A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

2 Hronikas 6

1
Tad Salamans sacīja: Tas Kungs ir sacījis, viņš gribot tumsā mājot.
2
Un es tev esmu uztaisījis mājas vietu un vietu tev par mūžīgu dzīvokli.
3
Un ķēniņš atgrieza savu vaigu un svētīja visu Izraēla draudzi un visa Izraēla draudze stāvēja,
4
Un viņš sacīja: slavēts lai ir Tas Kungs, Izraēla Dievs, kas ar savu muti runājis uz manu tēvu Dāvidu un ar savu roku to piepildījis, ko sacījis:
5
No tās dienas, kamēr esmu izvedis savus ļaudis no Ēģiptes zemes, es nevienu pilsētu neesmu izredzējis no visām Izraēla ciltīm, namu taisīt, ka mans vārds tur būtu; arī nevienu vīru neesmu izredzējis par valdītāju pār maniem Izraēla ļaudīm;
6
Bet Jeruzālemi es esmu izredzējis, ka mans vārds tur būtu, un Dāvidu es esmu izredzējis, ka tas būtu pār maniem Izraēla ļaudīm.
7
Un tas manam tēvam Dāvidam bija sirdī, namu celt Tā Kunga, Izraēla Dieva, vārdam.
8
Bet Tas Kungs sacīja uz manu tēvu Dāvidu: tāpēc ka tu savā sirdī esi apņēmies, celt manam vārdam namu, tu gan labi esi darījis, ka tas bijis tavā sirdī;
9
Tomēr tev nebūs celt to namu, bet tavam dēlam, kas nāks no taviem gurniem, tam būs namu celt manam vārdam.
10
Un Tas Kungs ir piepildījis savu vārdu, ko viņš runājis, jo es esmu cēlies sava tēva Dāvida vietā un sēžu Izraēla goda krēslā, kā Tas Kungs runājis, un esmu namu cēlis Tā Kunga, Izraēla Dieva, vārdam.
11
Un tur es esmu nolicis to šķirstu, kur Tā Kunga derība, ko viņš derējis ar Izraēla bērniem.
12
Un viņš stājās Tā Kunga altāra priekšā visai Izraēla draudzei pretī un izplēta savas rokas.
13
Un Salamans bija taisījis vara pakāpienus un tās licis pagalma vidū, piecas olektis garas un piecas olektis platas un trīs olektis augstas, un tur viņš uzkāpa un nometās ceļos visas Izraēla draudzes priekšā un izplēta savas rokas pret debesīm un sacīja:
14
Kungs, Izraēla Dievs, neviens nav tāds Dievs, kā tu, ne debesīs, ne virs zemes; tu turi derību un žēlastību saviem kalpiem, kas ar visu sirdi staigā tavā priekšā.
15
Savam kalpam, manam tēvam Dāvidam, tu esi turējis, ko tu viņam runājis, jo ar savu muti tu esi runājis un ar savu roku tu to esi piepildījis, it kā tas šodien ir.
16
Un nu Kungs, Izraēla Dievs, turi savam kalpam, manam tēvam Dāvidam, ko tu tam esi runājis, sacīdams: tev netrūks vīra manā priekšā, kas sēdēs Izraēla goda krēsla, ja tikai tavi dēli sargās savu ceļu, staigādami manā bauslībā, kā tu esi staigājis manā priekšā.
17
Tad nu, Kungs, Izraēla Dievs, lai jel tavs vārds tiešām notiek, ko tu esi runājis savam kalpam Dāvidam.
18
Jo vai Dievs tiešām dzīvo pie cilvēkiem virs zemes? Redzi, debesis un visu debesu debesis tevi nevar saņemt, ne vēl šis nams, ko es esmu cēlis?
19
Tomēr, griezies pie sava kalpa lūgšanām un pie viņa piesaukšanām, Kungs, mans Dievs, un klausi to saukšanu un lūgšanu, ko tavs kalps lūdz priekš tava vaiga.
20
Lai tavas acis ir atvērtas dienām naktīm pār šo namu, pār šo vietu, kur tu esi solījis iecelt savu vārdu, klausīt to lūgšanu, ko tavs kalps lūgs šinī vietā.
