A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ezra 2

1
Šie ir tie valsts bērni, kas no cietuma zemes atpakaļ griezās, ko NebukadNecars, Bābeles ķēniņš, bija aizvedis uz Bābeli, un tie griezās atpakaļ uz Jeruzālemi un Jūdu, ikkatrs uz savu pilsētu;
2
Tie nāca ar Zerubabeli, Jezuū, Neēmiju, Zeraju, Reēlaju, Mardokaju, Bilzanu, Mizparu, Biģevaju, Rekumu un Baēnu. Šis ir Izraēla vīru skaits:
3
Pareūs bērni: divtūkstoš simts septiņdesmit un divi;
4
Zevatijas bērni: trīssimt septiņdesmit un divi;
5
Araka bērni: septiņsimt septiņdesmit un pieci;
6
PaātMoaba bērni, no Jezuūs Joaba bērniem: divtūkstoš astoņsimt un divpadsmit;
7
Elama dērni: tūkstoš divsimt piecdesmit un četri;
8
Zatus bērni: deviņsimt četrdesmit un pieci;
9
Zakajus bērni: septiņsimt un sešdesmit;
10
Banus bērni: sešsimt četrdesmit un divi,
11
Bebajus bērni: sešsimt divdesmit un trīs;
12
Azgada bērni: tūkstoš divsimt divdesmit un divi;
13
Adonikama bērni: sešsimt sešdesmit un seši;
14
Bigevajus bērni: divtūkstoš piecdesmit un seši;
15
Adina bērni: četrsimt piecdesmit un četri;
16
Atera bērni, no Izķijas: deviņdesmit un astoņi;
17
Becajus bērni: trīssimt divdesmit un trīs;
18
Joras bērni: simts un divpadsmit;
19
Azuma bērni: divsimt divdesmit un trīs;
20
Ģiberas bērni: deviņdesmit un pieci;
21
Bētlemes bērni: simts divdesmit un trīs;
22
Netovas vīri: piecdesmit un seši;
23
Anatotas vīri: simts divdesmit un astoņi;
24
Azmavetas bērni: četrdesmit un divi;
25
ĶiriatAārimas, Kaviras un Beērotas bērni: septiņsimt četrdesmit un trīs;
26
Ramas un Gabas bērni: sešsimt divdesmit un viens;
27
Mikmasas vīri: simts divdesmit un divi;
28
Bēteles un Ajas vīri: divsimt divdesmit un trīs;
29
Nebus bērni: piecdesmit un divi;
30
Makbisa bērni: simts piecdesmit un seši;
31
Otra Elama bērni: tūkstoš divsimt piecdesmit un četri;
32
Arima bērni: trīssimt un divdesmit;
33
Lodas, Adidas un Onus bērni: septiņsimt divdesmit un pieci;
34
Jērikus bērni: trīssimt četrdesmit un pieci;
35
Zenaūs bērni: trīs tūkstoš sešsimt un trīsdesmit.
36
Priesteri: Jedajas bērni, no Jezuūs nama: deviņsimt septiņdesmit un trīs;
37
Imera bērni: tūkstoš piecdesmit un divi;
38
Pasura bērni: tūkstoš divsimt četrdesmit un septiņi;
39
Arima bērni: tūkstoš un septiņpadsmit.
40
Leviti: Jezuūs un Kadmiēļa bērni, no Odavijas bērniem: septiņdesmit un četri.
41
Dziedātāji: Asava bērni: simts divdesmit un astoņi.
42
Vārtu sargu bērni: Zaluma bērni, Atera bērni, Talmona bērni, Akuba bērni, Atita bērni, Zobaja bērni, pavisam: simts trīsdesmit un deviņi.
43
Dieva nama kalpotāji: Cikus bērni, Azuva bērni, Tabaota bērni,
44
Ķerus bērni, Zius bērni, Padona bērni,
45
Lebana bērni, Agaba bērni, Akuba bērni,
46
Agaba bērni, Zamlajus bērni, Anana bērni,
47
Ģidela bērni, Gaāra bērni, Reajas bērni,
48
Recina bērni, Nekoda bērni, Gazana bērni,
49
Uzus bērni, Paseūs bērni, Besajus bērni,
50
Asnus bērni, Meūnima bērni, Nevusima bērni,
51
Bakbuka bērni, Akuva bērni, Arura bērni,
52
Baceluta bērni, Meķida bērni, Arzas bērni,
53
Barkus bērni, Zisera bērni, Tamus bērni,
54
Necius bērni, Ativus bērni,
55
Salamana kalpu bērni, Zotajus bērni, Zovereta bērni, Prudus bērni,
56
Jaēlus bērni, Darkona bērni, Ģideļa bērni,
57
Zevatijas bērni, Atila bērni, Poķereta bērni no Cebaīm, Amja bērni.
