A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

2 Hronikas 81
Un pēc divdesmit gadiem, kad Salamans bija uztaisījis Tā Kunga namu un savu namu,
2
Tad Salamans izbūvēja tās pilsētas, ko Urams Salamanam bija devis, un lika Izraēla bērniem tur dzīvot.
3
Pēc tam Salamans cēlās uz EmatCovu un to pārvarēja.
4
Viņš arī uztaisīja Tadmoru tuksnesī un visas labības pilsētas, ko viņš Ematā būvēja.
5
Viņš arī uztaisīja kalna- un Lejas-BetOronu, stipras pilsētas ar mūriem, vārtiem un aizšaujamiem,
6
Un Baēlatu un visas labības pilsētas, kas Salamanam piederēja, un visas ratu un jātnieku pilsētas un visas Salamana prieka pilis, ko tam bija prieks taisīt Jeruzālemē un uz Lībanus un visās zemēs viņa valstībā.
7
Visus atlikušos ļaudis no Etiešiem un Amoriešiem un Vereziešiem un Eviešiem un Jebuziešiem, kas nebija no Izraēla,
8
Šo bērnus, kas pēc tiem tai zemē bija atlikuši, ko Izraēla bērni nebija izdeldējuši, tos Salamans spieda pie klausības līdz šai dienai.
9
Bet no Izraēla bērniem Salamans neņēma kalpus pie sava darba, bet tie bija karavīri un virsnieki pār viņa bruņiniekiem un viņa ratu un jātnieku virsnieki.
10
Un virsuzraugu ķēniņam Salamanam bija divsimt un piecdesmit, kas pār tiem ļaudīm valdīja.
11
Un Salamans veda Varaūs meitu no Dāvida pils tai namā, ko viņš tai bija taisījis. Jo viņš sacīja: manai sievai nebūs Izraēla ķēniņa Dāvida namā dzīvot, tāpēc ka tā vieta ir svēta, kur Tā Kunga šķirsts nācis.
12
Tad Salamans upurēja Tam Kungam dedzināmos upurus uz Tā Kunga altāra, ko viņš priekšnama priekšā bija uztaisījis,
13
Ikkatrā dienā savu tiesu upurēdams, itin kā Mozus bija pavēlējis, svētdienās un jaunos mēnešos un svētkos, trīs reiz gadskārtā, neraudzētās maizes svētkos un nedēļu svētkos un lieveņu svētkos.
14
Un viņš iestādīja pēc sava tēva Dāvida likuma priesteru kārtas, kā tiem bija kalpot, un Levitus, kopt savu kopjamo, slavēt un kalpot priesteru priekšā, kas katrai dienai piekrita, ir vārtu sargus pēc savas kārtas pie ikkatriem vārtiem, jo tā bija Dāvida, Tā Dieva vīra, pavēle.
15
Un no ķēniņa pavēles par priesteriem un Levitiem viņi neatkāpās ne kādā lietā, arī ne pie tām mantām.
16
Tā Salamans pabeidza visu savu darbu, no tās dienas, kad Tā Kunga namam lika pamatu, līdz kamēr to pabeidza un Tā Kunga nams pavisam bija gatavs.
17
Tad Salamans gāja uz EceonĢeberu un uz Elotu jūrmalā, Edoma zemē.
18
Un Urams tam sūtīja caur saviem kalpiem lielas laivas, ir kalpus, kas jūru pārzināja, un tie gāja ar Salamana kalpiem uz Oviru un atveda no turienes četrsimt un piecdesmit talentus zelta un to nesa ķēniņam Salamanam.