21
Klausi tad sava kalpa un savu Izraēla ļaužu sirds lūgšanu, ko tie lūgs šinī vietā, klausi no tās vietas, kur tu mīti debesīs, ak klausi un piedod!
22
Ja kāds būs apgrēkojies pret savu tuvāko un viņam liks zvērēt un nodievoties, un kad šī zvērēšana nāks priekš tava altāra šinī namā, 
23
Tad klausi tu no debesīm un dari un tiesā savus kalpus un atmaksā tam bezdievīgam, dodams viņa ceļu uz viņa galvu, un taisno to taisno, dodams tam pēc viņa taisnības.
24
Un kad tavi Izraēla ļaudis būs kauti ienaidnieku priekšā, kad tie pret tevi būs grēkojuši, un atgriezīsies un apliecinās tavu vārdu un tavā priekšā pielūgs un no sirds piesauks šai namā, 
25
Tad klausi tu no debesīm un piedod savu Izraēla ļaužu grēkus un ved tos atpakaļ uz to zemi, ko tu tiem un viņu tēviem esi devis. -
26
Kad debess būs aizslēgta, ka lietus nelīs, tāpēc ka tie pret tevi būs apgrēkojušies, un tie šinī vietā lūgs un tavam vārdam dos godu un atgriezīsies no saviem grēkiem, kad tu tos apbēdini,
27
Tad klausi tu debesīs un piedod savu kalpu un savu Izraēla ļaužu grēkus, ka tu tiem rādi to labo ceļu, kur tiem būs staigāt, un lietu dodi tai zemē, ko tu saviem ļaudīm devis par mantību. -
28
Kad zemē būs bada laiks, mēris, bula laiks, rūsa, siseņi un kukaiņi, kad viņu ienaidnieks zemē lauzīsies pret viņu vārtiem, vai būs kāda cita mocība vai sērga,
29
Kas tad lūgs, kas no sirds piesauks, lai būtu kas būdams no visiem taviem Izraēla ļaudīm, kad tie atzīs savas mokas un bēdas un izpletīs savas rokas šinī namā,
30
Tad klausi tu no debesīm, no tās vietas, kur tu mīti, un piedod un dari un dod ikkatram pēc visiem viņa ceļiem, itin kā tu viņa sirdi pazīsti, jo tu vien pazīsti cilvēku bērnu sirdis; -
31
Lai tie tēvi bīstas un arvienu staigā tavos ceļos, kamēr tie dzīvo tai zemē, ko tu mūsu tēviem esi devis. -
32
Kad arī kāds svešinieks būs, kas nav no taviem Izraēla ļaudīm, bet nāk no tālas zemes tava lielā vārda pēc un tavas stiprās rokas un tava izstiepta elkoņa dēļ, un kad tas nāks un šinī namā pielūgs,
33
Tad klausi tu no debesīm, no tās vietas, kur tu mīti, un dari visu, par ko tas svešais tevi piesauks, lai visas pasaules ļaudis atzīst tavu vārdu un tevi bīstas, tāpat kā tavi Izraēla ļaudis, un lai tie zina, ka tavs vārds ir saukts pār šo namu, ko es esmu cēlis.
34
Kad tavi ļaudis ies karā pret saviem ienaidniekiem, pa to ceļu, kur tu tos sūtīsi, un tevi pielūgs, vaigu griezuši uz šo pilsētu, ko tu esi izredzējies, un pret šo namu, ko es esmu cēlis tavam vārdam,
35
Tad klausi tu no debesīm viņu lūgšanas un viņu sirds saukšanas un nes viņiem tiesu. -
36
Kad tie pret tevi būs apgrēkojušies (jo nav neviena cilvēka, kas nebūtu grēkojis), un tu pār tiem būsi apskaities un tos nodosi ienaidniekiem, ka viņu uzvarētāji tos noved cietumā ienaidnieku zemē, vai tālu vai tuvu,
37
Un tie tai zemē, kur ir aizvesti cietumā to atkal ņems pie sirds un atgriezīsies un tevi piesauks sava cietuma zemē, sacīdami: mēs esam grēkojuši un noziegušies, mēs esam bijuši bezdievīgi;
38
Un kad tie pie tevis atgriežas no visas savas sirds un no visas savas dvēseles sava cietuma zemē, kur tie cietumā top turēti, un tie tevi pielūgs, vaigu griezuši uz savu zemi, ko tu devis viņu tēviem, uz to pilsētu, ko tu esi izredzējies, un pret to namu, ko esmu cēlis tavam vārdam,
39
Tad klausi tu no debesīm, no tās vietas, kur tu mīti, viņu lūgšanu un viņu sirds saukšanu un nes tiem tiesu un piedod saviem ļaudīm, ko tie pret tevi grēkojuši. -
40
Nu, mans Dievs, lai jel tavas acis ir atvērtas, un tavas ausis klausās uz to lūgšanu šinī vietā.
