A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

2 Hronikas 91
Un kad Zabas ķēniņiene dzirdēja Salamana slavu, tad tā nāca, pārbaudīt Salamanu ar mīklām, uz Jeruzālemi ar varen lielu pulku, ir ar kamieļiem, kas nesa kvēpināmās zāles un daudz zelta un dārgus akmeņus. Un viņa nāca pie Salamana un runāja ar to visu, ko bija apņēmusies savā sirdī.
2
Un Salamans viņai atbildēja uz visiem viņas vārdiem, un nekas Salamanam nebija paslēpts, ko viņš tai nebūtu teicis.
3
Kad nu Zabas ķēniņiene redzēja Salamana gudrību un to namu, ko viņš bija uzcēlis,
4
Un viņa galda ēdienus un viņa kalpu dzīvokļus un viņa sulaiņu amatu un viņu drēbes un viņa dzēriena devējus un viņu drēbes un viņa uzejamo vietu, kur viņš gāja Tā Kunga namā, tad viņa tikko nepalika bez dvašas
5
Un sacīja uz ķēniņu: tas ir tiesa, ko es savā zemē esmu dzirdējusi no tavām lietām un no tavas gudrības.
6
Bet es viņu vārdiem neticēju, kamēr es pati nācu un manas acis redzēja; un redzi, man nav ne puse teikta no visas tavas lielās gudrības; tev ir vairāk, nekā tā slava, ko es dzirdēju.
7
Svētīgi tavi ļaudis un svētīgi šie tavi kalpi, kas vienmēr stāv tavā priekšā un dzird tavu gudrību.
8
Slavēts lai ir Tas Kungs, tavs Dievs, kam labs prāts bijis pie tevis, sēdināt tevi uz savu goda krēslu par ķēniņu Tam Kungam, tavam Dievam. Tāpēc ka tavs Dievs Izraēli mīļo, gribēdams to uzturēt mūžīgi, viņš tevi iecēlis pār tiem, darīt tiesu un taisnību.
9
Un viņa deva ķēniņam simts un divdesmit talentus zelta un kvēpināmās zāles un dārgus akmeņus lielā pulkā, un tādu zāļu nav bijis kā šīs, ko Zabas ķēniņiene deva ķēniņam Salamanam.
10
Tāpat arī Urama kalpi un Salamana kalpi, kas zeltu nesa no Ovira, atnesa arī algumim kokus un dārgus akmeņus.
11
Un ķēniņš no tiem algumim kokiem taisīja trepes Tā Kunga namā un ķēniņa namā, ir kokles un somastabules koklētājiem. Tādi (koki) citkārt nebija redzēti Jūdu zemē.
12
Un ķēniņš Salamans deva Zabas ķēniņienei visu, ko tā gribēja un lūdza, bez tā, ko tā ķēniņam bija atnesusi, Un tā griezās atpakaļ un gāja ar saviem kalpiem uz savu zemi.
13
Un tas zelta svars, kas Salamanam ikgadus ienāca, bija sešsimt sešdesmit seši talenti zelta,
14
Bez tā, ko viņš dabūja no tirgotājiem un veikalniekiem; ir visi Arabijas ķēniņi un zemes lielkungi nesa Salamanam zeltu un sudrabu.
15
Un ķēniņš Salamans taisīja divsimt priekšturamās bruņas no kalta zelta, - sešsimt zelta gabalus viņš deva priekš ikvienām priekšturamām bruņām, -
16
Un trīssimt sedzamas bruņas no kalta zelta, - tur viņš deva trīs simt gabalus zelta priekš ikvienām bruņām.
17
Un ķēniņš tās ielika Lībanus koku namā. Un ķēniņš taisīja lielu krēslu no ziloņkauliem un to pārvilka ar tīru zeltu.
18
Šim krēslam bija seši pakāpieni un viens kāju pamesls no zelta, kas pie tā krēsla bija piestiprināts, un abējās pusēs tam bija lēnes pie sēdekļa, un divas lauvas stāvēja pie tām lēnēm,
19
Un divpadsmit lauvas stāvēja tur uz tiem sešiem pakāpieniem abējās pusēs. Tāds nekādā valstībā nav taisīts.
20
Un visi ķēniņa Salamana dzeramie trauki bija no zelta un visi trauki Lībanus koku namā bija no tīra zelta, - sudrabu Salamana laikā neko necienīja.
21
Jo ķēniņa kuģi gāja uz Tarzisu ar Urama kalpiem; tie Tarzisa kuģi pa trim gadiem vienreiz pārnāca un pārveda zeltu un sudrabu un ziloņkaulus un pērtiķus un pāvus.
22
Tā ķēniņš Salamans tapa lielāks, nekā visi ķēniņi virs zemes, bagātībā un gudrībā.
23
Un visi ķēniņi virs zemes meklēja Salamana vaigu, viņa gudrību dzirdēt, ko Dievs tam bija devis sirdī.
24
Un tie atnesa ikkatrs savas dāvanas, sudraba un zelta traukus un drēbes un bruņas un dārgas zāles, zirgus un zirgēzeļus ik gadus.
25
Un Salamanam bija četrtūkstoš zirgu stelinģu un divpadsmit tūkstoš jātnieki, un viņš tos lika ratu pilsētās un pie ķēniņa Jeruzālemē.
26
Un viņš valdīja pār visiem ķēniņiem no lielupes līdz Vīlistu zemei un līdz Ēģiptes robežām.
27
Un ķēniņš darīja, ka tik daudz sudraba bija Jeruzālemē kā akmeņu, un ciedru koku tik daudz, kā meža vīģes koku ielejās.
28
Un Salamanam atveda zirgus no Ēģiptes un no citām zemēm.
29
Un kas vēl atliek par Salamana lietām, ir pirmās, ir pēdējās, tas viss rakstīts pravieša Nātana laiku grāmatā un Aķijas, tā Zilonieša, pravieša vārdos un Jedus, tā redzētāja, parādīšanās pret Jerobeamu, Nebata dēlu.
30
Un Salamans valdīja Jeruzālemē pār visu Izraēli četrdesmit gadus.
31
Un Salamans aizmiga pie saviem tēviem, un to apraka viņa tēva Dāvida pilī, un viņa dēls Rekabeams palika par ķēniņu viņa vietā.2 Hronikas 9:1

