A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

2 Hronikas 171
Un viņa dēls Jozavats palika par ķēniņu viņa vietā un tas palika spēcīgs pret Izraēli.
2
Un viņš ielika karavīrus visās stiprās Jūda pilsētās un karavīrus Jūda zemē un Evraīma pilsētās, ko viņa tēvs Aza bija uzņēmis.
3
Un Tas Kungs bija ar Jozavatu, jo viņš staigāja sava tēva Dāvida pirmajos ceļos un nemeklēja Baālus.
4
Bet viņš meklēja sava tēva Dievu un staigāja viņa baušļos un ne pēc Izraēla darbiem.
5
Tāpēc Tas Kungs apstiprināja to valstību viņa rokā, un visa Jūda valsts deva Jozavatam dāvanas, un tam bija bagātības un godības papilnam.
6
Un viņa sirds pieņēmās Tā Kunga ceļos, un viņš nopostīja vēl elku kalnus un Ašeras no Jūda.
7
Un savas valdīšanas trešā gadā viņš sūtīja savus lielkungus, Benkaēlu un Obadiju un Cakariju un Nataneēli un Mikaju, mācīt Jūdu pilsētās.
8
Un ar tiem bija tie Leviti Zemaja un Neanija un Zebadija un Azaēls un Zemiramots un Jonatāns un Adonija un Tobija un TobAdonija, Leviti, un ar tiem Elizamus un Jorams, priesteri.
9
Un tie mācīja Jūdā, un Tā Kunga bauslības grāmata tiem bija līdz, un tie gāja apkārt visās Jūda pilsētās un mācīja ļaudis.
10
Un bailes priekš Tā Kunga bija pār visām zemes valstīm apkārt ap Jūdu, ka tie pret Jozavatu nekaroja.
11
Un no Vīlistiem Jozavatam atnesa dāvanas, pulka sudraba. Un Arabi viņam deva sīkus lopus septiņtūkstoš un septiņsimt aunus un septiņtūkstoš un septiņsimt āžus.
12
Un Jozavats arvienu auga lielā augumā un uzcēla Jūdā pilis un labības pilsētas.
13
Un viņam bija daudz mantas Jūda pilsētās un varen stipri karavīri Jeruzālemē.
14
Un tā tie tapa skaitīti pēc viņu tēvu namiem: Jūdā bija virsnieki pār tūkstošiem: virsnieks Adnus, un tam bija trīs simt tūkstoš kara vīri.
15
Viņam blakām bija virsnieks Joanans, un tam bija divsimt astoņdesmit tūkstoši.
16
Un tam blakām bija Amazija, Zikrus dēls, kas ar labu prātu Tam Kungam bija nodevies, un tam bija divsimt tūkstoš kara vīri.
17
Un no Benjamina bija Elijadus, kara varonis, un tam bija divsimt tūkstoši ar stopiem un priekšturamām bruņām.
18
Un tam blakām bija Jozabads, un tam bija simts astoņdesmit tūkstoši uz karu gatavi.
19
Šie kalpoja ķēniņam, bez tiem, ko ķēniņš bija ielicis stiprās pilsētās pa visu Jūdu.