A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

1 Hronikas 9

1
Un viss Izraēls tapa uzrakstīts, un redzi, tie ir rakstīti Izraēla ķēniņu grāmatā. Un Jūda tapa aizvests uz Bābeli savu grēku dēļ.
2
Proti tie pirmie iedzīvotāji, kas savā īpašumā, savās pilsētās dzīvoja: Izraēls, priesteri un Leviti un (dieva nama) apkalpotāji.
3
Un Jeruzālemē dzīvoja no Jūda bērniem un no Benjamina bērniem un no Evraīma un Manasus bērniem:
4
Utajus, Amjuda dēls, - tas bija Omra dēls, tas Imra, tas Banus dēls, - no Pereca, Jūda dēla, bērniem;
5
Un no Ziloniešiem: Azajus, tas pirmdzimušais, un viņa bērni;
6
Un no Zerus bērniem: Jeguēls un viņa brāļi, sešsimt un deviņdesmit.
7
Un no Benjamina bērniem: Zalus, Mezulama dēls, tas bija Odavijas, tas Aznuas dēls,
8
Un Jēneja, Jeroama dēls, un Elus, Uzus dēls, Mikrus dēla dēls, un Mezulams, Zevatijas dēls, tas bija Reguēļa, tas Jebneja dēls,
9
Un viņa brāļi pēc viņu radiem, deviņsimt piecdesmit un seši. Visi tie vīri bija virsnieki pār saviem tēvu namiem.
10
Un no priesteriem: Jedaja un Jojaribs un Jaķins,
11
Un Azarija, Ilķijas dēls, tas bija Mezulama, tas Cadoka, tas Merajota, tas Aķitoba dēls, Dieva nama priekšnieks.
12
Un Adaja, Jeroama dēls, tas bija Pasura, tas Malķijas dēls, un Maēzajus, Adiēļa dēls, tas bija Jakzera, tas Mezulama, tas Mezilemita, tas Immera dēls,
13
Un viņu brāļi, savu tēvu namu virsnieki, tūkstoš septiņsimt un sešdesmit, stipri varoņi pie Dieva nama kalpošanas.
14
Un no Levitiem, no Merarus bērniem: Zemaja, Azuba dēls, tas bija Azrikama, tas Azabijas dēls,
15
Un Bakbakars, Ķeres un Galals un Matanija, Mikus dēls, tas bija Zikrus, tas Asava dēls,
16
Un Obadija, Zemajas dēls, tas bija Ģelala, tas Jedutuna dēls un Bereķija, Asava dēls, Elkanas dēla dēls, kas dzīvoja Netovatiešu ciemos.
17
Un vārtu sargi bija: Zalums un Akubs un Talmons un Aķimans ar saviem brāļiem, un Zalums bija par virsnieku.
18
Un līdz šim šie ir pie ķēniņa vārtiem pret rītiem vārtu sargi Levja bērnu lēģeriem.
19
Un Zalums, Kores dēls, tas bija AbiAsava, tas Korus dēls, un viņa brāļi no viņa tēva nama, tie Korus dēli, bija pēc savas klausības sliekšņu sargi dzīvoklī, kā viņu tēvi bija bijuši durvju sargi Tā Kunga lēģerī.
20
Un Pineas, Eleazara dēls, bija citkārt tiem par virsnieku; Tas Kungs bija ar to.
21
Cakarija, Mezelemijas dēls, bija par vārtu sargu pie saiešanas telts durvīm.
22
Par sliekšņu sargiem iecelti bija pavisam divsimt divpadsmit; tie bija pierakstīti savos ciemos. Dāvids un Samuēls, tas redzētājs, tos tai amatā bija iecēluši uz ticību,
23
Ka tie ar saviem bērniem sargātu Tā Kunga namu, telts nama vārtus.
24
Un tie sargi stāvēja pret tiem četriem vējiem, pret rītiem, pret vakariem pret ziemeli un pret dienasvidu.
25
Un viņu brāļiem ciemos katru septīto dienu bija jānāk kalpot ar tiem.
26
Jo šie četri sargu virsnieki, tie Leviti, bija iecelti uz ticību pār Dieva nama kambariem un mantām.
27
Un tie palika caurām naktīm ap Dieva namu, jo tiem tas bija jāapsargā un ik rītu vārti jāatdara.
28
Un citi no tiem bija iecelti pār dievkalpošanas rīkiem, ko tie pēc skaita ienesa un pēc skaita iznesa.
29
Un citi no tiem bija iecelti pār traukiem un pār visiem svētiem traukiem, un pār tiem kviešu miltiem un vīnu un eļļu un vīraku un dārgām zālēm.
30
Un no priesteru bērniem citi sataisīja smaržīgu svaidāmu eļļu.
