A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

1 Hronikas 6

1
Levja bērni bija: Ģersons, Kaāts un Merarus.
2
Un Kaāta bērni bija: Amrams, Jecears un Ebrons un Uziēls.
3
Un Amrama bērni bija: Ārons un Mozus un Mirjame. Un Ārona bērni bija: Nadabs un Abijus, Eleazers un Ītamars.
4
Eleazars dzemdināja Pineasu. Pineas dzemdināja Abizuū.
5
Un Abizuūs dzemdināja Buku, un Bukus dzemdināja Uzu,
6
Un Uzus dzemdināja Zeraju, un Zerajus dzemdināja Merajotu,
7
Merajots dzemdināja Amariju, un Amarija dzemdināja Aķitubu,
8
Un Aķitubs dzemdināja Cadoku, un Cadoks dzemdināja Aķimaācu,
9
Un Aķimaācs dzemdināja Azariju, un Azarija dzemdināja Joananu,
10
Un Joanans dzemdināja Azariju, to, kas bija par priesteri tai namā, ko Salamans Jeruzālemē uztaisīja.
11
Un Azarija dzemdināja Amariju, un Amarija dzemdināja Aķitubu,
12
Un Aķitubs dzemdināja Cadoku, un Cadoks dzemdināja Zalumu,
13
Un Zalums dzemdināja Ilķiju, un Ilķija dzemdināja Azariju,
14
Un Azarija dzemdināja Zeraju un Zeraja dzemdināja Jocadaku.
15
Bet Jocadaks gāja līdz, kad Tas Kungs Jūdu un Jeruzālemi aizveda caur Nebukadnecara roku.
16
Tad nu Levja bērni ir: Ģersons, Kaāts un Merarus.
17
Un šie ir Ģersona bērnu vārdi: Libnus un Zimejus.
18
Un Kaāta bērni bija: Amrams un Jecears un Ebrons un Uziēls.
19
Un Merarus bērni bija: Maēlus un Muzus. Un šie ir Levitu radi pēc viņu tēviem:
20
Ģersona dēls bija Libnus, tā Jakats, tā Zimus,
21
Tā Joaks, tā Idus, tā Zerus, tā Jeatrajus.
22
Kaāta bērni bija: Aminadabs, tā dēls bija Korus, tā Asirs,
23
Tā Elkanus, tā AbiAsavs, tā Asirs,
24
Tā Taāts, tā Uriēls, tā Uzija, tā Zauls.
25
Un Elkanus bērni bija: Amazaja un Aķimots.
26
Tā dēls bija Elkanus, tā Elkanus no Covas, tā Naāts,
27
Tā Elijabs, tā Jeroams, tā Elkanus.
28
Un Samuēļa bērni bija: tas pirmdzimtais Vaznus un Abija.
29
Merarus bērni bija: Maēlus, tā dēls bija Libnus, tā Zimejus, tā Uzus,
30
Tā Zimeūs, tā Aģija, tā Azaja.
31
Un šie ir tie, ko Dāvids iecēla par dziedātājiem Tā Kunga namā, kur tas šķirsts stāvēja.
32
Un tie kalpoja priekš saiešanas telts dzīvokļa ar dziedāšanu, tiekams Salamans uztaisīja Tā Kunga namu Jeruzālemē. Un tie stāvēja pēc kārtām savā kalpošanā.
33
Un šie ir, kas stāvēja ar saviem bērniem: no Kaāta bērniem Emans, tas dziedātājs, Joēļa dēls, tas bija Samuēļa dēls,
34
Tas bija Elkanus, tas Jeroama, tas Eliēļa, tas Toūs,
35
Tas Cuva, tas Elkanus, tas Maāta, tas Amazajus,
36
Tas Elkanus, tas Joēla, tas Azarijas, tas Cevanijas,
37
Tas Takala, tas Asira, tas AbiAsava, tas Korus,
38
Tas Jeceara, tas Kaāta, tas Levja, tas Izraēla dēls.
39
Un viņa brālis Asavs stāvēja viņam pa labo roku. Asavs bija Bereķijas dēls, tas Zimeūs,
40
Tas Mikaēļa, tas Baēzejas, tas Milķijas,
41
Tas Atnus, tas Zerus, tas Adajus.
42
Tas Etana, tas Zimus, tas Zimejus,
43
Tas Jaāta, tas Ģersona, tas Levja dēls.
