A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

1 Hronikas 261
Un vārtu sargu kārta bija šī: no Korus bērniem bija: Mezelemija, Korus dēls, no Asava bērniem.
2
Un Mezelemijas bērni bija: Cakarija, tas pirmdzimušais, Jediaēls otrais, Zebadija trešais, Jatniēls ceturtais,
3
Elams piektais, Jokanans sestais, Elioēnajus septītais.
4
Un ObedEdoma bērni bija: Zemaja tas pirmdzimušais, Jozabads otrais, Joaks trešais, Zakars ceturtais, un Netaneēls piektais,
5
Amiēls sestais, Īzašars septītais, Pegultajus astotais, - jo Dievs viņu bija svētījis.
6
Un viņa dēlam Zemajam arīdzan piedzima dēli, valdnieki sava tēva namā; jo tie bija krietni vīri.
7
Zemajas bērni bija: Atnus un Revaēls un Obeds un Elzabads, viņa brāļi, krietni vīri, Elijus un Zemaķija.
8
Šie visi bija no ObedEdoma bērniem, gan paši, gan viņu bērni un viņu brāļi, krietni vīri, tikuši(spējīgi ar spēku) pie kalpošanas, sešdesmit divi no ObedEdoma.
9
Un Mezelemijam bija bērni un brāļi, krietni vīri, astoņpadsmit.
10
Un Osam no Merarus bērniem bija dēli: Zimrus tas virsnieks; jebšu viņš nebija tas pirmdzimušais, taču viņa tēvs to iecēla par virsnieku.
11
Ilķija otrais, Tebalija trešais, Cakarija ceturtais: visu Osas bērnu un brāļu bija trīspadsmit.
12
Šīm vārtu sargu nodaļām pēc vīriešu galvu skaita piekrita tā sargāšana līdz ar saviem brāļiem, kalpot Tā Kunga namā.
13
Un tie meta meslus, tā mazais, kā lielais, pēc saviem tēvu namiem, par katriem vārtiem.
14
Un tā meslu zīme pret rītiem krita Mezelemijam; arī viņa dēlam Cakarijam, kas bija gudrs padoma devējs, meta meslus, un viņa meslu zīme krita pret ziemeļiem;
15
ObedEdomam pret denasvidu un viņa dēliem pie mantu klēts;
16
Zupimam un Osam pret vakariem pie Šalleket vārtiem, kur iela iet uz augšu, vakts pie vakts.
17
Pret rītiem bija seši Leviti, pret ziemeļa pusi ikdienas četri, pret dienasvidu ikdienas četri, bet pie klēts pa diviem.
18
Pie Parvara pret vakara pusi četri pie ielas un divi pie Parvara.
19
Šīs ir tās vārtu sargu kārtas no Korus bērniem un no Merarus bērniem.
20
Bet tie Leviti, viņu brāļi, bija pār Dieva nama mantām un pār tām svētām mantām:
21
No Laēdana bērniem, Laēdana, Ģersona dēla, bērniem, Laēdana, Ģersona dēla, tēvu namu virsnieki bija Jeķiēla bērni.
22
Jeķiēla bērni, Zetams un viņa brālis Joēls, bija pār Tā Kunga nama mantām.
23
No Imrama, Jeceara, Ebrona, un Uzieļa bērniem
24
Zebuēls, Ģerzoma, Mozus dēla, dēls bija par virsnieku pār tām mantām.
25
Un viņa brāļi no Eliēzera: tā dēls bija Rekabeja, tā Jezaja, tā Jorams, tā Zikrus, tā Zelomits.
26
Šis Zelomits un viņa brāļi bija pār visām tām svētām mantām, ko ķēniņš Dāvids bija svētījis, līdz ar tiem tēvu namu virsniekiem un tiem tūkstošniekiem un simtniekiem un citiem kara virsniekiem.
27
No karu laupījuma tie to bija svētījuši, Tā Kunga namu uzkopt.
28
Un visu, ko Samuēls, tas redzētājs, bija svētījis un Zauls, Ķisa dēls, un Abners, Nera dēls, un Joabs, Cerujas dēls, viss, kas bija svētīts, tas bija rokā Zelomitam un viņa brāļiem.
29
No Jeceara bērniem Ķenanija un viņa dēli bija celti tai darbā ārā pie Izraēla, par priekšniekiem un tiesnešiem.
30
No Ebrona bērniem Azabija un viņa brāļi, vareni ļaudis, tūkstoš un septiņsimt, bija uzraugi pār Izraēli šai Jardānes malā pret vakara pusi pār visu Tā Kunga darbu un ķēniņa kalpošanu.
31
No Ebrona bērniem bija Jerija virsnieks pār Ebrona bērniem, viņu radiem un tēvu namiem. Četrdesmitā Dāvida valdīšanas gadā viņu starpā meklēja un atrada krietnus vīrus Jaēzerā Ģileādā.
32
Un viņu brāļi bija krietni vīri, divtūkstoš un septiņsimt tēvu namu virsnieki. Un ķēniņš Dāvids tos iecēla pār Rūbena un Gada bērniem un Manasus puscilti, pār visām Dieva lietām un ķēniņa lietām.1 Hronikas 26:1
1 Hronikas 26:2
1 Hronikas 26:3
1 Hronikas 26:4
1 Hronikas 26:5
1 Hronikas 26:6
1 Hronikas 26:7
1 Hronikas 26:8
1 Hronikas 26:9
1 Hronikas 26:10
1 Hronikas 26:11
1 Hronikas 26:12
1 Hronikas 26:13
1 Hronikas 26:14
1 Hronikas 26:15
1 Hronikas 26:16
1 Hronikas 26:17
1 Hronikas 26:18
1 Hronikas 26:19
1 Hronikas 26:20
1 Hronikas 26:21
1 Hronikas 26:22
1 Hronikas 26:23
1 Hronikas 26:24
1 Hronikas 26:25
1 Hronikas 26:26
1 Hronikas 26:27
1 Hronikas 26:28
1 Hronikas 26:29
1 Hronikas 26:30
1 Hronikas 26:31
1 Hronikas 26:32


1 Hronikas 1 / 1Hro 1
1 Hronikas 2 / 1Hro 2
1 Hronikas 3 / 1Hro 3
1 Hronikas 4 / 1Hro 4
1 Hronikas 5 / 1Hro 5
1 Hronikas 6 / 1Hro 6
1 Hronikas 7 / 1Hro 7
1 Hronikas 8 / 1Hro 8
1 Hronikas 9 / 1Hro 9
1 Hronikas 10 / 1Hro 10
1 Hronikas 11 / 1Hro 11
1 Hronikas 12 / 1Hro 12
1 Hronikas 13 / 1Hro 13
1 Hronikas 14 / 1Hro 14
1 Hronikas 15 / 1Hro 15
1 Hronikas 16 / 1Hro 16
1 Hronikas 17 / 1Hro 17
1 Hronikas 18 / 1Hro 18
1 Hronikas 19 / 1Hro 19
1 Hronikas 20 / 1Hro 20
1 Hronikas 21 / 1Hro 21
1 Hronikas 22 / 1Hro 22
1 Hronikas 23 / 1Hro 23
1 Hronikas 24 / 1Hro 24
1 Hronikas 25 / 1Hro 25
1 Hronikas 26 / 1Hro 26
1 Hronikas 27 / 1Hro 27
1 Hronikas 28 / 1Hro 28
1 Hronikas 29 / 1Hro 29