A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Ezra 101
Kad nu Ezra tā lūdza un tā sūdzēja raudādams un nomezdamies Dieva nama priekšā, tad no Izraēla pie viņa sapulcējās ļoti liela draudze vīru un sievu un bērnu; jo tie ļaudis raudāja lielā raudāšanā.
2
Tad Zakanija, Jeīeļa dēls no Elama bērniem, atbildēja un sacīja uz Ezru: mēs esam grēkojuši pret savu Dievu, ka esam apņēmuši svešas sievas no tās zemes ļaudīm, bet taču vēl būs cerības priekš Izraēla.
3
Derēsim tad nu derību ar savu Dievu, ka izdzenam visas sievas, un kas no tām ir dzimuši, pēc Tā Kunga padoma un pēc to ļaužu padoma, kas mūsu Dieva baušļus bīstas, un lai tad darām pēc bauslības.
4
Celies, jo šī lieta tev piekrīt, un mēs būsim ar tevi; esi stiprs un izdari (to).
5
Tad Ezra cēlās un lika priesteru un levitu un visa Izraēla virsniekiem zvērēt, darīt pēc šī vārda. Un tie zvērēja.
6
Un Ezra cēlās Dieva nama priekšā un iegāja Jokanana, Elijadziba dēla, kambarī, un tur nācis viņš neēda maizes un nedzēra ūdens, jo viņš nobēdājās to aizvesto ļaužu pārkāpšanas dēļ.
7
Un tie lika izsaukt pa Jūdu un Jeruzālemi pie visiem no cietuma pārnākušiem, sapulcēties Jeruzālemē.
8
Un kas triju dienu starpā nenāktu pēc virsnieku un vecaju nosacīšanas, tā manta tapšot izdeldēta un pats izstumts no pārnākušo draudzes.
9
Tad visi Jūda un Benjamina vīri triju dienu starpā sapulcējās Jeruzālemē, - tā bija tā divdesmitā diena devītā mēnesī, - un visi ļaudis sēdēja uz ielas priekš Dieva nama trīcēdami šās lietas dēļ un no stipra lietus.
10
Tad priesteris Ezra cēlās un uz tiem sacīja: jūs esat apgrēkojušies, svešas sievas apņemdami, ka jūs vairotu Izraēla noziegumu.
11
Tad nu izsūdziet to Tam Kungam, savu tēvu Dievam, un dariet pēc viņa prāta, un škiraties no tās zemes ļaudīm un no tām svešām sievām.
12
Tad visa draudze atbildēja un sacīja ar stipru balsi: pēc taviem vārdiem mums tā jādara.
13
Bet to ļaužu ir daudz un ir lietus laiks, ka nevar ārā stāvēt; tas arī nav vienas jeb divēju dienu darbs, jo mēs šinī lietā esam pārlieku grēkojuši.
14
Lai mēs savus virsniekus ieceļam pār visu draudzi, ka visi, kas ir mūsu pilsētās, kas svešas sievas apņēmuši, lai nāk nospriestos laikos un ar tiem ikkatras pilsētas vecaji un viņas soģi, kamēr mēs no sevis novēršam sava Dieva bardzību šīs lietas dēļ.
15
Tad Jonatāns, Azaēļa dēls, un Jeazija, Tikvus dēls, tam cēlās pretī, un leviti, Mezulams un Zabtajus, tiem palīdzēja.
16
Bet tie pārnākušie tā darīja: Tie izraudzīja priesteri Ezru un vīrus, proti savu tēvu namu virsniekus pēc saviem tēvu namiem, visus ar vārdu noteiktus. Un tie turēja sapulci desmitā mēneša pirmā dienā, šo lietu izmeklēt.
17
Un tie to izdarīja pie visiem vīriem, kas svešas sievas bija apņēmuši, līdz pirmā mēneša pirmajai dienai.
18
Un no priesteru dēliem tapa atrasti, kas svešas sievas bija apņēmuši, no Jezuūs, Jocadaka dēla, dēliem un viņa brāļiem: Maēzeja, Eliēcers, Jaribs un Ģedalija.
19
Un tie deva savu roku, ka savas sievas izdzīšot, un noziedzīgi būdami tie deva aunu priekš sava nozieguma.
20
Un no Imera bērniem: Ananus un Zebadija.
21
Un no Arima bērniem: Maēzeja un Elija un Zemaja un Jeīels un Uzija.
22
Un no Pazura bērniem: Elioēnajus, Maēzeja, Izmaēls, Netaneēls, Jozabads un Eleaza.
23
Un no levitiem: Jozabads un Zimejus un Ķelaja, (šis ir Klita), Petaja, Jūda un Eliēcers.
24
Un no dziedātājiem: Elijazibs. Un no vārtu sargiem: Zalums un Telems un Urus.
25
Un no Izraēla, no Pareus bērniem: Ramija un Jezija un Malķija un Mejamins un Eleazars un Malķija un Benaja.
26
Un no Elama bērniem: Metanija, Cakarija, Jeīels un Abdus un Jerimots un Elija.
27
Un no Zatus bērniem: Elioēnajus, Elijadzibs, Matanija un Jerimots un Zabats un Aziza.
28
Un no Bebajus bērniem: Jokanans, Ananija, Zebajus, Atlajus.
29
Un no Banus bērniem: Mezulams, Malaks un Adaja, Jazubs un Zeals, Jeramots.
30
Un no PaātMoaba bērniem: Adna un Ķelals, Benaja, Maēzeja, Matanija Becaleēls un Benujus un Manasus.
31
Un no Arima bērniem: Eliēsers, Jezija, Malķija Zemaja, Sīmeans,
32
Benjamins, Maluks un Zemarija.
33
No Azama bērniem: Matnajus, Matata, Zabads, Elivalets, Jeremajus, Manasus, Zimejus.
34
No Banus bērniem: Maēdajus, Amrams un Uēls,
35
Benaja, Bedija, Ķelujus,
36
Un Naja, Meremots, Elijazibs,
37
Mantanija, Matnaja un Jaēzus,
38
Un Banus un Benujus un Zimejus,
39
Un Zelemija un Nātans un Adaja,
40
Maknadbajus, Zazajus, Zarajus,
41
Azareēls un Zelemija, Samarija,
42
Zalums, Amarija, Jāzeps.
43
No Nebus bērniem: Jeīels, Matitija, Zabads, Zebina, Jadajus un Joēls, Benaja.
44
Visi šie bija svešas sievas apņēmuši, un no tām sievām kādas bija bērnus dzemdējušas.