58
Visu Dieva nama kalpotāju un Salamana kalpu bērnu bija trīssimt deviņdesmit un divi.
59
Šie ir, kas aizgāja no TelMelakas, TelArzus, Ķeruba, Adana, Imera; bet tie sava tēva namu nevarēja pierādīt nedz savu dzimumu, vai tie bija no Izraēla:
60
Delajas bērni, Tobijas bērni, Nekoda bērni: sešsimt piecdesmit un divi.
61
Un no priesteru bērniem: Abajus bērni, Akoca bērni, Barzilajus bērni, kas no Ģileādieša Barzilajus meitām sievu bija ņēmis un pēc viņas vārda tapa nosaukts.
62
Šie meklēja savus radu rakstus, bet neatrada, tāpēc tie no priestera amata tapa atmesti.
63
Un zemes valdnieks uz tiem sacīja: lai tie neēd no tā visusvētākā, kamēr priesteris celsies ar urim un tumim.
64
Visa draudze kopā bija četrdesmit divtūkstoš trīssimt un sešdesmit,
65
Bez viņu kalpiem un kalponēm, - to bija septiņtūkstoš trīssimt trīsdesmit un septiņi; un tiem bija divsimt dziedātāji un dziedātājas.
66
Zirgu viņiem bija septiņsimt trīsdesmit un seši, divsimt četrdesmit un pieci zirgēzeļi,
67
Četrsimt trīsdesmit un pieci kamieļi, seštūkstoš septiņsimt un divdesmit ēzeļi.
68
Un kādi cilts virsnieki, kad tie nāca Tā Kunga namā Jeruzālemē, tad tie no laba prāta deva pie Dieva nama, lai tas taptu uzcelts savā vietā.
69
Cik spēja, tik tie deva pie būves naudas: sešdesmit vienu tūkstoti zelta drakmu un piectūkstoš mārciņas sudraba un simts priesteru svārkus.
70
Un priesteri un leviti un tie ļaudis un dziedātāji un vārtu sargi un Dieva nama kalpotāji dzīvoja savās pilsētās un viss Izraēls savās pilsētās.
Ezra 2:1
Ezra 2:2
Ezra 2:3
Ezra 2:4
Ezra 2:5
Ezra 2:6
Ezra 2:7
Ezra 2:8
Ezra 2:9
Ezra 2:10
Ezra 2:11
Ezra 2:12
Ezra 2:13
Ezra 2:14
Ezra 2:15
Ezra 2:16
Ezra 2:17
Ezra 2:18
Ezra 2:19
Ezra 2:20
Ezra 2:21
Ezra 2:22
Ezra 2:23
Ezra 2:24
Ezra 2:25
Ezra 2:26
Ezra 2:27
Ezra 2:28
Ezra 2:29
Ezra 2:30
Ezra 2:31
Ezra 2:32
Ezra 2:33
Ezra 2:34
Ezra 2:35
Ezra 2:36
Ezra 2:37
Ezra 2:38
Ezra 2:39
Ezra 2:40
Ezra 2:41
Ezra 2:42
Ezra 2:43
Ezra 2:44
Ezra 2:45
Ezra 2:46
Ezra 2:47
Ezra 2:48
Ezra 2:49
Ezra 2:50
Ezra 2:51
Ezra 2:52
Ezra 2:53
Ezra 2:54
Ezra 2:55
Ezra 2:56
Ezra 2:57
Ezra 2:58
Ezra 2:59
Ezra 2:60
Ezra 2:61
Ezra 2:62
Ezra 2:63
Ezra 2:64
Ezra 2:65
Ezra 2:66
Ezra 2:67
Ezra 2:68
Ezra 2:69
Ezra 2:70
Ezra 1 / Ezr 1
Ezra 2 / Ezr 2
Ezra 3 / Ezr 3
Ezra 4 / Ezr 4
Ezra 5 / Ezr 5
Ezra 6 / Ezr 6
Ezra 7 / Ezr 7
Ezra 8 / Ezr 8
Ezra 9 / Ezr 9
Ezra 10 / Ezr 10