A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

1 Hronikas 21
Šie bija Izraēla bērni: Rūbens, Sīmeans, Levis un Jūda, Īzašars un Zebulons,
2
Dans, Jāzeps un Benjamins, Navtalus, Gads un Ašers.
3
Jūda bērni bija: Ģers un Onans un Zelus. Tie trīs viņam dzima no Zuas meitas, tās Kanaānietes. Bet Ģers, Jūda pirmdzimušais, bija ļauns priekš Tā Kunga acīm, tāpēc šis viņu nokāva.
4
Un Tāmare, viņa vedekla, tam dzemdēja Perecu un Zeru; Jūda bērnu pavisam bija pieci.
5
Pereca bērni bija: Ecrons un Amuls.
6
Un Zerus bērni bija: Zimrus un Etans un Emans un Kalkols un Darus, - to ir pavisam pieci.
7
Un Karmus bērni bija: Akors(Akans), kas Izraēli apbēdināja, kad viņš pie tā noziedzās, kas bija izdeldams.
8
Un Etana bērni bija: Azarijus.
9
Un Ecrona bērni, kas viņam dzima, bija Jerameēls un Rams un Kalubajus.
10
Un Rams dzemdināja Aminadabu, un Aminadabs dzemdināja Naēsonu, to Jūda bērnu valdnieku.
11
Un Naēsons dzemdināja Zalmu, un Zalmus dzemdināja Boasu.
12
Un Boas dzemdināja Obedu. Un Obeds dzemdināja Izaju.
13
Un Izajus dzemdināja savu pirmdzimušo Elijabu un Abinadabu, otru, un Zimeju, trešo,
14
Netaneēlu, ceturto, Radaju, piekto,
15
Ocemu, sesto, Dāvidu, septīto.
16
Un viņu māsas bija Ceruja un Abigaīle. Un Cerujas bērni bija trīs: Abizajus, Joabs un Azaēls.
17
Un Abigaīle dzemdēja Amazu. Un Amazas tēvs bija Jeters, Izmaēlietis.
18
Un Kālebs, Ecrona dēls, dzemdināja bērnus no savas sievas Azubas un no Jerigotas, un šās bērni ir: Jezers un Zobabs un Ardons.
19
Kad nu Azuba bija nomirusi, tad Kālebs apņēma Evratu; tā tam dzemdēja Uru.
20
Un Urs dzemdināja Ūri. Un Ūris dzemdināja Becaleēli.
21
Un pēc Ecrons iegāja pie Ģileāda tēva Maķira meitas, un to apņēma, sešdesmit gadus vecs būdams, un tā tam dzemdēja Zegubu.
22
Un Zegubs dzemdināja Jaīru, un tam bija divdesmit trīs pilsētas Ģileāda zemē.
23
Un Ģezurs un Arams tiem atņēma Jaīra miestus, Ķenatu ar visām piederīgām vietām, sešdesmit pilsētas. Un šie visi ir Maķira, Ģileāda tēva, bērni.
24
Kad Ecrans KālebEvratā bija nomiris, tad Abija, Ecrona sieva, tam dzemdēja Azuru, Tekoūs tēvu.
25
Un Jerameēļa, Ecrona pirmdzimušā, bērni bija: Rams, tas pirmdzimušais, un Bunus un Orens un Ocems un Aķijus.
26
Un Jerameēlim bija vēl viena sieva, ar vārdu Atara, tā bija Onama māte.
27
Un Rama, Jerameēla pirmdzimušā, bērni bija: Maācs un Jamins un Eķers.
28
Un Onama bērni bija Zamajus un Jadus. Un Zamajus bērni bija Nadabs un Abizurs.
29
Un Abizura sievai bija vārds Abikaīle, un tā tam dzemdēja Ekbonu un Molidu.
30
Un Nadaba bērni bija: Zeleds un Apaīms, un Zeleds nomira bez bērniem.
31
Apaīma bērni bija: Jezejus. Un Jezejus bērni bija: Zezans. Un Zezana bērni bija: Aklajus.
32
Un Jadus, Zamajus brāļa, bērni bija: Jeters un Jonatāns. Un Jeters nomira bez bērniem.
33
Un Jonatāna bērni bija. Pelets un Zaza. Šie bija Jerameēļa bērni.
34
Un Zezanam dēlu nebija, bet meitas vien.
35
Un Zezanam bija Ēģiptiešu kalps, Jarkus vārdā. Un Zezans deva savu meitu Jarkum, savam kalpam, par sievu, un tā tam dzemdēja Ataju.
36
Un Atajus dzemdināja Nātanu. Un Nātans dzemdināja Zabadu.
37
Un Zabads dzemdināja Evlalu. Un Evlals dzemdināja Obedu.
38
Un Obeds dzemdināja Jeū. Un Jeūs dzemdināja Azariju.
39
Un Azarijus dzemdināja Kalecu. Un Kalec dzemdināja Eleazu.
40
Un Eleazus dzemdināja Zisemaju. Un Zisemajus dzemdināja Zalumu.
41
Un Zalums dzemdināja Jekamju. Un Jekamjus dzemdināja Elizamu.
42
Un Kāleba, Jerameēļa brāļa, bērni bija: Mezus, viņa pirmdzimušais, šis ir Ziva tēvs, un Marezas, Ebrona tēva, bērni.
43
Un Ebrona bērni bija: Korus un Tabuūs un Reķems un Zamus.
44
Un Zamus dzemdināja Rakamu, Jarkaāma tēvu. Un Reķems dzemdināja Zamaju.
45
Un Zamajum bija dēls, Maons vārdā, un Maons bija Betcura tēvs.
46
Un Eva, Kaleba lieka sieva, dzemdēja Aranu un Mocu un Gazesu. Un Arans dzemdināja Gazezu.
47
Un Jadajus bērni bija: Reģems un Jotams un Ģezans un Pelets un Epus un Zaāps.
48
Maēka, Kāleba lieka sieva, dzemdēja Zebru un Tirkanu,
49
Un dzemdēja Zaāpu, Madmana tēvu un Zevu, Makbena tēvu un Ģibeja tēvu. Un Kāleba meita bija Akza.
50
Šie bija Kāleba bērni: BenUrs, tas pirmdzimušais no Evratas, Zobals, ĶiriatJearima tēvs,
51
Zalmus, Bētlema tēvs, Aravs, Betgaderas tēvs.
52
Un Zobalam, KirijatJearima tēvam, bija dēli: Aroa, puse no Manuota
53
Un ĶirijatJearima ciltis, Jetrieši un Putieši un Zumatieši un Mizraieši. No šiem ir nākuši Caregatieši un Estaolieši.
54
Zalmus bērni bija: Bētlems un Netovatieši, Joaba nama kronis, un puse no Manaķiešiem, Carieši.
55
Un rakstītāju radi, kas Jaēbecā dzīvoja: Tireatieši un Zimeatieši un Zukatieši. Šie ir Kinieši, kas nākuši no Amata, BetRekaba tēva.