41
Un nu celies šurp, Kungs Dievs, savā dusas vietā, tu un tava spēka šķirsts; lai tavi priesteri, Kungs Dievs, top apģērbti ar svētību, un tavi svētie lai priecājās par labumu.
42
Kungs Dievs, neatmet sava svaidītā vaigu, piemini to žēlastību, kas solīta Dāvidam, tavam kalpam.
2 Hronikas 6:1
2 Hronikas 6:2
2 Hronikas 6:3
2 Hronikas 6:4
2 Hronikas 6:5
2 Hronikas 6:6
2 Hronikas 6:7
2 Hronikas 6:8
2 Hronikas 6:9
2 Hronikas 6:10
2 Hronikas 6:11
2 Hronikas 6:12
2 Hronikas 6:13
2 Hronikas 6:14
2 Hronikas 6:15
2 Hronikas 6:16
2 Hronikas 6:17
2 Hronikas 6:18
2 Hronikas 6:19
2 Hronikas 6:20
2 Hronikas 6:21
2 Hronikas 6:22
2 Hronikas 6:23
2 Hronikas 6:24
2 Hronikas 6:25
2 Hronikas 6:26
2 Hronikas 6:27
2 Hronikas 6:28
2 Hronikas 6:29
2 Hronikas 6:30
2 Hronikas 6:31
2 Hronikas 6:32
2 Hronikas 6:33
2 Hronikas 6:34
2 Hronikas 6:35
2 Hronikas 6:36
2 Hronikas 6:37
2 Hronikas 6:38
2 Hronikas 6:39
2 Hronikas 6:40
2 Hronikas 6:41
2 Hronikas 6:42
2 Hronikas 1 / 2Hro 1
2 Hronikas 2 / 2Hro 2
2 Hronikas 3 / 2Hro 3
2 Hronikas 4 / 2Hro 4
2 Hronikas 5 / 2Hro 5
2 Hronikas 6 / 2Hro 6
2 Hronikas 7 / 2Hro 7
2 Hronikas 8 / 2Hro 8
2 Hronikas 9 / 2Hro 9
2 Hronikas 10 / 2Hro 10
2 Hronikas 11 / 2Hro 11
2 Hronikas 12 / 2Hro 12
2 Hronikas 13 / 2Hro 13
2 Hronikas 14 / 2Hro 14
2 Hronikas 15 / 2Hro 15
2 Hronikas 16 / 2Hro 16
2 Hronikas 17 / 2Hro 17
2 Hronikas 18 / 2Hro 18
2 Hronikas 19 / 2Hro 19
2 Hronikas 20 / 2Hro 20
2 Hronikas 21 / 2Hro 21
2 Hronikas 22 / 2Hro 22
2 Hronikas 23 / 2Hro 23
2 Hronikas 24 / 2Hro 24
2 Hronikas 25 / 2Hro 25
2 Hronikas 26 / 2Hro 26
2 Hronikas 27 / 2Hro 27
2 Hronikas 28 / 2Hro 28
2 Hronikas 29 / 2Hro 29
2 Hronikas 30 / 2Hro 30
2 Hronikas 31 / 2Hro 31
2 Hronikas 32 / 2Hro 32
2 Hronikas 33 / 2Hro 33
2 Hronikas 34 / 2Hro 34
2 Hronikas 35 / 2Hro 35
2 Hronikas 36 / 2Hro 36