2 Hronikas 9:2

2 Hronikas 9:3

2 Hronikas 9:4

2 Hronikas 9:5

2 Hronikas 9:6

2 Hronikas 9:7

2 Hronikas 9:8

2 Hronikas 9:9

2 Hronikas 9:10

2 Hronikas 9:11

2 Hronikas 9:12

2 Hronikas 9:13

2 Hronikas 9:14

2 Hronikas 9:15

2 Hronikas 9:16

2 Hronikas 9:17

2 Hronikas 9:18

2 Hronikas 9:19

2 Hronikas 9:20

2 Hronikas 9:21

2 Hronikas 9:22

2 Hronikas 9:23

2 Hronikas 9:24

2 Hronikas 9:25

2 Hronikas 9:26

2 Hronikas 9:27

2 Hronikas 9:28

2 Hronikas 9:29

2 Hronikas 9:30

2 Hronikas 9:312 Hronikas 1 / 2Hro 1

2 Hronikas 2 / 2Hro 2

2 Hronikas 3 / 2Hro 3

2 Hronikas 4 / 2Hro 4

2 Hronikas 5 / 2Hro 5

2 Hronikas 6 / 2Hro 6

2 Hronikas 7 / 2Hro 7

2 Hronikas 8 / 2Hro 8

2 Hronikas 9 / 2Hro 9

2 Hronikas 10 / 2Hro 10

2 Hronikas 11 / 2Hro 11

2 Hronikas 12 / 2Hro 12

2 Hronikas 13 / 2Hro 13

2 Hronikas 14 / 2Hro 14

2 Hronikas 15 / 2Hro 15

2 Hronikas 16 / 2Hro 16

2 Hronikas 17 / 2Hro 17

2 Hronikas 18 / 2Hro 18

2 Hronikas 19 / 2Hro 19

2 Hronikas 20 / 2Hro 20

2 Hronikas 21 / 2Hro 21

2 Hronikas 22 / 2Hro 22

2 Hronikas 23 / 2Hro 23

2 Hronikas 24 / 2Hro 24

2 Hronikas 25 / 2Hro 25

2 Hronikas 26 / 2Hro 26

2 Hronikas 27 / 2Hro 27

2 Hronikas 28 / 2Hro 28

2 Hronikas 29 / 2Hro 29

2 Hronikas 30 / 2Hro 30

2 Hronikas 31 / 2Hro 31

2 Hronikas 32 / 2Hro 32

2 Hronikas 33 / 2Hro 33

2 Hronikas 34 / 2Hro 34

2 Hronikas 35 / 2Hro 35

2 Hronikas 36 / 2Hro 36