31
Un Matatijam no Levitiem, kas bija Zaluma, Korus dēla, pirmdzimušais, pannu darbs bija uzticēts.
32
Un no Kaāta bērniem, viņu brāļiem, citiem bija uzticēta maizes uzlikšana, ka tā ik svētdienas taptu uzlikta.
33
Un šie, kas bija dziedātāji, Levitu tēvu namu virsnieki, bija atsvabināti no mantu kambariem, jo tie bija kalpošanā dienām naktīm.
34
Šie ir Levitu tēvu namu virsnieki pēc saviem radiem, virsnieki. Šie dzīvoja Jeruzālemē.
35
Bet Ģibeonā dzīvoja Jejels, Ģibeona tēvs, un viņa sievai bija vārds Maēka.
36
Un viņa pirmdzimušais dēls bija Abdons, tad Curs un Ķis un Baāls un Ners un Nadabs.
37
Un Ģedors un Aājus un Cakarija un Miklots.
38
Un Miklots dzemdināja Zimeamu; šie arīdzan dzīvoja blakām saviem brāļiem Jeruzālemē pie saviem brāļiem.
39
Ners dzemdināja Ķisu, un Ķis dzemdināja Zaulu, un Zauls dzemdināja Jonatānu un Malķizuū un Abinadabu un Ezbaālu.
40
Un Jonatāna dēls bija Meribaāls, un Meribaāls dzemdināja Miku.
41
Un Mikus bērni bija Pitons un Meleks un Taērijus.
42
Un Akas dzemdināja Jaēru, un Jaērus dzemdināja Alemetu un Azmavetu un Zimru, un Zimrus dzemdināja Mocu.
43
Un Mocus dzemdināja Bineū, tam dēls bija Revaja, tam Eleazus, tam Acels.
44
Un Acelim bija seši dēli un šie ir viņu vārdi: Asrikams, Bokrus un Jezmaēls un Zearija un Obadija un Anans, - šie ir Aceļa bērni.
1 Hronikas 9:1
1 Hronikas 9:2
1 Hronikas 9:3
1 Hronikas 9:4
1 Hronikas 9:5
1 Hronikas 9:6
1 Hronikas 9:7
1 Hronikas 9:8
1 Hronikas 9:9
1 Hronikas 9:10
1 Hronikas 9:11
1 Hronikas 9:12
1 Hronikas 9:13
1 Hronikas 9:14
1 Hronikas 9:15
1 Hronikas 9:16
1 Hronikas 9:17
1 Hronikas 9:18
1 Hronikas 9:19
1 Hronikas 9:20
1 Hronikas 9:21
1 Hronikas 9:22
1 Hronikas 9:23
1 Hronikas 9:24
1 Hronikas 9:25
1 Hronikas 9:26
1 Hronikas 9:27
1 Hronikas 9:28
1 Hronikas 9:29
1 Hronikas 9:30
1 Hronikas 9:31
1 Hronikas 9:32
1 Hronikas 9:33
1 Hronikas 9:34
1 Hronikas 9:35
1 Hronikas 9:36
1 Hronikas 9:37
1 Hronikas 9:38
1 Hronikas 9:39
1 Hronikas 9:40
1 Hronikas 9:41
1 Hronikas 9:42
1 Hronikas 9:43
1 Hronikas 9:44
1 Hronikas 1 / 1Hro 1
1 Hronikas 2 / 1Hro 2
1 Hronikas 3 / 1Hro 3
1 Hronikas 4 / 1Hro 4
1 Hronikas 5 / 1Hro 5
1 Hronikas 6 / 1Hro 6
1 Hronikas 7 / 1Hro 7
1 Hronikas 8 / 1Hro 8
1 Hronikas 9 / 1Hro 9
1 Hronikas 10 / 1Hro 10
1 Hronikas 11 / 1Hro 11
1 Hronikas 12 / 1Hro 12
1 Hronikas 13 / 1Hro 13
1 Hronikas 14 / 1Hro 14
1 Hronikas 15 / 1Hro 15
1 Hronikas 16 / 1Hro 16
1 Hronikas 17 / 1Hro 17
1 Hronikas 18 / 1Hro 18
1 Hronikas 19 / 1Hro 19
1 Hronikas 20 / 1Hro 20
1 Hronikas 21 / 1Hro 21
1 Hronikas 22 / 1Hro 22
1 Hronikas 23 / 1Hro 23
1 Hronikas 24 / 1Hro 24
1 Hronikas 25 / 1Hro 25
1 Hronikas 26 / 1Hro 26
1 Hronikas 27 / 1Hro 27
1 Hronikas 28 / 1Hro 28
1 Hronikas 29 / 1Hro 29