44
Un viņu brāļi, Merarus bērni, stāvēja pa kreiso roku, ar vārdu Etans, Kuzus dēls, tas bija Abdus, tas Maluka,
45
Tas Azabijas, tas Amacījas, tas Ilķijas,
46
Tas Amcus, tas Banus, tas Zamerus,
47
Tas Maēlus, tas Muzus, tas Merarus, tas Levja dēls.
48
Un viņa brāļi, Levja bērni, bija iecelti visādai kalpošanai Dieva nama dzīvoklī.
49
Un Ārons un viņa dēli upurēja uz dedzināmo upuru altāra un uz kvēpināma altāra, un bija iecelti, visādi kalpot visusvētākajā vietā un Izraēli salīdzināt, kā Dieva kalps Mozus bija pavēlējis.
50
Un šie bija Ārona bērni: Eleazars, viņa dēls, tā dēls bija Pineas, tā Abizuūs,
51
Tā Bukus, tā Uzus, tā Zeraja,
52
Tā Merajots, tā Amarija, tā Aķitubs,
53
Tā Cadoks, tā Aķimaācs.
54
Un šie ir Ārona bērnu, Kaātu radu, dzīvokļi pēc viņu miestiem viņu robežās, jo tur viņiem mesli bija krituši.
55
Un tiem deva Ebroni Jūdu zemē un viņas apgabalu.
56
Bet pilsētas tīrumus un viņas ciemus deva Kālebam, Jevuna dēlam.
57
Un Ārona bērniem deva tās glābšanas pilsētas, Ebroni un Libnu un viņas apgabalu,
58
Un Jatiru un Estemoū un viņas apgabalu, un Ilenu un viņas apgabalu, un Debiru un viņas apgabalu,
59
Un Azanu un viņas apgabalu, un BetZemesu un viņas apgabalu,
60
Un no Benjamina cilts Ģebu un viņas apgabalu, un Alemeti un viņas apgabalu, un Anatotu un viņas apgabalu, - visas viņu pilsētas bija trīspadsmit viņu rados.
61
Bet tiem citiem Kaāta bērniem pēc viņu radiem no Manasus puscilts nodeva caur mesliem desmit pilsētas
62
Un Ģersona bērniem pēc viņu radiem no Īzašara cilts un no Ašera cilts un no Navtalus cilts un no Manasus cilts Bāzanā kļuva dotas trīspadsmit pilsētas.
63
Merarus bērniem pēc viņu radiem no Rūbena cilts un no Gada cilts un no Zebulona cilts iedeva caur mesliem divpadsmit pilsētas.
64
Tā Izraēla bērni Levitiem deva pilsētas ar viņu apgabaliem.
65
Un no Jūda bērnu cilts un no Sīmeana bērnu cilts un no Benjamina bērnu cilts, nodeva caur mesliem šās ar vārdu sauktās pilsētas.
66
Bet (tiem citiem) Kaāta bērnu radiem bija savas pilsētas Evraīma ciltī.
67
Jo tiem deva tās glābšanas pilsētas: Ziķemi ar viņas apgabalu uz Evraīma kalniem, un Ģezeru ar viņas apgabalu,
68
Un Jakmeamu ar viņas apgabalu, un BetOronu ar viņas apgabalu,
69
Un Ajaloni ar viņas apgabalu, un GatRimonu ar viņas apgabalu,
70
Un no Manasus puscilts Aneru ar viņas apgabalu, un Bileāmu ar viņas apgabalu, - tiem citiem Kaāta bērnu radiem.
71
Ģersona bērniem deva no Manasus puscilts radiem: Golanu Bāzanā ar viņas apgabalu un Astarotu ar viņas apgabalu;
72
Un no Īzašara cilts: Ķedesu ar viņas apgabalu un Dabratu ar viņas apgabalu,
73
Un Rāmotu ar viņas apgabalu un Anemu ar viņas apgabalu,
74
Un no Ašera cilts (deva) Mazalu ar viņas apgabalu un Abdonu ar viņas apgabalu,
75
Un Ukoku ar viņas apgabalu un Rekobu ar viņas apgabalu;
76
Un no Navtalus cilts deva Ķedesu Galilejā ar viņas apgabalu un Amonu ar viņas apgabalu un Ķiriataīmu ar viņas apgabalu.
