A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

2 Hronikas 35

1
Un Jozija Tam Kungam noturēja Pasa svētkus Jeruzālemē, un tie nokāva to Pasa pirmā mēneša četrpadsmitā dienā.
2
Un viņš iecēla priesterus, ikvienu savā vietā, un tos iedrošināja pie Tā Kunga nama kalpošanas.
3
Un viņš sacīja uz tiem levitiem, kas visu Izraēli mācīja, kas bija svētīti Tam Kungam: noliekat to svēto šķirstu tai namā, ko Salamans, Dāvida dēls, Izraēla ķēniņš, ir uzcēlis; tas jums vairs nav jānes uz kamiešiem. Tad nu kalpojiet Tam Kungam, savam Dievam, un viņa Izraēla ļaudīm,
4
Un esat gatavi pēc savu tēvu namiem, pēc savām kārtām, kā Dāvids, Izraēla ķēniņš, to uzrakstījis, un kā Salamans, viņa dēls, arī uzrakstījis.
5
Un stāviet svētā vietā pēc tēvu namu kārtām par saviem brāļiem, tiem ļaužu bērniem, un pēc levitu tēvu namu kārtām,
6
Un kaujiet to Pasa un svētījaties un sataisiet to saviem brāļiem, darīdami pēc Tā Kunga vārda caur Mozu.
7
Un Jozija deva tiem ļaudīm no sīkiem lopiem jērus un kazlēnus, tos visus par Pasa upuriem, visiem, kas tur atradās, trīsdesmit tūkstošus, un trīs tūkstošus vēršus; tas bija no ķēniņa mantas.
8
Arī viņa lielkungi deva labprātības upurus tiem ļaudīm, priesteriem un levitiem: Ilķija un Cakarija un Jeīels, Dieva nama virsnieki, deva priesteriem uz Pasa svētkiem divtūkstoš sešsimt jērus un trīssimt vēršus.
9
Un Kananija un Zemaja un Netaneēls, viņa brāļi, Azabija un Jeīels un Jozabads, levitu virsnieki, deva levitiem uz Pasa svētkiem piectūkstoš jērus un piecsimt vēršus.
10
Tā Dieva kalpošana tapa ierīkota, un priesteri stāvēja savā vietā un leviti pēc savām kārtām, pēc ķēniņa pavēles.
11
Un tie kāva to Pasa, un priesteri slacināja asinis no savām rokām, un leviti noplēsa ādas.
12
Un tie atšķīra dedzināmos upurus, ka tos izdalītu ļaužu tēvu namu kārtām, Tam Kungam upurēt, kā Mozus grāmatā rakstīts. Tāpat arī darīja ar vēršiem.
13
Un tie cepa to Pasa pie uguns pēc likuma, bet svētos gabalus tie vārīja podos un katlos un pannās un steigšus to nesa visiem ļaudīm.
14
Pēc tam tie arī sev sataisīja un priesteriem. Jo priesteri, Ārona dēli, upurēja līdz pašai naktij dedzināmos upurus un taukus, tādēļ leviti sataisīja priekš sevis un priekš priesteriem, Ārona dēliem.
15
Un tie dziedātāji, Asava dēli, stāvēja savās vietās, it kā Dāvids un Asavs un Emans un Jedutuns, ķēniņa redzētājs, pavēlējuši, arī vārtu sargi pie ikkatriem vārtiem. Un tiem nevajadzēja atkāpties no sava darba, bet viņu brāļi, tie leviti, to sataisīja priekš viņiem.
16
Tā visa Tā Kunga kalpošana tai dienā tapa izdarīta, Pasa svētki tika noturēti un tie dedzināmie upuri upurēti uz Tā Kunga altāra, kā ķēniņš Jozija to bija pavēlējis.
17
Un Izraēla bērni, kas tur atradās, turēja tai laikā Pasa svētkus un neraudzētās maizes svētkus septiņas dienas.
18
Tādi Pasa svētki iekš Izraēla vēl nebija turēti no pravieša Samuēļa laika, un neviens no Izraēla ķēniņiem nebija turējis tādus Pasa svētkus, kā Jozija turēja ar priesteriem un levitiem un ar visu Jūdu un Izraēli, cik tur atradās, un ar Jeruzālemes iedzīvotājiem.
19
Jozijas valdīšanas astoņpadsmitā gadā šie Pasa svētki tapa turēti.
