A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

4 Karaļi 3

1
Un Jorams, Akaba dēls, palika par ķēniņu pār Izraēli Samarijā, Jozavata, Jūda ķēniņa, astoņpadsmitā gadā un valdīja divpadsmit gadus.
2
Un viņš darīja, kas Tam Kungam nepatika, bet ne tā, kā viņa tēvs un kā viņa māte, jo viņš lika noņemt to uzcelto Baāla stabu, ko viņa tēvs bija taisījis.
3
Tikai viņš pieķērās Jerobeama, Nebata dēla, grēkiem, uz ko tas Izraēli bija pavedis, - no tiem viņš neatstājās. -
4
Un Miezum, Moaba ķēniņam, bija daudz lopu, un viņš deva Izraēla ķēniņam par mesliem simts tūkstoš jērus un simts tūkstoš aunus ar visu vilnu.
5
Bet kad Akabs bija nomiris, tad Moaba ķēniņš atkrita no Izraēla ķēniņa.
6
Tad ķēniņš Jorams tai laikā cēlās no Samarijas un sarīkoja visu Izraēli,
7
Un nogāja un sūtīja pie Jozavata, Jūda ķēniņa, sacīdams: Moaba ķēniņš no manis atkritis, vai tu līdz ar mani gribi karā iet pret Moabu? Un tas sacīja: es iešu līdz, es būšu kā tu, mani ļaudis kā tavi ļaudis, un mani zirgi kā tavi zirgi.
8
Un viņš sacīja: pa kuru ceļu iesim? Un tas sacīja pa Edoma tuksneša ceļu.
9
Tā tie gāja, Izraēla ķēniņš un Jūda ķēniņš un Edoma ķēniņš. Un kad tie bija gājuši septiņu dienu gājumu, tad tiem nebija ūdens, ne karaspēkam, ne lopiem, kas tiem bija līdz.
10
Tad Izraēla ķēniņš sacīja: Ak vai! Tas Kungs šos trīs ķēniņus aicinājis, ka viņš tos dotu Moaba rokā!
11
Un Jozavats sacīja: vai še nav kāds no Tā Kunga praviešiem, ka To Kungu caur viņu vaicātu? Tad viens no Izraēla ķēniņa kalpiem tam atbildēja un sacīja: še ir Eliza, Zavata dēls, kas ūdeni lēja uz Elijas rokām.
12
Un Jozavats sacīja: Tā Kunga vārds ir pie viņa. Tad pie tā nogāja Izraēla ķēniņš un Jozavats un Edoma ķēniņš.
13
Bet Eliza sacīja uz Izraēla ķēniņu: kas man ar tevi? Ej pie sava tēva praviešiem un pie savas mātes praviešiem. Bet Izraēla ķēniņš uz to sacīja: nē, jo Tas Kungs šos trīs ķēniņus ir aicinājis, ka viņš tos dotu Moaba rokā.
14
Un Eliza sacīja: tik tiešām kā Tas Kungs Cebaot dzīvs, priekš kā es stāvu, ja es to nedarītu Jozavata, Jūda ķēniņa, labad, tad es tev ne virsū neskatītos nedz tevi ievērotu.
15
Nu tad, dabūjat man vienu koklētāju. Un tam koklētājam koklējot Tā Kunga roka nāca pār viņu,
16
Un viņš sacīja: tā saka Tas Kungs: rokat grāvi pie grāvja šinī ielejā.
17
Jo tā saka Tas Kungs: jūs neredzēsiet ne vēju ne lietu, tomēr šī ieleja būs pilna ūdens, jums dzert pašiem un jūsu sīkiem un lieliem lopiem.
18
Un tas ir vēl maz priekš Tā Kunga, viņš arī Moabu dos jūsu rokā.
19
Un jums būs kaut visas stiprās pilsētas un visas izredzētās pilsētas, un nocirst visus labos kokus un aizbāzt visus ūdens avotus un samaitāt visus labos tīrumus ar akmeņiem.
