A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

1 Hronikas 281
Tad Dāvids sapulcēja uz Jeruzālemi visus Izraēla lielkungus, cilšu virsniekus un kārtu virsniekus, kas ķēniņam kalpoja, tūkstošniekus un simtniekus, un virsniekus pār visām ķēniņa un viņa dēlu mantām un ganāmiem pulkiem un kambarjunkurus un varenos un visus stipros vīrus.
2
Un ķēniņš Dāvids cēlās kājās un sacīja: klausāties mani, mani brāļi un mani ļaudis. Es savā prātā biju apņēmies, dusas namu uztaisīt Tā Kunga derības šķirstam un par kāju pameslu mūsu Dievam, un jau biju taisījies to celt.
3
Bet Dievs uz mani sacīja: tev nebūs namu taisīt manam vārdam, jo tu esi karavīrs un esi asinis izlējis.
4
Nu Tas Kungs, Izraēla Dievs, mani izredzējis no visa mana tēva nama būt par ķēniņu pār Izraēli mūžīgi. Jo viņš Jūdu izredzējis par valdītāju un Jūda ciltī mana tēva namu, un starp mana tēva bērniem viņam labs prāts bijis pie manis, celt mani par ķēniņu pār visu Izraēli.
5
Un no visiem maniem dēliem, (jo Tas Kungs man devis daudz dēlu,) viņš izredzējis manu dēlu Salamanu, sēdēt Tā Kunga valstības krēslā pār Izraēli.
6
Un viņš uz mani sacījis: tavs dēls Salamans, tas uztaisīs manu namu un manus pagalmus, jo to es esmu izredzējis sev par dēlu, un es tam būšu par tēvu.
7
Un es apstiprināšu viņa valstību mūžīgi, ja viņš pastāvīgi turēs un darīs manus baušļus un manas tiesas itin kā šodien.
8
Un nu, visam Izraēlim, Tā Kunga draudzei, redzot un mūsu Dievam dzirdot: turat un meklējiet Tā Kunga, sava Dieva, baušļus visus, ka jūs paturat to labo zemi un to atstājat saviem bērniem par mantojumu mūžīgi.
9
Un tu, mans dēls Salaman, atzīsti sava tēva Dievu un kalpo tam ar visu sirdi un ar labu prātu, jo Tas Kungs izmeklē visas sirdis un saprot visas prāta domas. Ja tu viņu meklēsi, tad tu viņu atradīsi, bet ja tu viņu atstāsi, tad viņš tevi atmetīs mūžīgi.
10
Redzi nu, kad Tas Kungs tevi izredzējis, uztaisīt namu par svētu vietu, tad esi stiprs un dari to.
11
Un Dāvids deva savam dēlam Salamanam priekšzīmi no priekšnama un viņa ēkām un mantas kambariem un viņa augšistabām un iekšistabām un no salīdzināšanas vāka(grēka apklāšanas) nama,
12
Un priekšzīmi no visa, kas viņam bija prātā, proti no Tā Kunga nama pagalmiem un no visiem apkārtējiem kambariem priekš Dieva nama mantām un svētajām mantām,
13
Un priekš priesteru un Levitu kārtām un visa kalpošanas darba Tā Kunga namā un priekš visiem rīkiem pie Tā Kunga nama kalpošanas;
14
Un no zelta, cik zelta ņemams katram dievkalpošanas traukam un no visiem sudraba traukiem, cik svara katram kalpošanas traukam.
15
Un noteica svaru zelta lukturiem un viņu zelta eļļas lukturīšiem, cik svara katram lukturim un viņa eļļas lukturīšiem; ir sudraba lukturiem, cik svara ikkatram lukturim, un viņa eļļas lukturīšiem, kā ikkatram lukturim vajadzēja.
16
Viņš arī nosacīja zeltu pēc svara priekšliekamās maizes galdiem, cik ikkatram galdam vajadzēja, un sudrabu sudraba galdiem,
17
Un dakšām un bļodām un kannām no tīra zelta un zelta un sudraba biķeriem pēc ikkatra biķera svara.
18
Un kvēpināšanas altārim no šķīstīta zelta pēc svara; ir priekšzīmi no ratiem ar zelta ķerubiem, kas spārnus izplētuši apsedz Tā Kunga derības šķirstu.
19
Tas viss stāv rakstos no Tā Kunga rokas, kas mani pamācījis par visiem darbiem pēc šīs priekšzīmes (tā Dāvids sacīja).
20
Un Dāvids sacīja uz savu dēlu Salamanu: ņemies drošu prātu un dari to un nebīsties un nebaiļojies, jo Dievs Tas Kungs, mans Dievs, būs ar tevi, viņš tevi nepametīs un neatstās, tiekams tu visu darbu būsi pabeidzis Tā Kunga nama kalpošanai.
21
Un redzi, še ir tās priesteru un Levitu kārtas pie visas Dieva nama kalpošanas; un tev ir uz visādu darbu visādi labprātīgi vīri, gudri pie visādas kalpošanas, un lielkungi un visi ļaudis gatavi, darīt pēc tava vārda.1 Hronikas 28:1
1 Hronikas 28:2
1 Hronikas 28:3
1 Hronikas 28:4
1 Hronikas 28:5
1 Hronikas 28:6
1 Hronikas 28:7
1 Hronikas 28:8
1 Hronikas 28:9
1 Hronikas 28:10
1 Hronikas 28:11
1 Hronikas 28:12
1 Hronikas 28:13
1 Hronikas 28:14
1 Hronikas 28:15
1 Hronikas 28:16
1 Hronikas 28:17
1 Hronikas 28:18
1 Hronikas 28:19
1 Hronikas 28:20
1 Hronikas 28:21


1 Hronikas 1 / 1Hro 1
1 Hronikas 2 / 1Hro 2
1 Hronikas 3 / 1Hro 3
1 Hronikas 4 / 1Hro 4
1 Hronikas 5 / 1Hro 5
1 Hronikas 6 / 1Hro 6
1 Hronikas 7 / 1Hro 7
1 Hronikas 8 / 1Hro 8
1 Hronikas 9 / 1Hro 9
1 Hronikas 10 / 1Hro 10
1 Hronikas 11 / 1Hro 11
1 Hronikas 12 / 1Hro 12
1 Hronikas 13 / 1Hro 13
1 Hronikas 14 / 1Hro 14
1 Hronikas 15 / 1Hro 15
1 Hronikas 16 / 1Hro 16
1 Hronikas 17 / 1Hro 17
1 Hronikas 18 / 1Hro 18
1 Hronikas 19 / 1Hro 19
1 Hronikas 20 / 1Hro 20
1 Hronikas 21 / 1Hro 21
1 Hronikas 22 / 1Hro 22
1 Hronikas 23 / 1Hro 23
1 Hronikas 24 / 1Hro 24
1 Hronikas 25 / 1Hro 25
1 Hronikas 26 / 1Hro 26
1 Hronikas 27 / 1Hro 27
1 Hronikas 28 / 1Hro 28
1 Hronikas 29 / 1Hro 29