English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

2 Hronikas 24

1
Joas bija septiņus gadus vecs, kad palika par ķēniņu, un valdīja četrdesmit gadus Jeruzālemē, un viņa mātei bija vārds Cibea, no Berzabas.
2
Un Joas darīja, kas Tam Kungam labi patika, kamēr priesteris Jojada dzīvoja.
3
Un Jojada tam ņēma divas sievas, un tās dzemdināja dēlus un meitas.
4
Pēc tam Joas apņēmās savā sirdī, atjaunot Tā Kunga namu.
5
Un viņš sapulcināja priesterus un Levitus un uz tiem sacīja: izejiet Jūda pilsētās un sakrājiet naudu no visa Izraēla, atkal apkopt sava Dieva namu gadu no gada; un steidzaties ar šo lietu. Bet Leviti nesteidzās.
6
Un ķēniņš aicināja augsto priesteri Jojadu, un uz to sacīja: kāpēc tu neesi raudzījis uz Levitiem, ka tiem no Jūda un Jeruzālemes bija sakrāt to meslu naudu, ko Mozus, Tā Kunga kalps, nospredis, ka Izraēla draudzei jādod priekš saiešanas telts?
7
Jo bezdievīgā Atalija un viņas dēli Dieva namu postījuši, un visas svētās dāvanas no Tā Kunga nama izlietojuši Baāliem.
8
Tad ķēniņš pavēlēja taisīt šķirstu, un to likt ārā pie Tā Kunga nama vārtiem.
9
Un Jūdā un Jeruzālemē izsauca, lai Tam Kungam atnes meslu naudu, ko Mozus, tas Dieva kalps, Izraēlim tuksnesi bija nospriedis.
10
Tad visi lielkungi un visi ļaudis priecājās un atnesa un iemeta tai šķirstā, kamēr tas tapa pilns.
11
Kad nu bija laiks, Levitiem šķirstu atnest pie ķēniņa celtiem uzraugiem, un kad redzēja, ka daudz naudas bija iekšā, tad ķēniņa skrīveris, un augstā priestera uzraugs, nāca un iztukšoja to šķirstu, un to ņēma un atkal nonesa savā vietā; tā tie darīja ikdienas un sakrāja daudz naudas.
12
Un ķēniņš un Jojada to deva tiem darba vedējiem pie Tā Kunga nama darba, un tie saderēja akmeņu cirtējus un amatniekus, Tā Kunga namu atjaunot, arī dzelzs un vara kalējus, atkal uzkopt Tā Kunga namu.
13
Un tie strādnieki darīja savu darbu un darbs veicās caur viņu roku, un tie Dieva namu atkal iztaisīja pareizi un to uzkopa.
14
Kad tie to nu bija pabeiguši, tad tie atnesa atlikušo naudu pie ķēniņa un Jojadas, un par to lika rīkus taisīt Tā Kunga namam, rīkus kalpošanai un upurēšanai un bļodas un zelta un sudraba traukus; un tie upurēja vienmēr dedzināmos upurus Tā Kunga namā, kamēr Jojada dzīvoja.
15
Un Jojada palika vecs un bija savu laiku nodzīvojis un nomira; simts un trīsdesmit gadus viņš bija vecs, kad nomira.
16
Un to apraka Dāvida pilī pie ķēniņiem, jo viņš Izraēlim bija labu darījis, ir Dievam, ir viņa namam.
17
Bet kad Jojada bija nomiris, tad Jūda lielkungi nāca un metās zemē ķēniņa priekšā; un ķēniņš uz tiem klausījās.
18
Un tie atstāja Tā Kunga, savu tēvu Dieva, namu, un kalpoja Ašerām un elkiem. Tad dusmība nāca pār Jūdu un Jeruzālemi šā viņu nozieguma dēļ.
19
Un viņš tiem sūtīja praviešus, tos atkal atgriezt pie Tā Kunga, un tie gan deva liecību pret viņiem, bet šie savas ausis neatvēra.
20
Bet Tā Kunga Gars nāca uz Cakariju, priestera Jojadas dēlu. Tas uzkāpa kādā augstā vietā ļaužu priekšā un uz tiem sacīja: tā Dievs saka: kāpēc jūs pārkāpjat Tā Kunga baušļus? Tas jums nebūs par labu! Jūs To Kungu esat atstājuši, viņš jūs arīdzan atstās.