77
Tie citi Merarus bērni no Zebulona cilts dabūja Rimonu ar viņas apgabalu un Taboru ar viņas apgabalu,
78
Un viņpus Jardānes pie Jērikus, pret Jardānes rīta pusi, no Rūbena cilts: Beceru tuksnesī ar viņas apgabalu un Jacu ar viņas apgabalu
79
Un Ķedemotu ar viņas apgabalu un Mevaātu ar viņas apgabalu;
80
Un no Gada cilts: Rāmotu Ģileādā ar viņas apgabalu un Maānaīmu ar viņas apgabalu
81
Un Ezbonu ar viņas apgabalu un Jaēzeru ar viņas apgabalu.
1 Hronikas 6:1
1 Hronikas 6:2
1 Hronikas 6:3
1 Hronikas 6:4
1 Hronikas 6:5
1 Hronikas 6:6
1 Hronikas 6:7
1 Hronikas 6:8
1 Hronikas 6:9
1 Hronikas 6:10
1 Hronikas 6:11
1 Hronikas 6:12
1 Hronikas 6:13
1 Hronikas 6:14
1 Hronikas 6:15
1 Hronikas 6:16
1 Hronikas 6:17
1 Hronikas 6:18
1 Hronikas 6:19
1 Hronikas 6:20
1 Hronikas 6:21
1 Hronikas 6:22
1 Hronikas 6:23
1 Hronikas 6:24
1 Hronikas 6:25
1 Hronikas 6:26
1 Hronikas 6:27
1 Hronikas 6:28
1 Hronikas 6:29
1 Hronikas 6:30
1 Hronikas 6:31
1 Hronikas 6:32
1 Hronikas 6:33
1 Hronikas 6:34
1 Hronikas 6:35
1 Hronikas 6:36
1 Hronikas 6:37
1 Hronikas 6:38
1 Hronikas 6:39
1 Hronikas 6:40
1 Hronikas 6:41
1 Hronikas 6:42
1 Hronikas 6:43
1 Hronikas 6:44
1 Hronikas 6:45
1 Hronikas 6:46
1 Hronikas 6:47
1 Hronikas 6:48
1 Hronikas 6:49
1 Hronikas 6:50
1 Hronikas 6:51
1 Hronikas 6:52
1 Hronikas 6:53
1 Hronikas 6:54
1 Hronikas 6:55
1 Hronikas 6:56
1 Hronikas 6:57
1 Hronikas 6:58
1 Hronikas 6:59
1 Hronikas 6:60
1 Hronikas 6:61
1 Hronikas 6:62
1 Hronikas 6:63
1 Hronikas 6:64
1 Hronikas 6:65
1 Hronikas 6:66
1 Hronikas 6:67
1 Hronikas 6:68
1 Hronikas 6:69
1 Hronikas 6:70
1 Hronikas 6:71
1 Hronikas 6:72
1 Hronikas 6:73
1 Hronikas 6:74
1 Hronikas 6:75
1 Hronikas 6:76
1 Hronikas 6:77
1 Hronikas 6:78
1 Hronikas 6:79
1 Hronikas 6:80
1 Hronikas 6:81
1 Hronikas 1 / 1Hro 1
1 Hronikas 2 / 1Hro 2
1 Hronikas 3 / 1Hro 3
1 Hronikas 4 / 1Hro 4
1 Hronikas 5 / 1Hro 5
1 Hronikas 6 / 1Hro 6
1 Hronikas 7 / 1Hro 7
1 Hronikas 8 / 1Hro 8
1 Hronikas 9 / 1Hro 9
1 Hronikas 10 / 1Hro 10
1 Hronikas 11 / 1Hro 11
1 Hronikas 12 / 1Hro 12
1 Hronikas 13 / 1Hro 13
1 Hronikas 14 / 1Hro 14
1 Hronikas 15 / 1Hro 15
1 Hronikas 16 / 1Hro 16
1 Hronikas 17 / 1Hro 17
1 Hronikas 18 / 1Hro 18
1 Hronikas 19 / 1Hro 19
1 Hronikas 20 / 1Hro 20
1 Hronikas 21 / 1Hro 21
1 Hronikas 22 / 1Hro 22
1 Hronikas 23 / 1Hro 23
1 Hronikas 24 / 1Hro 24
1 Hronikas 25 / 1Hro 25
1 Hronikas 26 / 1Hro 26
1 Hronikas 27 / 1Hro 27
1 Hronikas 28 / 1Hro 28
1 Hronikas 29 / 1Hro 29