A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

1 Hronikas 181
Un notikās pēc tam, ka Dāvids kāva Vīlistus un tos pārvarēja un uzņēma Gatu un viņas ciemus no Vīlistu rokas.
2
Un viņš kāva arī Moabiešus, tā ka Moabieši Dāvidam palika par kalpiem un nesa dāvanas.
3
Dāvids kāva arī AdadEzeru, Cobas ķēniņu, Ematā, kad šis nogāja savu varu atkal uzcelt pie Vrat upes.
4
Un Dāvids tiem atņēma tūkstoš ratus un septiņtūkstoš jātniekus un divdesmit tūkstoš kājniekus, un Dāvids darīja visus zirgus tizlus un atlicināja no tiem simts zirgus.
5
Un Sīrieši no Damaskus nāca AdadEzeram, Cobas ķēniņam, palīgā, bet Dāvids kāva no Sīriešiem divdesmit divi tūkstoš vīrus.
6
Un Dāvids lika (karavīrus) Damaskū Sīrijā, un Sīrieši Dāvidam palika par kalpiem un nesa dāvanas; jo Tas Kungs palīdzēja Dāvidam visur, kur viņš gāja.
7
Un Dāvids ņēma tās zelta priekšturamās bruņas, kas AdadEzera kalpiem bija, un tās pārveda uz Jeruzālemi.
8
Dāvids paņēma arī ļoti daudz vara no Tibeatas un no Kunas, AdadEzera pilsētām; no tā Salamans taisīja to vara jūru un tos stabus un tos vara traukus.
9
Kad nu Tojus, Ematas ķēniņš, dzirdēja, ka Dāvids bija kāvis visu AdadEzera, Cobas ķēniņa, karaspēku,
10
Tad viņš savu dēlu Adoramu sūtīja pie ķēniņa Dāvida, vaicāt pēc viņa labklāšanās un viņam pateikt, kā tas pret AdadEzeru bija karojis un viņu kāvis, jo AdadEzeram bija karš pret Toju.
11
Un visus zelta un sudraba un vara traukus, tos ķēniņš Dāvids svētīja Tam Kungam līdz ar to sudrabu un zeltu, ko viņš no visām tautām bija paņēmis, no Edoma un Moaba un no Amona bērniem, no Vīlistiem un no Amaleķiešiem.
12
Abizajus, Cerujas dēls, kāva arīdzan Edomiešus sāls ielejā, astoņpadsmit tūkstošus.
13
Un viņš lika karavīrus Edomā, un visi Edomieši palika Dāvidam par kalpiem, jo Tas Kungs palīdzēja Dāvidam visur, kurp tas gāja.
14
Tā Dāvids valdīja pār visu Izraēli un nesa tiesu un taisnību visiem saviem ļaudīm.
15
Un Joabs, Cerujas, dēls, bija pār karaspēku, un Jozavats, Aķiluda dēls, bija kanclers,
16
Un Cadoks, Aķitoba dēls, un Abimeleks, Abjatara dēls, bija priesteri, un Zauzus bija skrīveris,
17
Un Benaja, Jojadas dēls bija pār tiem Krietiem un Plietiem, un Dāvida bērni bija tie pirmie pie ķēniņa.