A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ezra 5

1
Un pravieši Agajus un Cakarija, Idus dēls, sludināja tiem Jūdiem, kas Jūdā un Jeruzālemē dzīvoja, - Izraēla Dieva vārdā tie uz viņiem runāja.
2
Tad Zerubabels, Zealtiēļa dēls, un Jezuūs, Jocadaka dēls, cēlās un sāka uzcelt Dieva namu Jeruzālemē, un līdz ar tiem tie Dieva pravieši, kas tos iedrošināja.
3
Tanī laikā pie tiem atnāca Tatnajs, zemes valdītājs viņpus upes, un StarBoznajs ar saviem biedriem, un uz tiem tā sacīja: kas jums atvēlējis, šo namu uztaisīt un šo mūri uzcelt?
4
Tad mēs viņiem sacījām to vīru vārdus, kas šo darbu taisīja.
5
Bet viņu Dieva acs bija pār Jūdu vecajiem, ka tie viņus neaizkavēja, kamēr šī lieta Dārijam nāca zināma un tie grāmatu par to dabūja atpakaļ.
6
Šis ir tās grāmatas raksts, ko Tatnajs, zemes valdītājs viņpus upes, ar StarBoznaju un viņa biedriem, Avarzaķiešiem, kas viņpus upes dzīvoja, rakstīja ķēniņam Dārijam.
7
Tie sūtīja viņam grāmatu un tanī tā bija rakstīts: viss miers lai ir ķēniņam Dārijam.
8
Ķēniņam lai ir zināms, ka mēs esam nogājuši Jūda zemē tā lielā Dieva namā, kas top uzcelts no cirstiem akmeņiem, un baļķi top ielikti sienās, un darbs top tikuši(rūpīgi) darīts un izdodas labi caur viņu rokām.
9
Mēs tad esam vaicājuši tos vecajus un uz viņiem sacījuši: kas jums atvēlējis, šo namu uzcelt un šo mūri uztaisīt?
10
Mēs arī viņu vārdus esam izprasījuši no tiem, tev dot ziņu un rakstīt to vīru vārdus, kas viņu virsnieki.
11
Bet tie mums atdeva tādu atbildi un sacīja: mēs esam debesu un zemes Dieva kalpi un uzceļam to namu, kas jau sen priekšgados bijis uzcelts, jo liels Izraēla ķēniņš to uzcēlis un pabeidzis.
12
Tādēļ vien ka mūsu tēvi bija apkaitinājuši to debesu Dievu, viņš tos nodevis Kaldeja NebukadNecara, Bābeles ķēniņa, rokā, un tas šo namu nopostījis un tos ļaudis aizvedis cietumā uz Bābeli.
13
Bet Bābeles ķēniņa Korus pirmā gadā ķēniņš Korus pavēlējis, šo Dieva namu uzcelt.
14
Un arī Dieva nama zelta un sudraba traukus, ko NebukadNecars izvedis no Dieva nama Jeruzālemē un tos novedis sava dieva namā uz Bābeli, tos ķēniņš Korus ir ņēmis no Bābeles dieva nama, un tie ir atdoti vienam ar vārdu Zezbacars, ko viņš bija iecēlis par zemes valdītāju.
15
Un viņš uz to sacīja: ņem šos traukus, ej un noved tos uz to Dieva namu, kas Jeruzālemē, un lai tas Dieva nams top uzcelts savā vietā.
16
Tad šis Zezbacars nāca un lika pamatu Dieva namam Jeruzālemē, un tā no tā laika līdz šim ir strādāts, bet ne pabeigts.
17
Ja nu ķēniņam patīk, tad lai meklē ķēniņa mantu namā, kas Bābelē, vai tā ir, ka no ķēniņa Korus pavēlēts, uzcelt Dieva namu Jeruzālemē, un lai ķēniņa pavēle par to mums top sūtīta.
Ezra 5:1
Ezra 5:2
Ezra 5:3
Ezra 5:4
Ezra 5:5
Ezra 5:6
Ezra 5:7
Ezra 5:8
Ezra 5:9
Ezra 5:10
Ezra 5:11
Ezra 5:12
Ezra 5:13
Ezra 5:14
Ezra 5:15
Ezra 5:16
Ezra 5:17
Ezra 1 / Ezr 1
Ezra 2 / Ezr 2
Ezra 3 / Ezr 3
Ezra 4 / Ezr 4
Ezra 5 / Ezr 5
Ezra 6 / Ezr 6
Ezra 7 / Ezr 7
Ezra 8 / Ezr 8
Ezra 9 / Ezr 9
Ezra 10 / Ezr 10