A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

1 Hronikas 11
Ādams, Sets, Enos,
2
Ķenans, Maālaleēls, Jareds,
3
Enoks, Metuzala, Lameķs,
4
Noa, Zems, Kams un Javets.
5
Javeta bērni bija: Gomers un Magogs un Madajus un Javans un Tūbals un Mezeķs un Tīras.
6
Un Gomera bērni bija: Azķenas un Rīvats un Togarmas.
7
Un Javana bērni bija: Elizus un Tarzis, Ķītim un Dodanim.
8
Kama bērni bija: Kus un Micraīm, Puts un Kanaāns.
9
Un Kuza bērni bija: Zeba un Evila un Zabta un Raēma un Zabteka. Un Raēmas bērni bija: Šeba un Dedans.
10
Un Kus dzemdināja Nimrodu, tas sāka varens būt virs zemes.
11
Un Micraīm dzemdināja Ludim, Ānamtm un Leabim un Navtuīm.
12
Un Patrusim un Kasluīm, no kurienes Vīlisti un Kavtori cēlušies.
13
Un Kanaāns dzemdināja Sidonu, savu pirmdzimušo, un Etu
14
Un Jebusi un Amori un Ģirgozi
15
Un Īvi un Arķi un Zini
16
Un Arvadi un Cemari un Emati.
17
Zema bērni bija: Elams un Asurs un Arvaksads un Luds un Ārams un Uc un Kuls un Ģeters un Mazeķs.
18
Un Arvaksads dzemdināja Zalu, un Zalus dzemdināja Eberu.
19
Un Eberam dzima divi dēli, tā pirmaja vārds bija Pelegs, tāpēc ka viņa laikā zeme tapa dalīta, un viņa brāļa vārds bija Joktans.
20
Un Joktans dzemdināja Almodadu un Zelevu, Ācarmavetu un Jaraku
21
Un Adoramu un Uzalu un Diķelu
22
Un Obalu un Abimaēlu un Zebu
23
Un Oviru un Evilu un Jobabu. Šie visi ir Joktana bērni.
24
Zems, Arvaksads, Zalus,
25
Ebers, Pelegs, Regus,
26
Zerugs, Naors, Tārus,
27
Ābrams, tas ir Ābraāms.
28
Ābraāma bērni bija: Īzaks un Izmaēls.
29
Šīs ir viņu ciltis: Izmaēļa pirmdzimtais bija Nebajots, tad Ķedars un Adbaēls
30
Un Mibzams, Mizmus un Dumus, Mazus, Adads un Temus,
31
Jeturs, Ravis un Ķedmus. Šie bija Izmaēļa bērni.
32
Un Ķeturas, Ābraāma liekas sievas, bērni: tā dzemdēja Zimranu un Joksanu un Medanu un Midijanu un Jizbaku un Zuū. Un Joksana bērni bija: Zebus un Dedans.
33
Un Midijana bērni bija: Epa un Evers un Anoks un Abidus un Eldaūs. Šie visi bija Ķeturas bērni.
34
Un Ābraāms dzemdināja Īzaku; Īzaka bērni bija Ezavs un Izraēls.
35
Ezava bērni bija: Elivas, Reguēls, Jeūs un Jaēlams un Korus.
36
Elivasa bērni bija: Temans un Omars, Cevus un Gaētams, Ķenas un Timnus un Amaleķs.
37
Reguēļu bērni bija: Naāts, Zerus, Zamus un Mizus.
38
Un Zeīra bērni bija: Lotans un Sobals un Cibeons un Anus un Dizons un Ecers un Dizans.
39
Un Lotana bērni bija: Orus un Omams, un Lotana māsa bija Timna.
40
Sobala bērni bija: Alvans un Manaāts un Ebals, Zevus un Onams. Un Cibeona bērni bija Ajus un Anus.
41
Anus bērni bija: Dizons. Un Dizona bērni bija: Amrans un Ezbans un Jetrans un Karans.
42
Ecera bērni bija: Bilans un Zavans, Akans. Dizana bērni bija: Uc un Arans.
43
Un šie ir tie ķēniņi, kas Edoma zemē valdījuši, pirms ķēniņi valdīja pār Izraēla bērniem: Belus, Beora dēls, un viņa pilsētas vārds bija Dinaba.
44
Un Belus nomira, un viņa vietā palika par ķēniņu Jobabs, Zeras dēls, no Bacras.
45
Un Jobabs nomira, un Uzams no Temana zemes palika par ķēniņu viņa vietā.
46
Un Uzams nomira, un Adads, Bedada dēls, palika par ķēniņu viņa vietā; tas sakāva Midijaniešus Moaba laukā, un viņa pilsētas vārds bija Avite.
47
Un Adads nomira, un Zamlus no Mazrekas palika par ķēniņu viņa vietā.
48
Un kad Zamlus nomira, tad Zauls no Reobotes pie tās upes palika par ķēniņu viņa vietā.
49
Un kad Zauls nomira, tad BaālAnans, Akbora dēls, palika par ķēniņu viņa vietā.
50
Un kad BaālAnans nomira, tad Adads palika par ķēniņu viņa vietā, un viņa pilsētas vārds bija Pagus un viņa sievai bija vārds Meētabeēle, Madredas meita, kas bija Mazaāba meita.
51
Un Adads nomira. Edoma valdnieki bija: Timnas valdnieks, Alvas valdnieks, Jeteta valdnieks,
52
Aālibamas valdnieks, Elas valdnieks, Pinona valdnieks,
53
Ķenasa valdnieks, Temana valdnieks, Mīcara valdnieks,
54
Magdiēļa valdnieks, Īrama valdnieks. Šie bija Edoma valdnieki.1 Hronikas 1:1

