Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

1 Hronikas 8

1

Un Benjamins dzemdināja Belu, savu pirmdzimušo, Abzalu otru, Aru trešo,

2

Nou ceturto un Ravu piekto.

3

Un Belam bija bērni: Adars un Ģerus un Abiūds

4

Un Abizuūs un Naēmans un Akoa

5

Un Ģerus un Zepupans un Urams.

6

Šie ir Eūda bērni, tie bija Ģebas iedzīvotāju tēvu namu virsnieki, un tos aizveda uz Manatu.

7

Proti Naēmans, Aķija un Ģerus; tas tos aizveda un dzemdināja Uzu un Aķijudu.

8

Un Zakaraīms dzemdināja Moaba zemē, kad tas Uzimu un Baeru, savas sievas, bija atlaidis,

9

No Odezas, savas sievas, viņš dzemdināja Jobabu un Cibju un Mezu un Malkamu,

10

Un Jeūcu un Zaķiju un Mirmu. Šie ir viņa dēli, tēvu namu virsnieki.

11

Un no Uzimas viņš dzemdināja Abitobu un Elpaālu.

12

Un Elpaāla bērni ir: Ebers un Mizeams un Zamers. Šis uztaisīja Onu un Ladu un viņu ciemus.

13

Un Brija un Zamus, tie bija Ajalones iedzīvotāju tēvu namu virsnieki; šie izdzina Gatas iedzīvotājus.

14

Un Aķijus, Zazaks un Jeremots

15

Un Zebadija un Arads un Aders

16

Un Mikaēlis un Jespus un Jokus, tie bija Brijas bērni.

17

Un Zebadija un Mezulams un Iskus un Ebers,

18

Un Jezmerajus un Jezlija un Jobabs, tie bija Elpaāla bērni.

19

Un Jaķims un Zikrus un Zabdus

20

Un Elioēnajus un Ciltajus un Eliēls

21

Un Adaja un Braja un Zimrats, tie bija Zimeja bērni.

22

Un Jezpans un Ebers un Eliēls

23

Un Abdons un Zikrus un Anans

24

Un Ananaja un Elams un Antotija

25

Un Jepdeja un Pnuēls, tie bija Zazaka bērni.

26

Un Zamzerajus un Zekarija un Atalija.

27

Un Jaērezija un Elija un Zikrus, tie bija Jerokama bērni.

28

Tie bija tēvu namu virsnieki savos rados un valdnieki un dzīvoja Jeruzālemē.

29

Un Ģibeonā dzīvoja Ģibeona tēvs, un viņa sievai bija vārds Maēka.

30

Un viņa pirmdzimušais dēls bija Abdons, tad Curs un Ķis un Baāls un Nadabs.

31

Un Ģedors un Aķijus un Zeķers.

32

Un Miklots dzemdināja Zimeū, un tie dzīvoja arīdzan blakām saviem brāļiem Jeruzālemē pie saviem brāļiem.

33

Un Ners dzemdināja Ķisu, un Ķis dzemdināja Zaulu, un Zauls dzemdināja Jonatānu un Malķizuū un Abinadabu un Ezbaālu.

34

Un Jonatāna dēls bija Meribaāls, un Meribaāls dzemdināja Miku.

35

Un Mikus bērni bija: Pitons un Meleķs un Taērus un Akas.

36

Un Akas dzemdināja Joadu, un Joadus dzemdināja Alametu un Azmavetu un Zimru, un Zimrus dzemdināja Mocu,

37

Un Mocus dzemdināja Bineū, tā dēls bija Ravus, tā Eliazus, tā Acels.

38

Un Acelim bija seši dēli, un šie ir viņu vārdi: Asrikams, Bokrus un Izmaēls un Zearija un Obadija un Anans. Visi šie ir Aceļa bērni.

39

Un viņa brāļa Ezeķa bērni bija: Ulams, viņa pirmdzimušais, Jeūs, otrais, un Elivelets, trešais.

40

Un Ulama bērni bija stipri varoņi, kas stopu vilka, un tiem bija daudz bērnu un bērnu bērni, simts piecdesmit; tie visi bija Benjamina bērni.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685