20
Pēc visa tā, kad Jozija to namu bija uzkopis, tad Nekus, Ēģiptes ķēniņš, nāca karot pret Karķemisu pie Vrat upes. Un Jozija tam izgāja pretī.
21
Bet viņš sūtīja vēstnešus pie tā un sacīja: kas man ar tevi, Jūda ķēniņ? Es šodien pret tevi neesmu nācis, bet pret kādu namu, kas karo pret mani, un Dievs ir sacījis, ka man būs steigties; nepretojies tu Dievam, kas ir ar mani, lai tas tevi nesamaitā.
22
Bet Jozija nenovērsās no tā, bet sataisījās ar viņu karot, un viņš neklausīja Nekus vārdiem no Dieva mutes un nāca, ar viņu kauties Meģidus ielejā.
23
Bet strēlnieki šāva uz ķēniņu Joziju, un ķēniņš sacīja uz saviem kalpiem: vediet mani projām, jo es esmu ļoti ievainots.
24
Tad viņa kalpi to nocēla no ratiem un noveda uz viņa otriem ratiem, un to noveda Jeruzālemē. Un tas nomira un tapa aprakts savu tēvu kapos, un visa Jūda valsts un Jeruzāleme žēlojās par Joziju.
25
Un Jeremija taisīja vienu raudu dziesmu par Joziju, un visi dziedātāji un dziedātājas runāja savās raudu dziesmās par Joziju līdz šai dienai, un to iestādīja par likumu iekš Izraēla; un redzi, tās ir rakstītas raudu dziesmās.
26
Un kas vēl par Joziju stāstāms, un viņa dievbijība pēc Tā Kunga bauslības,
27
Arī viņa pirmās un pēdējās lietas, redzi, tās rakstītas Izraēla un Jūda ķēniņu grāmatā.
2 Hronikas 35:1
2 Hronikas 35:2
2 Hronikas 35:3
2 Hronikas 35:4
2 Hronikas 35:5
2 Hronikas 35:6
2 Hronikas 35:7
2 Hronikas 35:8
2 Hronikas 35:9
2 Hronikas 35:10
2 Hronikas 35:11
2 Hronikas 35:12
2 Hronikas 35:13
2 Hronikas 35:14
2 Hronikas 35:15
2 Hronikas 35:16
2 Hronikas 35:17
2 Hronikas 35:18
2 Hronikas 35:19
2 Hronikas 35:20
2 Hronikas 35:21
2 Hronikas 35:22
2 Hronikas 35:23
2 Hronikas 35:24
2 Hronikas 35:25
2 Hronikas 35:26
2 Hronikas 35:27
2 Hronikas 1 / 2Hro 1
2 Hronikas 2 / 2Hro 2
2 Hronikas 3 / 2Hro 3
2 Hronikas 4 / 2Hro 4
2 Hronikas 5 / 2Hro 5
2 Hronikas 6 / 2Hro 6
2 Hronikas 7 / 2Hro 7
2 Hronikas 8 / 2Hro 8
2 Hronikas 9 / 2Hro 9
2 Hronikas 10 / 2Hro 10
2 Hronikas 11 / 2Hro 11
2 Hronikas 12 / 2Hro 12
2 Hronikas 13 / 2Hro 13
2 Hronikas 14 / 2Hro 14
2 Hronikas 15 / 2Hro 15
2 Hronikas 16 / 2Hro 16
2 Hronikas 17 / 2Hro 17
2 Hronikas 18 / 2Hro 18
2 Hronikas 19 / 2Hro 19
2 Hronikas 20 / 2Hro 20
2 Hronikas 21 / 2Hro 21
2 Hronikas 22 / 2Hro 22
2 Hronikas 23 / 2Hro 23
2 Hronikas 24 / 2Hro 24
2 Hronikas 25 / 2Hro 25
2 Hronikas 26 / 2Hro 26
2 Hronikas 27 / 2Hro 27
2 Hronikas 28 / 2Hro 28
2 Hronikas 29 / 2Hro 29
2 Hronikas 30 / 2Hro 30
2 Hronikas 31 / 2Hro 31
2 Hronikas 32 / 2Hro 32
2 Hronikas 33 / 2Hro 33
2 Hronikas 34 / 2Hro 34
2 Hronikas 35 / 2Hro 35
2 Hronikas 36 / 2Hro 36