21
Un tie cēlās pret viņu un to nomētāja akmeņiem pēc ķēniņa pavēles Tā Kunga nama pagalmā.
22
Tā ķēniņš Joas nepieminēja to žēlastību, ko viņa tēvs Jojada tam bija parādījis, bet nokāva viņa dēlu. Un mirdams tas sacīja: Tas Kungs to redzēs un piemeklēs.
23
Kad nu gads bija pagājis, tad Sīrešu kara spēks cēlās pret viņu; un tie nāca pret Jūdu un Jeruzālemi un nogalināja no tiem ļaudīm visus ļaužu virsniekus, un sūtīja visu savu laupījumu Damaskus ķēniņam.
24
Un jebšu Sīriešu spēks mazā pulkā atnāca, taču Tas Kungs tiem nodeva rokā ļoti lielu kara spēku, tāpēc ka šie bija atstājuši To Kungu, savu tēvu Dievu; un Joasu tie sodīja.
25
Un kad šie no viņa atkal aizgāja, (jo šie viņu pameta ļoti ievainotu,) tad viņa kalpi pret viņu sacēlās priestera Jojadas bērnu asiņu dēļ, un to nokāva viņa gultā, ka tas nomira. Un to apraka Dāvida pilī, bet ķēniņa kapos to neraka.
26
Un šie ir, kas pret viņu bija sacēlušies: Zabads, Amonietes Zimeatas dēls, un Jozabads, Moabietes Zimrites dēls.
27
Bet viņa dēli un viņa meslu-naudas krājums un Dieva nama uzkopšana, redzi, tas viss rakstīts ķēniņu grāmatas rakstos. Un viņa dēls Amacīja palika par ķēniņu viņa vietā.
2 Hronikas 24:1
2 Hronikas 24:2
2 Hronikas 24:3
2 Hronikas 24:4
2 Hronikas 24:5
2 Hronikas 24:6
2 Hronikas 24:7
2 Hronikas 24:8
2 Hronikas 24:9
2 Hronikas 24:10
2 Hronikas 24:11
2 Hronikas 24:12
2 Hronikas 24:13
2 Hronikas 24:14
2 Hronikas 24:15
2 Hronikas 24:16
2 Hronikas 24:17
2 Hronikas 24:18
2 Hronikas 24:19
2 Hronikas 24:20
2 Hronikas 24:21
2 Hronikas 24:22
2 Hronikas 24:23
2 Hronikas 24:24
2 Hronikas 24:25
2 Hronikas 24:26
2 Hronikas 24:27
2 Hronikas 1 / 2Hro 1
2 Hronikas 2 / 2Hro 2
2 Hronikas 3 / 2Hro 3
2 Hronikas 4 / 2Hro 4
2 Hronikas 5 / 2Hro 5
2 Hronikas 6 / 2Hro 6
2 Hronikas 7 / 2Hro 7
2 Hronikas 8 / 2Hro 8
2 Hronikas 9 / 2Hro 9
2 Hronikas 10 / 2Hro 10
2 Hronikas 11 / 2Hro 11
2 Hronikas 12 / 2Hro 12
2 Hronikas 13 / 2Hro 13
2 Hronikas 14 / 2Hro 14
2 Hronikas 15 / 2Hro 15
2 Hronikas 16 / 2Hro 16
2 Hronikas 17 / 2Hro 17
2 Hronikas 18 / 2Hro 18
2 Hronikas 19 / 2Hro 19
2 Hronikas 20 / 2Hro 20
2 Hronikas 21 / 2Hro 21
2 Hronikas 22 / 2Hro 22
2 Hronikas 23 / 2Hro 23
2 Hronikas 24 / 2Hro 24
2 Hronikas 25 / 2Hro 25
2 Hronikas 26 / 2Hro 26
2 Hronikas 27 / 2Hro 27
2 Hronikas 28 / 2Hro 28
2 Hronikas 29 / 2Hro 29
2 Hronikas 30 / 2Hro 30
2 Hronikas 31 / 2Hro 31
2 Hronikas 32 / 2Hro 32
2 Hronikas 33 / 2Hro 33
2 Hronikas 34 / 2Hro 34
2 Hronikas 35 / 2Hro 35
2 Hronikas 36 / 2Hro 36