20
Un notikās no rīta ap ēdamā upura laiku, redzi, tad ūdens nāca no Edoma puses, un zeme tapa ūdens pilna.
21
Kad nu visi Moabieši dzirdēja, ka tie ķēniņi nāca, pret tiem karot, tad tie sasauca visus, kas spēja bruņas nest, un vēl pārāki un tie stājās uz robežām.
22
Un kad tie no rīta agri cēlās un saule bija uzlēkusi pār to ūdeni, tad Moabieši no tālienes to ūdeni redzēja sarkanu kā asinis.
23
Un tie sacīja: tās ir asinis; tiešām tie ķēniņi pacēluši zobenu zobenus viens pret otru un cits citu nokāvuši. Un nu, Moab, celies uz laupīšanu.
24
Bet kad tie nāca pie Izraēla lēģera, tad Izraēlieši cēlās un kāva Moabiešus un šie no viņiem bēga. Un tie tur ielauzās un apkāva Moabiešus,
25
Un nopostīja tās pilsētas, un ikkatrs meta savu akmeni uz visiem labiem tīrumiem un tos sameta pilnus, un aizbāza visus avotus un nocirta visus labos kokus, līdz kamēr Ķirarezetē akmeņus vien atlicināja. Un lingotāji ap to apmetās un tai svieda virsū.
26
Kad nu Moaba ķēniņš redzēja, ka kaušanās tam metās par stipru, tad viņš pie sevis ņēma septiņsimt vīrus, kas zobenu izvilka, lauzties cauri pret Edoma ķēniņu, bet tie nespēja.
27
Tad viņš ņēma savu pirmdzimušo dēlu, kam viņa vietā bija palikt par ķēniņu, un to upurēja par dedzināmo upuri uz mūra. Un Izraēli pārņēma lielas dusmas un tie no tā atstājās un griezās atpakaļ uz savu zemi.
4 Karaļi 3:1
4 Karaļi 3:2
4 Karaļi 3:3
4 Karaļi 3:4
4 Karaļi 3:5
4 Karaļi 3:6
4 Karaļi 3:7
4 Karaļi 3:8
4 Karaļi 3:9
4 Karaļi 3:10
4 Karaļi 3:11
4 Karaļi 3:12
4 Karaļi 3:13
4 Karaļi 3:14
4 Karaļi 3:15
4 Karaļi 3:16
4 Karaļi 3:17
4 Karaļi 3:18
4 Karaļi 3:19
4 Karaļi 3:20
4 Karaļi 3:21
4 Karaļi 3:22
4 Karaļi 3:23
4 Karaļi 3:24
4 Karaļi 3:25
4 Karaļi 3:26
4 Karaļi 3:27
4 Karaļi 1 / 4Kar 1
4 Karaļi 2 / 4Kar 2
4 Karaļi 3 / 4Kar 3
4 Karaļi 4 / 4Kar 4
4 Karaļi 5 / 4Kar 5
4 Karaļi 6 / 4Kar 6
4 Karaļi 7 / 4Kar 7
4 Karaļi 8 / 4Kar 8
4 Karaļi 9 / 4Kar 9
4 Karaļi 10 / 4Kar 10
4 Karaļi 11 / 4Kar 11
4 Karaļi 12 / 4Kar 12
4 Karaļi 13 / 4Kar 13
4 Karaļi 14 / 4Kar 14
4 Karaļi 15 / 4Kar 15
4 Karaļi 16 / 4Kar 16
4 Karaļi 17 / 4Kar 17
4 Karaļi 18 / 4Kar 18
4 Karaļi 19 / 4Kar 19
4 Karaļi 20 / 4Kar 20
4 Karaļi 21 / 4Kar 21
4 Karaļi 22 / 4Kar 22
4 Karaļi 23 / 4Kar 23
4 Karaļi 24 / 4Kar 24
4 Karaļi 25 / 4Kar 25