A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

1 Hronikas 121
Un šie ir, kas pie Dāvida nāca uz Ciklagu, kad tas vēl mita svešumā Zaula, Ķisa dēla, pēc. Un tie bija arīdzan no tiem varoņiem, kara palīgi,
2
Stopu nesēji, akmeņu metēji ar labo un ar kreiso roku un bultu šāvēji no stopa. Tie bija no Zaula brāļiem, no Benjamina.
3
Tie pirmie bija Aķiēzers un Joas, Zaāmas bērni no Ģibeas, tad Jeziēls un Pelecs, Azmaveta bērni, un Barakus un Jeūs no Antotas.
4
Un Jezmaja no Ģibeonas bija jo varens starp tiem trīsdesmit un pār tiem trīsdesmit. Un Jeremija un Jaēziēls un Jokanans un Jozabats no Ģederas,
5
Eleūzajus un Jerimots un Bealija un Samarija un Zevataja no Aravas,
6
Elkanus un Jezija un Azareēls un Joēzers un Jazabeams, Korus dēli,
7
Un Joēlus un Zabadija, Jeroama dēli, no Ģedoras.
8
No Gada bērniem arīdzan Dāvidam tai pilskalnā tuksnesī piekrita vareni karavīri, priekšturamu bruņu un šķēpu nesēji, no izskata kā lauvas un čakli kā stirnas pa kalniem.
9
Tas pārākais bija Ezers, otrais Obadija, trešais Elijabs,
10
Ceturtais Mazmanus, piektais Jeremija,
11
Sestais Atajus, septītais Eliēls,
12
Astotais Jokanans, devītais Ebsabads,
13
Desmitais Jeremija, vienpadsmitais Makbanajus.
14
Šie bija no Gada bērniem, kara virsnieki, tie mazākie viens par simtu, tie lielākie par tūkstoti.
15
Šie ir tie, kas pār Jardāni pārgāja pirmā mēnesī, kad tā bija pilna līdz pašiem krastiem, un tie izdzina visus ielejas ļaudis pret rītiem un pret vakariem.
16
No Benjamina un Jūda bērniem nāca arīdzan pie Dāvida uz pilskalnu.
17
Un Dāvids tiem izgāja pretī un bildināja un uz tiem sacīja: ja jūs ar miera prātu pie manis esat nākuši, man palīdzēt, tad man būs viena sirds ar jums; bet ja jūs mani ar viltu gribat nodot maniem ienaidniekiem, un tomēr netaisnības pie manis nav, tad lai mūsu Dievs to redz un soda.
18
Bet Tas Gars nāca uz Amaaju, to virsnieku pār trīsdesmit (un tas sacīja): tev mēs piederam, Dāvid un ar tevi mēs būsim, tu Izajus dēls: miers, miers lai ir ar tevi un miers ar taviem palīgiem, jo tavs Dievs ir tavs palīgs. Tad Dāvids tos pieņēma un tos iecēla par karapulku virsniekiem.
19
Ir no Manasus Dāvidam piekrita, kad tas ar Vīlistiem nāca pret Zaulu karot, bet šiem nepalīdzēja; jo Vīlistu lielkungi pēc sava padoma to atlaida sacīdami: viņš pāries pie sava kunga Zaula un mūsu galvas kritīs.
20
Kad viņš gāja uz Ciklagu, tad tam no Manasus piekrita Adnaks un Jozabats un Jediaēls un Mikaēls un Jozabads un Elijus un Ciltajus, virsnieki pār Manasus tūkstošiem.
21
Un tie Dāvidam palīdzēja pret (Amalekiešu) sirotājiem, jo tie visi bija stipri varoņi un palika par kara virsniekiem.
22
Un ikdienas Dāvidam piekrita palīgi, tiekams tas karaspēks palika tik liels kā Dieva karaspēks.
23
Un šis ir to galvu skaits, kas bija apbruņojušies uz karu un nākuši pie Dāvida uz Ebroni, ka viņam piešķirtu Zaula valstību pēc Tā Kunga vārda.
24
Jūda bērnu, kas priekšturamās bruņas un šķēpus nesa, bija seši tūkstoši un astoņsimt uz karu gatavi.
25
No Sīmeana bērniem bija septiņi tūkstoši un simts stipri kara varoņi.
26
No Levja bērniem četrtūkstoš un sešsimt.
27
Un Jojadus, Ārona bērnu valdnieks, un ar to trīs tūkstoši un septiņsimt.
28
Un Cadoks, jauns stiprs varonis, un no viņa tēva nama bija divdesmit divi virsnieki.
29
Un no Benjamina bērniem bija Zaula brāļu trīs tūkstoši; jo līdz tam laikam vēl viss vairums turējās pie Zaula nama.
30
Un no Evraīma bērniem divdesmit tūkstoši un astoņsimt stipri varoņi, vīri, kam bija liela slava savu tēvu namā.
31
Un no Manasus puscilts astoņpadsmit tūkstoši, kas ar vārdu tika noteikti, ka nāktu, Dāvidu celt par ķēniņu.
32
Un no Izašara bērniem, kas bija gudri noprast, kas Izraēlim katrā laikā bija darāms; šo virsnieku bija divsimt, un visi viņu brāļi darīja pēc viņu vārda.
33
No Zebulona, kas izgāja karā apbruņoti ar visādām karabruņām, bija piecdesmit tūkstoši, savā kārtā stāvēdami ar drošu sirdi.
34
Un no Navtalus bija tūkstotis virsnieki un ar tiem trīsdesmit septiņi tūkstoši ar priekšturamām bruņām un šķēpiem.
35
Un no Dana bērniem uz karu gatavi divdesmit un astoņi tūkstoši un sešsimt.
36
Un no Ašera, kas izgāja karā, uz kaušanos gatavi, četrdesmit tūkstoši.
37
Un no PārJardānes, no Rūbena un Gada bērniem un no Manasus puscilts ar visādām kara bruņām, simts un divdesmit tūkstoši.
38
Visi šie karavīri, ar drošu sirdi pēc kārtas pulkos stāvēdami, nāca uz Ebroni, Dāvidu celt par ķēniņu pār visu Izraēli. Un arī visiem citiem no Izraēla bija vienāda sirds, Dāvidu celt par ķēniņu.
39
Un tie tur bija pie Dāvida trīs dienas, ēda un dzēra, jo viņu brāļi priekš tiem bija sataisījuši.
40
Un kas tuvu pie tiem dzīvoja līdz Īzašaram un Zebulonam un Navtalum, tie nesa maizi uz ēzeļiem un kamieļiem un zirgēzeļiem un uz vēršiem, miltu ēdienus, vīģu un rozīņu raušus un vīnu un eļļu un vēršus un avis lielā pulkā; jo līksmība bija iekš Izraēla.