A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

1 Hronikas 51
Un Rūbena, Izraēla pirmdzimušā dēla, bērni, (jo viņš bija tas pirmdzimušais, bet tāpēc, ka tas bija sagānījis sava tēva gultu, viņa pirmdzimtība tapa dota Jāzepa, Izraēla dēla, bērniem, bet to tik neskaitīja par pirmdzimto.
2
Jo Jūda palika varens starp saviem brāļiem, un no viņa bija tas valdnieks, bet Jāzepam palika tā pirmdzimtība).
3
Rūbena, Izraēla pirmdzimušā dēla, bērni bija: Anoks un Palus, Ecrons un Karmus.
4
Joēļa bērni bija: Zemajus, tā dēls Gogs, tā dēls Zimejus,
5
Tā dēls Mikus, tā dēls Reaja, tā dēls Baāls,
6
Tā dēls Beēra, ko TiglatPilnesers, Asirijas ķēniņš, aizveda cietumā, - tas bija Rūbena bērnu lielskungs.
7
Un viņa brāļi pēc saviem radiem, kā tie savos radu rakstos tapa skaitīti: virsnieks Jejels un Cakarija,
8
Un Belus, Azasa dēls, tas bija Zemas, tas Joēļa dēls, tas dzīvoja Aroērā un līdz Nebum un BaālMeonam;
9
Un pret rītiem viņš dzīvoja, līdz kamēr nāk tuksnesī pie Vrat upes, jo viņu ganāmie pulki bija vairojušies Ģileādas zemē.
10
Un Zaula laikā tie karoja pret Agariem; un šie krita caur viņu rokām, un tie dzīvoja viņu teltīs visā Ģileādas rīta pusē.
11
Un Gada bērni dzīvoja tiem pretī Bāzanas zemē līdz Zalkai.
12
Joēls tas pirmais un Zavans tas otrais un Jaēnajus un Zavats Bāzanā.
13
Un viņu brāļi pēc viņu tēvu namiem bija: Mikaēls un Mezulams un Zebus un Jorajus un Jaēkans un Zija un Ebers, septiņi.
14
Šie bija Abikaīļa bērni, tas bija Ura, tas Jarvas, tas Ģileāda, tas Mikaēļa, tas Jezizajus, tas Jādas, tas Busa dēls.
15
Akus, Abdiēļa dēls, Gunas dēla dēls, bija virsnieks pār viņu tēvu namu.
16
Un tie dzīvoja Ģileādā un Bāzanā un viņu piederīgās vietās un visā Zarona apgabalā līdz viņu galiem.
17
Visi šie tapa sazīmēti radu rakstos Jotama, Jūda ķēniņa, laikā, un Jerobeama, Izraēla ķēniņa, laikā.
18
Rūbena bērnu un Gada bērnu un Manasus puscilts, kas bija sirdīgi vīri un bruņas un zobenu nesa un stopu uzvilka un uz karu mācīti, to bija četrdesmit četri tūkstoši septiņsimt sešdesmit, kas gāja karā.
19
Un tie karoja pret Agariem un Jeturu un Navesu un Nodabu.
20
Bet tiem nāca palīgs pret šiem, un Agari tapa doti viņu rokā un visi, kas ar tiem bija. Jo tie piesauca Dievu kaujā, un viņš no tiem likās pielūgties, tāpēc ka tie uz viņu cerēja.
21
Un tie noveda lopus, piecdesmit tūkstoš kamieļus, divsimt piecdesmit tūkstoš avis un divtūkstoš ēzeļus un simt tūkstoš cilvēkus.
22
Jo daudz krita ievainoti, tāpēc ka tā kauja bija no Dieva. Un tie dzīvoja viņu vietā līdz cietuma laikam.
23
Un Manasus puscilts bērni dzīvoja tai zemē un vairojās no Bāzanas līdz Baāl Ermonam un Zenirai un Ermona kalnam.
24
Un šie bija viņu tēva namu virsnieki: Evers un Jezejus un Eliēls un Azriēls un Jeremija un Odavija un Jakdiēls, stipri varoņi, slaveni vīri, savu tēvu nama virsnieki.
25
Bet kad tie apgrēkojās pret savu tēvu Dievu un maukoja pakaļ to zemes ļaužu dieviem, ko Dievs viņu priekšā bija izdeldējis,
26
Tad Izraēla Dievs pamodināja Vūla, Asirijas ķēniņa, garu un Tiglat-Pilnesera, Asirijas ķēniņa, garu un aizveda cietumā Rūbena bērnus un Gada bērnus un Manasus puscilti un tos noveda uz Alu un Aboru un Aru un pie Gozanas upes līdz šai dienai.1 Hronikas 5:1
1 Hronikas 5:2
1 Hronikas 5:3
1 Hronikas 5:4
1 Hronikas 5:5
1 Hronikas 5:6
1 Hronikas 5:7
1 Hronikas 5:8
1 Hronikas 5:9
1 Hronikas 5:10
1 Hronikas 5:11
1 Hronikas 5:12
1 Hronikas 5:13
1 Hronikas 5:14
1 Hronikas 5:15
1 Hronikas 5:16
1 Hronikas 5:17
1 Hronikas 5:18
1 Hronikas 5:19
1 Hronikas 5:20
1 Hronikas 5:21
1 Hronikas 5:22
1 Hronikas 5:23
1 Hronikas 5:24
1 Hronikas 5:25
1 Hronikas 5:26


1 Hronikas 1 / 1Hro 1
1 Hronikas 2 / 1Hro 2
1 Hronikas 3 / 1Hro 3
1 Hronikas 4 / 1Hro 4
1 Hronikas 5 / 1Hro 5
1 Hronikas 6 / 1Hro 6
1 Hronikas 7 / 1Hro 7
1 Hronikas 8 / 1Hro 8
1 Hronikas 9 / 1Hro 9
1 Hronikas 10 / 1Hro 10
1 Hronikas 11 / 1Hro 11
1 Hronikas 12 / 1Hro 12
1 Hronikas 13 / 1Hro 13
1 Hronikas 14 / 1Hro 14
1 Hronikas 15 / 1Hro 15
1 Hronikas 16 / 1Hro 16
1 Hronikas 17 / 1Hro 17
1 Hronikas 18 / 1Hro 18
1 Hronikas 19 / 1Hro 19
1 Hronikas 20 / 1Hro 20
1 Hronikas 21 / 1Hro 21
1 Hronikas 22 / 1Hro 22
1 Hronikas 23 / 1Hro 23
1 Hronikas 24 / 1Hro 24
1 Hronikas 25 / 1Hro 25
1 Hronikas 26 / 1Hro 26
1 Hronikas 27 / 1Hro 27
1 Hronikas 28 / 1Hro 28
1 Hronikas 29 / 1Hro 29