A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

1 Hronikas 11

1
Un viss Izraēls sapulcinājās pie Dāvida Ebronē un sacīja: redzi, mēs esam tavi kauli un tava miesa.
2
Jau sen, kamēr Zauls bija par ķēniņu, tu Izraēli esi izvadījis un ievadījis, un Tas Kungs, tavs Dievs, uz tevi sacījis: tev būs manus Izraēla ļaudis ganīt un tapt par valdnieku pār maniem Izraēla ļaudīm.
3
Un visi Izraēla vecaji nāca pie ķēniņa Ebronē, un Dāvids ar tiem derēja derību Ebronē Tā Kunga priekšā. Un tie svaidīja Dāvidu par ķēniņu pār Izraēli, pēc Tā Kunga vārda caur Samuēli.
4
Tad Dāvids un viss Izraēls nogāja uz Jeruzālemi (šī ir Jebuza), un tur Jebuzieši bija tās zemes iedzīvotāji.
5
Un Jebuzas iedzīvotāji sacīja uz Dāvidu: te tu netiksi iekšā. Bet Dāvids uzņēma Ciānas pili, - šī ir Dāvida pilsēta.
6
Tad Dāvids sacīja: kas pirmais Jebuziešus kaus, tas būs par virsnieku un lielkungu. Tad Joabs, Cerujas dēls, visupirmais tika augšā un palika par virsnieku.
7
Un Dāvids dzīvoja tai pilī, tāpēc to sauca par Dāvida pilsētu.
8
Un viņš uztaisīja to pilsētu visapkārt, no Milus iesākot visapkārt; bet Joabs pameta dzīvus, kas pilsētā atlikās.
9
Un Dāvids auga augumā un Tas Kungs Cebaot bija ar viņu.
10
Un šie ir Dāvida varoņu virsnieki, kas viņa valstībā stipri pie viņa turējās ar visu Izraēli, viņu celt par ķēniņu pēc Tā Kunga vārda uz Izraēli.
11
Un šis ir Dāvida varoņu skaits: Jazabeams, Akmona dēls, tas augstākais no tiem trīsdesmit; viņš pacēla savu šķēpu pret trīs simtiem, kamēr tos nokāva vienā reizē.
12
Un pēc viņa bija Eleazars, Dodus dēls, Aoka dēla dēls, tas bija viens no tiem trim varoņiem.
13
Viņš bija pie Dāvida PasDamimā, kad Vīlisti tur bija sapulcējušies karā; un tur bija druvas gabals ar miežiem, un tie ļaudis bēga no Vīlistiem.
14
Tad tie nostājās pašā tīruma vidū un to aizstāvēja un kāva Vīlistus, un Tas Kungs deva lielu pestīšanu.
15
Un trīs no tiem trīsdesmit virsniekiem nogāja pie Dāvida uz to akmens kalnu Adulama alā. Un Vīlistu karaspēks bija apmeties Revaīm ielejā.
16
Un Dāvids bija to brīdi pils kalnā, un Vīlisti bija karavīrus ielikuši Bētlemē.
17
Un Dāvidam iekārojās un viņš sacīja: kas man dos ūdeni dzert no akas pie Bētlemes vārtiem?
18
Tad tie trīs izlauzās caur Vīlistu lēģeri un smēla ūdeni no akas pie Bētlemes vārtiem, un ņēma un atnesa to pie Dāvida. Bet Dāvids to negribēja dzert, bet to izlēja Tam Kungam
19
Un sacīja: lai Dievs mani pasargā, ka es to būtu darījis un šo vīru asinis dzēris par viņu dzīvību, jo tie savu dzīvību netaupīdami to atnesuši; un viņš to negribēja dzert. To darīja šie trīs varoņi.
20
Un Abizajus, Joaba brālis, bija arī par virsnieku pār trim; un tas pacēla savu šķēpu un nokāva trīs simtus. Un tam bija slava starp tiem trim.
21
Starp šiem otriem trim viņš bija jo lielā godā, un viņš tiem bija par virsnieku, bet tos pirmajus trīs viņš nepanāca.
22
Benaja, Jojadas dēls, stipra vīra dēls, kas lielus darbus darījis, no Kabceēles, tas kāva divus stiprus Moabiešu lauvas, un nogāja un kāva vienu lauvu pašā alā sniega laikā.
23
Viņš nokāva arī vienu Ēģiptes vīru, vīru pieci olektis garu, un tam Ēģiptietim bija šķēps rokā kā riestava; bet šis tam piegāja ar zizli un izrāva to šķēpu no tā Ēģiptieša rokas un to nokāva ar viņa paša šķēpu.
24
To darīja Benaja, Jojadas dēls, un šis bija slavens starp tiem trim varoņiem.
25
Un viņš bija tas augstākais starp trīsdesmit, bet tos trīs (pirmajus) viņš nepanāca. Un Dāvids to iecēla par savu padomnieku.
