva nama strādāt, ka Jūdu zemes valdītājs un Jūdu vecaji uzceļ to Dieva namu savā vietā.
8
Vēl no manis top pavēlēts, kas jums jādara Jūdu vecajiem pie šā Dieva nama uzcelšanas, proti, ka no ķēniņa mantas, no muitas viņpus upes būs tikuši(pilnu un bez kavēšanās) maksu dot šiem vīriem, ka tie netop aizkavēti.
9
Un visu, ko tiem vajag, jaunus vēršus, aunus un jērus par dedzināmiem upuriem tam debesu Dievam, kviešus, sāli, vīnu un eļļu, pēc Jeruzālemes priesteru vajadzības, - to viņiem būs ikdienas dot bez atraušanas,
10
Lai tie upurē upurus par saldu smaržu tam debesu Dievam, un lūdz par ķēniņa un viņa bērnu dzīvību.
11
Vēl no manis top pavēlēts, ja kas šo vārdu pārkāps, tad no viņa nama būs baļķi ņemt un uzcelt un viņu pie tā pakārt, un viņa namu būs sagāzt gruvešos.
12
Bet tas Dievs, kam vārds tur mājo, lai gāž zemē visus ķēniņus un ļaudis, kas savas rokas izstiepj, pretī turēties un postīt to Dieva namu Jeruzālemē. Es Dārijs to esmu pavēlējis, to tikuši(rūpīgi) būs darīt.
13
To nu tikuši(rūpīgi) darīja Tatnajs, zemes valdītājs viņpus upes un StarBoznajs ar saviem biedriem, - it kā ķēniņš Dārijs bija sūtījis.
14
Un Jūdu vecaji būvēja, un darbs labi izdevās pēc pravieša Agajus un Cakarijas, Idus dēla, sludināšanas. Un tie to uztaisīja un pabeidza pēc Izraēla Dieva pavēles un pēc Korus, Dārija un Artazastus, Persiešu ķēniņu, pavēles.
15
Un šo namu pabeidza Adara mēneša trešā dienā; tas bija ķēniņa Dārija valdīšanas sestais gads.
16
Un Izraēla bērni, priesteri un leviti un tie citi no cietuma pārnākušie iesvētīja šo Dieva namu ar prieku,
17
Un upurēja pie šā Dieva nama iesvētīšanas simts vēršus, divsimt aunus, četrsimt jērus un divpadsmit āžus par grēku upuri priekš visa Izraēla, pēc Izraēla cilšu skaita.
18
Un iecēla priesterus viņu kārtās un levitus viņu kārtās Jeruzālemes Dieva kalpošanai, kā rakstīts Mozus grāmatā.
19
Tie no cietuma pārnākušie turēja arī Pasa svētkus pirmā mēneša četrpadsmitā dienā.
20
Jo priesteri un leviti bija šķīstījušies, un visi bija šķīsti kā viens vienīgs vīrs, un tie nokāva tos Pasa jērus priekš visiem no cietuma pārnākušiem un priekš saviem brāļiem, tiem priesteriem, un priekš sev pašiem.
21
Tā Izraēla bērni, kas no svešuma bija pārnākuši, to ēda līdz ar visiem, kas no tās zemes pagānu nešķīstības bija atšķīrušies un tiem piebiedrojušies, meklēdami To Kungu, Izraēla Dievu.
22
Un tie turēja neraudzētās maizes svētkus septiņas dienas ar prieku. Jo Tas Kungs tos bija priecīgus darījis un uz tiem pagriezis Asura ķēniņa sirdi, ka viņu rokas tapa stiprinātas pie Dieva, Izraēla Dieva, nama darba.
Ezra 6:1
Ezra 6:2
Ezra 6:3
Ezra 6:4
Ezra 6:5
Ezra 6:6
Ezra 6:7
Ezra 6:8
Ezra 6:9
Ezra 6:10
Ezra 6:11
Ezra 6:12
Ezra 6:13
Ezra 6:14
Ezra 6:15
Ezra 6:16
Ezra 6:17
Ezra 6:18
Ezra 6:19
Ezra 6:20
Ezra 6:21
Ezra 6:22
Ezra 1 / Ezr 1
Ezra 2 / Ezr 2
Ezra 3 / Ezr 3
Ezra 4 / Ezr 4
Ezra 5 / Ezr 5
Ezra 6 / Ezr 6
Ezra 7 / Ezr 7
Ezra 8 / Ezr 8
Ezra 9 / Ezr 9
Ezra 10 / Ezr 10