1 Hronikas 1:2

1 Hronikas 1:3

1 Hronikas 1:4

1 Hronikas 1:5

1 Hronikas 1:6

1 Hronikas 1:7

1 Hronikas 1:8

1 Hronikas 1:9

1 Hronikas 1:10

1 Hronikas 1:11

1 Hronikas 1:12

1 Hronikas 1:13

1 Hronikas 1:14

1 Hronikas 1:15

1 Hronikas 1:16

1 Hronikas 1:17

1 Hronikas 1:18

1 Hronikas 1:19

1 Hronikas 1:20

1 Hronikas 1:21

1 Hronikas 1:22

1 Hronikas 1:23

1 Hronikas 1:24

1 Hronikas 1:25

1 Hronikas 1:26

1 Hronikas 1:27

1 Hronikas 1:28

1 Hronikas 1:29

1 Hronikas 1:30

1 Hronikas 1:31

1 Hronikas 1:32

1 Hronikas 1:33

1 Hronikas 1:34

1 Hronikas 1:35

1 Hronikas 1:36

1 Hronikas 1:37

1 Hronikas 1:38

1 Hronikas 1:39

1 Hronikas 1:40

1 Hronikas 1:41

1 Hronikas 1:42

1 Hronikas 1:43

1 Hronikas 1:44

1 Hronikas 1:45

1 Hronikas 1:46

1 Hronikas 1:47

1 Hronikas 1:48

1 Hronikas 1:49

1 Hronikas 1:50

1 Hronikas 1:51

1 Hronikas 1:52

1 Hronikas 1:53

1 Hronikas 1:541 Hronikas 1 / 1Hro 1

1 Hronikas 2 / 1Hro 2

1 Hronikas 3 / 1Hro 3

1 Hronikas 4 / 1Hro 4

1 Hronikas 5 / 1Hro 5

1 Hronikas 6 / 1Hro 6

1 Hronikas 7 / 1Hro 7

1 Hronikas 8 / 1Hro 8

1 Hronikas 9 / 1Hro 9

1 Hronikas 10 / 1Hro 10

1 Hronikas 11 / 1Hro 11

1 Hronikas 12 / 1Hro 12

1 Hronikas 13 / 1Hro 13

1 Hronikas 14 / 1Hro 14

1 Hronikas 15 / 1Hro 15

1 Hronikas 16 / 1Hro 16

1 Hronikas 17 / 1Hro 17

1 Hronikas 18 / 1Hro 18

1 Hronikas 19 / 1Hro 19

1 Hronikas 20 / 1Hro 20

1 Hronikas 21 / 1Hro 21

1 Hronikas 22 / 1Hro 22

1 Hronikas 23 / 1Hro 23

1 Hronikas 24 / 1Hro 24

1 Hronikas 25 / 1Hro 25

1 Hronikas 26 / 1Hro 26

1 Hronikas 27 / 1Hro 27

1 Hronikas 28 / 1Hro 28

1 Hronikas 29 / 1Hro 29