English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

4 Karaļi 23

1
Tad ķēniņš sūtīja, un pie viņa sapulcinājās visi vecaji no Jūda un Jeruzālemes.
2
Un ķēniņš gāja Tā Kunga namā un līdz ar viņu visi Jūda vīri un visi Jeruzālemes iedzīvotāji un visi priesteri un pravieši un visi ļaudis, ir mazi, ir lieli. Un viņš lasīja priekš viņu ausīm visus vārdus no tās derības grāmatas, kas bija atrasta Tā Kunga namā.
3
Un ķēniņš stāvēja tai augstajā vietā un derēja derību priekš Tā Kunga vaiga, Tam Kungam pakaļ staigāt un turēt viņa baušļus un viņa liecības un viņa likumus no visas sirds un no visas dvēseles, stipri turēt šās derības vārdus, kas bija rakstīti šai grāmatā. Un visi ļaudis uzņēma šo derību.
4
Un ķēniņš pavēlēja augstajam priesterim Ilķijam, ir otras kārtas priesteriem un sliekšņa sargiem, iznest no Tā Kunga nama visus rīkus, kas bija taisīti Baālam un Ašerai un visam debess pulkam, un viņš tos sadedzināja ārā aiz Jeruzālemes Kidronas ielejā un viņu pīšļus lika nest uz Bēteli.
5
Viņš arī nocēla tos kalnu priesterus, ko Jūda ķēniņi bija iecēluši, kvēpināt uz kalniem Jūda pilsētas un ap Jeruzālemi, ir tos, kas kvēpināja Baālam, saulei un mēnesim un zvaigznēm un visam debess pulkam.
6
Viņš arī izmeta to Ašeru no Tā Kunga nama ārā aiz Jeruzālemes pie Kidronas upes un to sadedzināja pie Kidronas upes un to sagrūda pīšļos un nometa viņas pīšļus uz ļaužu bērnu kapiem.
7
Viņš noplēsa arī maucinieku namus, kas pie Tā Kunga nama bija, kur sievas auda teltis priekš Ašeras.
8
Un viņš saaicināja visus priesterus no Jūda pilsētām un sagānīja tos kalnu altārus, kur tie svētītāji bija kvēpinājuši, no Ģebas līdz Berzebai, un noplēsa elku altārus pie vārtiem, to, kas bija Jozuūs, pilsētas virsnieka, vārtu priekšā, (un to, kas) bija pa kreiso roku, kad ieiet pilsētas vārtos.
9
Bet kalnu priesteri neupurēja uz Tā Kunga altāra Jeruzālemē, bet tie ēda neraudzētu maizi starp saviem brāļiem.
10
Viņš sagānīja arī Tovetu, Inoma bērnu ielejā, ka neviens savam dēlam vai meitai neliktu caur uguni iet Molokam.
11
Viņš arī atmeta tos zirgus, ko Jūda ķēniņi saulei bija cēluši, kur Tā Kunga namā iet, pie kambarjunkura NetanMeleka kambara, kas iekš Parvarim, un sadedzināja arī saules ratus ar uguni.
12
Viņš noplēsa arī tos altārus, kas bija uz Akasa augšistabas jumta, ko Jūda ķēniņi bija taisījuši līdz ar tiem altāriem, ko Manasus bija taisījis Tā Kunga nama abos pagalmos, un tos sagrūda un meta viņu pīšļus Kidronas upē.
13
Un ķēniņš sagānīja tos kalnu altārus Jeruzālemes priekšā, pa labo roku samaitāšanas kalnam, ko Salamans, Izraēla ķēniņš, bija uztaisījis Astartei, Cidona negantībai, un Kamosam, Moaba negantībai, un Milkonam, Amona bērnu negantībai.
14
Un viņš sadragāja tos stabus un nopostīja tās Ašeras un pildīja viņu vietas ar cilvēku kauliem.
15
Viņš noplēsa arī to altāri, kas bija Bētelē, to kalna namu, ko Jerobeams, Nebata dēls, bija taisījis, kas Izraēli paveda uz grēkiem: to altāri un kalna namu viņš noplēsa un sadedzināja to kalna namu un to sagrūda pīšļos un sadedzināja to Ašeru.
16
Un Jozija apgriezās un redzēja tos kapus, kas tur tanī kalnā bija; un viņš sūtīja un ņēma tos kaulus no tiem kapiem un tos sadedzināja uz tā altāra un to sagānīja pēc Tā Kunga vārda, ko tas Dieva vīrs bija sludinājis, kas šīs lietas sludināja.
17
Un viņš sacīja: kas tā par kapa zīmi, ko es redzu? Un tās pilsētas ļaudis uz to sacīja: Tas ir Tā Dieva vīra kaps, kas no Jūda atnāca un šās lietas pasludināja, ko tu pie Bēteles altāra darījis.
18
Un viņš sacīja: Lai tas dus mierā, neviens lai neaiztiek viņa kaulus. Tā tie izglāba viņa kaulus ar tā pravieša kauliem, kas no Samarijas bija nācis.
19
Jozija arī noplēsa visus kalnu namus Samarijas pilsētās, ko Izraēla ķēniņi bija cēluši, to (Kungu) kaitinādami, un viņš tiem darīja, kā viņš Bētelē bija darījis.
20
Un visus kalnu priesterus, kas tur bija, viņš nokāva uz tiem altāriem un sadedzināja cilvēku kaulus uz tiem; tad viņš griezās atpakaļ uz Jeruzālemi.
21
Un ķēniņš pavēlēja visiem ļaudīm sacīdams: turat Tam Kungam, savam Dievam, Pasa svētkus, kā šīs derības grāmatā rakstīts.