26
Un karaspēka varoņi bija: Azaēls, Joaba brālis; Elanans, Dodus dēls, no Bētlemes;
27
Zamots no Aroras, Elecs no Pelonas;
28
Īrus, Ikeza dēls, no Tekoas; Abiēzers no Antotas;
29
Zibekajus, Uzata dēls, Ilajus, Aoka dēls,
30
Makarajus no Retovas; Eleds, Baēnas dēls, no Netovas;
31
Itajus, Ribaja dēls, no Ģibejas Benjamina bērnos; Benaja no Pirgatoas;
32
Urajus no Ģaāza upēm; Abiēls no Arbatas;
33
Azmavets no Baērumas; Elijabus, no Zaālbonas.
34
No Azema bērniem no Ģizonas bija: Jonatāns, Zages dēls no Araras;
35
Aķijams, Zakara dēls, no Araras; Elivals, Ura dēls,
36
Evers no Maķeras; Aķijus no Pelonas;
37
Ecrus no Karmela; Naērajus, Azbajus dēls,
38
Joēls Nātana brālis; Mibears, Agra dēls,
39
Celeķs no Amona; Naķerajus no Berotas, bruņu nesējs Joabam, Cerujas dēlam;
40
Īrus, Jetrus dēls, Ģarebs, Jetrus dēls,
41
Urija, tas Etietis; Zabads, Aķelaja dēls,
42
Adinus, Zizus dēls, tas Rūbenietis, Rūbeniešu virsnieks, un pie viņa bija vēl trīsdesmit;
43
Anans, Maēkas dēls, un Jozavats no Matonas;
44
Uzija no Astras; Zamus un Jajels, Otama dēli, no Aroēras;
45
Jediaēls, Zimrus dēls, un Joūs, viņa brālis, no Ticas;
46
Eliēls no Maēvas, un Jeribajus un Jozavijas, Elnaāma dēli; un Jetmus no Moaba;
47
Eliēls un Abeds un Jaēziēls no Mecobajas.
1 Hronikas 11:1
1 Hronikas 11:2
1 Hronikas 11:3
1 Hronikas 11:4
1 Hronikas 11:5
1 Hronikas 11:6
1 Hronikas 11:7
1 Hronikas 11:8
1 Hronikas 11:9
1 Hronikas 11:10
1 Hronikas 11:11
1 Hronikas 11:12
1 Hronikas 11:13
1 Hronikas 11:14
1 Hronikas 11:15
1 Hronikas 11:16
1 Hronikas 11:17
1 Hronikas 11:18
1 Hronikas 11:19
1 Hronikas 11:20
1 Hronikas 11:21
1 Hronikas 11:22
1 Hronikas 11:23
1 Hronikas 11:24
1 Hronikas 11:25
1 Hronikas 11:26
1 Hronikas 11:27
1 Hronikas 11:28
1 Hronikas 11:29
1 Hronikas 11:30
1 Hronikas 11:31
1 Hronikas 11:32
1 Hronikas 11:33
1 Hronikas 11:34
1 Hronikas 11:35
1 Hronikas 11:36
1 Hronikas 11:37
1 Hronikas 11:38
1 Hronikas 11:39
1 Hronikas 11:40
1 Hronikas 11:41
1 Hronikas 11:42
1 Hronikas 11:43
1 Hronikas 11:44
1 Hronikas 11:45
1 Hronikas 11:46
1 Hronikas 11:47
1 Hronikas 1 / 1Kro 1
1 Hronikas 2 / 1Kro 2
1 Hronikas 3 / 1Kro 3
1 Hronikas 4 / 1Kro 4
1 Hronikas 5 / 1Kro 5
1 Hronikas 6 / 1Kro 6
1 Hronikas 7 / 1Kro 7
1 Hronikas 8 / 1Kro 8
1 Hronikas 9 / 1Kro 9
1 Hronikas 10 / 1Kro 10
1 Hronikas 11 / 1Kro 11
1 Hronikas 12 / 1Kro 12
1 Hronikas 13 / 1Kro 13
1 Hronikas 14 / 1Kro 14
1 Hronikas 15 / 1Kro 15
1 Hronikas 16 / 1Kro 16
1 Hronikas 17 / 1Kro 17
1 Hronikas 18 / 1Kro 18
1 Hronikas 19 / 1Kro 19
1 Hronikas 20 / 1Kro 20
1 Hronikas 21 / 1Kro 21
1 Hronikas 22 / 1Kro 22
1 Hronikas 23 / 1Kro 23
1 Hronikas 24 / 1Kro 24
1 Hronikas 25 / 1Kro 25
1 Hronikas 26 / 1Kro 26
1 Hronikas 27 / 1Kro 27
1 Hronikas 28 / 1Kro 28
1 Hronikas 29 / 1Kro 29