A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

1 Hronikas 23

1
Un kad Dāvids bija vecs un savu laiku nodzīvojis, tad tas savu dēlu Salamanu cēla par ķēniņu pār Izraēli.
2
Un (Dāvids) sapulcēja visus Izraēla virsniekus un priesterus un Levitus.
3
Un Leviti tapa skaitīti no trīsdesmit gadiem un pārāk, un viņu skaits pēc viņu vīru galvām bija trīsdesmit astoņi tūkstoši.
4
No tiem bija divdesmit četri tūkstoši nolikti pie Tā Kunga nama darba, un seši tūkstoš uzraugi un tiesneši.
5
Un četri tūkstoš vārtu sargi un četri tūkstoš Tā Kunga dziedātāji ar spēlēm, ko es esmu iecēlis, Dievu teikt (sacīja Dāvids).
6
Un Dāvids tos dalīja kārtās, pēc Levja bērniem, Ģersona, Kaāta un Merarus.
7
No Ģersona bērniem bija Laēdans un Zimejus.
8
Laēdana bērni bija: Jeīels, virsnieks, un Zetams un Joēls, tie trīs.
9
Zimejus bērni bija: Zalomits un Aziēls un Arans, tie trīs; šie bija Laēdana tēvu nama virsnieki.
10
Un Zimejus bērni bija: Jakats, Zinus un Jeūs un Brija; šie četri bija Zimejus bērni.
11
Un Jakats bija pirmais un Zinus otrais. Bet Jeūm un Brijam nebija daudz bērnu, tāpēc tie tapa skaitīti par vienu tēva namu.
12
Un Kaāta bērni bija: Amrams, Jecears, Ebrons un Uziēls, tie četri.
13
Amrama bērni bija Ārons un Mozus. Un Āronu atšķīra, ka tas taptu svētīts visusvētākajā amatā līdz ar saviem dēliem mūžīgi, kvēpināt priekš Tā Kunga vaiga un viņam kalpot un svētīt viņa vārdā mūžīgi.
14
Un Mozus, Tā Dieva vīra, bērni bija skaitīti pie Levitu cilts.
15
Mozus bērni bija: Ģerzoms un Eliēzers.
16
Ģerzoma bērni bija Zebuēls, virsnieks.
17
Un Eliēzeram bērni bija: Rekabeja, virsnieks. Un Eliēzeram nebija citu bērnu. Bet Rekabejas bērni vairojās daudz vairāk.
18
Jeceara bērni bija: virsnieks Zalomits.
19
Ebrona bērni bija: Jerija tas pirmais, Amarija otrais, Jeaziēls trešais, un Jakmeams ceturtais.
20
Uziēļa bērni bija: Mikus tas pirmais un Jezija otrais.
21
Merarus bērni bija: Maēlus un Muzus. Maēlus bērni bija: Eleazars un Ķis.
22
Un Eleazars nomira, un tam dēlu nebija, bet meitas vien, un Ķisa bērni, viņu brāļi, tās apņēma.
23
Muzus bērni bija Maēlns, Eders un Jeremots, tie trīs.
24
Šie bija Levja bērni pēc savu tēvu namiem, savu tēvu namu virsnieki, kas pēc vārdiem tapa skaitīti pēc viņu galvām; tie stāvēja kalpošanas darbā Tā Kunga namā, divdesmit gadus veci un vairāk.
25
Jo Dāvids bija sacījis: Tas Kungs, Izraēla Dievs, saviem ļaudīm dusu devis, un viņš Jeruzālemē mājos mūžīgi.
26
Tad arī Levitiem vairs nebija jānes tas dzīvoklis, nedz kādas citas lietas, kas pie tā amata piederēja.
27
Bet pēc Dāvida pēdējiem vārdiem Levja bērni tapa skaitīti, divdesmit gadus veci un vairāk,
28
Ka tiem bija jāstāv apakš Ārona bērnu rokas, kalpot Tā Kunga nama pagalmā un mantas kambaros un tīrīt visas svētās lietas un stāvēt Dieva nama kalpošanā,
29
Un pie Dieva priekšā noliekamām maizēm un ēdamo upuru kviešu miltiem un neraudzētām karašām un pannām un ceptiem raušiem un pie visiem svariem un mēriem,
30
Un ik rītu stāvēt, To Kungu teikt un slavēt, tāpat arī ik vakaru,
31
Un upurēt visus dedzināmos upurus svētdienās, jaunos mēnešos un svētkos pēc sava skaita un tiesas Tā Kunga priekšā vienmēr,
32
Un sargāt saiešanas telti un svēto vietu un kalpot saviem brāļiem, Ārona bērniem, Tā Kunga nama kalpošanā.
1 Hronikas 23:1
1 Hronikas 23:2
1 Hronikas 23:3
1 Hronikas 23:4
1 Hronikas 23:5
1 Hronikas 23:6
1 Hronikas 23:7
1 Hronikas 23:8
1 Hronikas 23:9
1 Hronikas 23:10
1 Hronikas 23:11
1 Hronikas 23:12
1 Hronikas 23:13
1 Hronikas 23:14
1 Hronikas 23:15
1 Hronikas 23:16
1 Hronikas 23:17
1 Hronikas 23:18
1 Hronikas 23:19
1 Hronikas 23:20
1 Hronikas 23:21
1 Hronikas 23:22
1 Hronikas 23:23
1 Hronikas 23:24
1 Hronikas 23:25
1 Hronikas 23:26
1 Hronikas 23:27
1 Hronikas 23:28
1 Hronikas 23:29
1 Hronikas 23:30
1 Hronikas 23:31
1 Hronikas 23:32
1 Hronikas 1 / 1Hro 1
1 Hronikas 2 / 1Hro 2
1 Hronikas 3 / 1Hro 3
1 Hronikas 4 / 1Hro 4
1 Hronikas 5 / 1Hro 5
1 Hronikas 6 / 1Hro 6
1 Hronikas 7 / 1Hro 7
1 Hronikas 8 / 1Hro 8
1 Hronikas 9 / 1Hro 9
1 Hronikas 10 / 1Hro 10
1 Hronikas 11 / 1Hro 11
1 Hronikas 12 / 1Hro 12
1 Hronikas 13 / 1Hro 13
1 Hronikas 14 / 1Hro 14
1 Hronikas 15 / 1Hro 15
1 Hronikas 16 / 1Hro 16
1 Hronikas 17 / 1Hro 17
1 Hronikas 18 / 1Hro 18
1 Hronikas 19 / 1Hro 19
1 Hronikas 20 / 1Hro 20
1 Hronikas 21 / 1Hro 21
1 Hronikas 22 / 1Hro 22
1 Hronikas 23 / 1Hro 23
1 Hronikas 24 / 1Hro 24
1 Hronikas 25 / 1Hro 25
1 Hronikas 26 / 1Hro 26
1 Hronikas 27 / 1Hro 27
1 Hronikas 28 / 1Hro 28
1 Hronikas 29 / 1Hro 29