A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

1 Hronikas 241
Un šī bija Ārona bērnu kārta. Ārona bērni bija: Nadabs un Abijus, Eleazars un Ītamars.
2
Bet Nadabs un Abijus nomira priekš sava tēva, un tiem bērnu nebija, un Eleazars un Ītamars palika par priesteriem.
3
Un Dāvids tos nodalīja, Cadoku no Eleazara bērniem un Aķimeleku no Ītamara bērniem, pēc viņu kalpošanas kārtas.
4
Un Eleazara bērnos tapa atrastas vairāk vīriešu galvas, nekā Ītamara bērnos, un tie tos nodalīja; no Eleazara bērniem bija sešpadsmit tēvu namu virsnieki, bet no Ītamara bērniem bija astoņi virsnieki pēc saviem tēvu namiem.
5
Un tos nodalīja caur meslošanu, tā šos kā viņus, jo virsnieki svētā vietā un virsnieki Dieva priekšā bija no Eleazara un Ītamara bērniem.
6
Un Zemaja, Netaneēļa dēls, skrīveris no Levitiem, tos uzrakstīja ķēniņa priekšā un lielkungu un priestera Cadoka un Aķimeleka, Abjatara dēla, un priesteru un Levitu tēvu namu virsnieku priekšā; viens tēva nams tapa ņemts no Eleazara, un viens tāpat tapa ņemts no Ītamara.
7
Un tā pirmā meslu zīme krita Jojaribam, otrā Jedajam,
8
Trešā Arimam, ceturtā Zeorimam,
9
Piektā Malķijam, sestā Mejaminam,
10
Septītā Akocam, astotā Abijam,
11
Devītā Jezuam, desmitā Zekanijam,
12
Vienpadsmitā Eliazibam, divpadsmitā Jaķimam,
13
Trīspadsmitā Upam, četrpadsmitā Jezebeabam,
14
Piecpadsmitā Bilgam, sešpadsmitā Imeram.
15
Septiņpadsmitā Eziram, astoņpadsmitā Apicecam,
16
Deviņpadsmitā Petajam, divdesmitā Jezķelim,
17
Divdesmit pirmā Jaķinam, divdesmit otrā Gamulam,
18
Divdesmit trešā Delajam, divdesmit ceturtā Maāzijam.
19
Šī ir viņu kalpošanas kārta, iet Tā Kunga namā pēc sava likuma caur Āronu, savu tēvu, kā tam Tas Kungs, Izraēla Dievs, bija pavēlējis.
20
Un no tiem citiem Levja bērniem: no Amrama bērniem bija Zubaēls, no Zubaēla bērniem Jekdeja.
21
No Rekabejas: Rekabejas bērniem virsnieks bija Jezija.
22
No Jeceara bērniem bija Zalomots, no Zalamota bērniem Jakats.
23
Un no (Ebrona) bērniem bija: Jerijus (pirmais), Amarija otrais, Jaēziēls trešais, Jakmeams ceturtais.
24
Uziēļa bērni Mikus: no Mikus bērniem: Zamirs.
25
Mikus brālis bija Jezija: no Jezijas bērniem: Cakarija.
26
Merarus bērni bija: Maēlus un Muzus; tā dēls Jaēzija.
27
Merarus bērni no Jaēzijas, viņa dēla, bija: Zoams un Zakurs un Jbrus.
28
No Maēlus bija Eleazars; tam nebija bērnu.
29
No Ķisa: Ķisa bērni: Jerameēls.
30
Un Muzus bērni bija: Maēlus un Eders un Jeremots. Šie ir Levitu bērni pēc saviem tēvu namiem.
31
Un priekš tiem tapa arī meslots, tāpat tā priekš viņu brāļiem, Ārona dēliem, ķēniņa Dāvida priekšā un Cadoka un Aķimeleka un priesteru un Levitu tēvu namu virsnieku priekšā, tā tēvu nama virsniekam, kā mazākam brālim.