A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

2 Hronikas 11
Un Salamans, Dāvida dēls, palika spēcīgs savā ķēniņa valdībā, jo Tas Kungs, viņa Dievs, bija ar to un darīja to ļoti lielu.
2
Un Salamans sacīja uz visu Izraēli, uz tūkstošniekiem un simtniekiem un tiesnešiem un visiem Izraēla lielkungiem, tēvu namu virsniekiem,
3
Ka tie noietu, Salamans un visa draudze līdz ar viņu, uz to kalnu Ģibeonā, jo tur bija Dieva saiešanas telts, ko Mozus, Tā Kunga kalps, tuksnesī bija taisījis.
4
Bet Dieva šķirstu Dāvids bija atvedis no Ķiriat Jearimas uz to vietu, ko Dāvids tam bija sataisījis, jo viņš tam bija uzcēlis telti Jeruzālemē.
5
Tur bija arī vara altāris, ko Becaleēls, Urus dēls, Ura dēla dēls, bija taisījis priekš Tā Kunga dzīvokļa, un Salamans un tā draudze to apmeklēja.
6
Un Salamans tur upurēja priekš Tā Kunga vaiga uz vara altāra saiešanas telts priekšā, un viņš upurēja uz tā tūkstoš dedzināmos upurus.
7
Tanī naktī Dievs parādījās Salamanam un uz to sacīja: lūdz, ko man tev būs dot.
8
Un Salamans sacīja uz Dievu: manam tēvam Dāvidam tu esi parādījis lielu žēlastību un mani tu esi cēlis par ķēniņu viņa vietā.
9
Tad nu, Kungs Dievs, lai tavs vārds tiešām tā notiek, kā tu esi runājis uz manu tēvu Dāvidu, jo tu mani esi cēlis par ķēniņu pār ļaudīm, kuru tik daudz, kā zemes pīšļu.
10
Tad dod man nu gudrību un saprašanu, ka es šo ļaužu priekšā izeju un ieeju, jo kas varētu tiesāt šo tavu lielo tautu?
11
Tad Dievs sacīja uz Salamanu: tāpēc ka tas ir tavā sirdī, un tu neesi lūdzies nedz bagātību, nedz mantas, nedz godu, nedz savu ienaidnieku dvēseles, nedz ilgu mūžu, bet esi izlūdzies gudrību un saprašanu, manus ļaudis tiesāt, pār ko es tevi esmu iecēlis par ķēniņu,
12
Tad tev taps dota gudrība un saprašana, un bagātību un mantas un godu arīdzan es tev došu, kā nevienam ķēniņam nav bijis priekš tevis un pēc tevis arī nevienam nebūs.
13
Tā Salamans nonāca Jeruzālemē no tā kalna Ģibeonā, no saiešanas telts, un viņš valdīja pār Izraēli.
14
Un Salamans sakrāja ratus un jātniekus, un viņam bija tūkstoš četrsimt rati un divpadsmit tūkstoš jātnieki, un viņš tos lika ratu pilsētās un pie ķēniņa Jeruzālemē.
15
Un ķēniņš darīja, ka sudraba un zelta bija Jeruzālemē tik daudz, kā akmeņu, un ciedru koku tik daudz, kā meža vīģes koku ielejās.
16
Un Salamanam veda zirgus no Ēģiptes un visādas preces, un ķēniņa tirgotāji pirka tās preces.
17
Un tie gāja un atveda no Ēģiptes ratus par sešsimt sudraba gabaliem, un vienu zirgu par simt piecdesmit. Un viņi tos izveda arī visiem Etiešu ķēniņiem un Sīriešu ķēniņiem.