22
Jo tādi Pasa svētki kā šie nebija turēti nedz soģu laikā, kas Izraēli tiesāja, nedz visu Izraēla ķēniņu, nedz Jūda ķēniņu laikā;
23
Bet ķēniņa Jozijas astoņpadsmitā gadā šie Pasa svētki Tam Kungam tapa turēti Jeruzālemē.
24
Un Jozija arī izdeldēja pūtējus un burvjus, tēlus un elkus un visu negantību, ko vien redzēja Jūda zemē un Jeruzālemē, ka viņš stipri turētu bauslības vārdus, kas bija rakstīti tai grāmatā, ko priesteris Ilķija bija atradis Tā Kunga namā.
25
Un priekš viņa nebija tāds ķēniņš, kā viņš, kas pie Tā Kunga būtu atgriezies no visas savas sirds un no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku, pēc visas Mozus bauslības, un arī pēc viņa tāds necēlās, kā viņš.
26
Tomēr Tas Kungs negriezās no savas lielās dusmības karstuma, ar ko viņa bardzība pret Jūdu bija iedegusies, par visu kaitināšanu, ar ko Manasus viņu bija kaitinājis.
27
Un Tas Kungs sacīja: es atmetīšu arī Jūdu nost no sava vaiga, kā es Izraēli esmu atmetis, un atmetīšu šo pilsētu, ko es biju izredzējis, proti Jeruzālemi, un to namu, par ko biju sacījis: mans vārds tur būs.
28
Un kas vēl par Joziju stāstāms un viss, ko viņš darījis, tas rakstīts Jūda ķēniņu laiku grāmatā.
29
Viņa laikā Varaūs Nekus, Ēģiptes ķēniņš, cēlās pret Asirijas ķēniņu pie Vrat upes. Un ķēniņš Jozija tam gāja pretī, un Ēģiptes ķēniņš to nokāva pie Meģidus, kad tie sastapās.
30
Un viņa kalpi to aizveda nomirušu no Meģidus un to noveda uz Jeruzālemi un to apraka viņa kapā. Un tās zemes ļaudis ņēma Joakasu, Jozijas dēlu, un to svaidīja un cēla par ķēniņu viņa tēva vietā.
31
Joakas bija divdesmit un trīs gadus vecs, kad viņš palika par ķēniņu, un valdīja trīs mēnešus Jeruzālemē. Un viņa mātei bija vārds Amutala, Jeremijas meita no Libnas.
32
Un viņš darīja, kas Tam Kungam nepatika, kā viņa tēvi bija darījuši.
33
Bet Varaūs Nekus to saistīja Riblatā, Ematas zemē, lai nebūtu vairs par ķēniņu Jeruzālemē, un viņš uzlika zemei meslus dot, simts talentus sudraba un vienu talentu zelta.
34
Un Varaūs Nekus iecēla par ķēniņu Elijaķimu, Jozijas dēlu, viņa tēva Jozijas vietā, un viņam deva citu vārdu, Jojaķimu. Bet Joakasu viņš ņēma līdz, un tas nāca uz Ēģipti un tur nomira.
35
Un Jojaķims Varaūm deva sudrabu un zeltu. Bet viņš lika zemi uzrakstīt, lai varētu to sudrabu dot pēc Varaūs pavēles, no ikkatra pēc tā raksta viņš to zeltu un sudrabu iedzina no zemes ļaudīm, ko dot Varaūm Nekum.
36
Jojaķims bija divdesmit pieci gadus vecs, kad palika par ķēniņu, un valdīja vienpadsmit gadus Jeruzālemē. Un viņa mātei bija vārds Zebuda, Pedajus meita, no Rumas.
37
Un viņš darīja, kas Tam Kungam nepatika, kā viņa tēvi bija darījuši.
4 Karaļi 23:1
4 Karaļi 23:2
4 Karaļi 23:3
4 Karaļi 23:4
4 Karaļi 23:5
4 Karaļi 23:6
4 Karaļi 23:7
4 Karaļi 23:8
4 Karaļi 23:9
4 Karaļi 23:10
4 Karaļi 23:11
4 Karaļi 23:12
4 Karaļi 23:13
4 Karaļi 23:14
4 Karaļi 23:15
4 Karaļi 23:16
4 Karaļi 23:17
4 Karaļi 23:18
4 Karaļi 23:19
4 Karaļi 23:20
4 Karaļi 23:21
4 Karaļi 23:22
4 Karaļi 23:23
4 Karaļi 23:24
4 Karaļi 23:25
4 Karaļi 23:26
4 Karaļi 23:27
4 Karaļi 23:28
4 Karaļi 23:29
4 Karaļi 23:30
4 Karaļi 23:31
4 Karaļi 23:32
4 Karaļi 23:33
4 Karaļi 23:34
4 Karaļi 23:35
4 Karaļi 23:36
4 Karaļi 23:37
4 Karaļi 1 / 4Kar 1
4 Karaļi 2 / 4Kar 2
4 Karaļi 3 / 4Kar 3
4 Karaļi 4 / 4Kar 4
4 Karaļi 5 / 4Kar 5
4 Karaļi 6 / 4Kar 6
4 Karaļi 7 / 4Kar 7
4 Karaļi 8 / 4Kar 8
4 Karaļi 9 / 4Kar 9
4 Karaļi 10 / 4Kar 10
4 Karaļi 11 / 4Kar 11
4 Karaļi 12 / 4Kar 12
4 Karaļi 13 / 4Kar 13
4 Karaļi 14 / 4Kar 14
4 Karaļi 15 / 4Kar 15
4 Karaļi 16 / 4Kar 16
4 Karaļi 17 / 4Kar 17
4 Karaļi 18 / 4Kar 18
4 Karaļi 19 / 4Kar 19
4 Karaļi 20 / 4Kar 20
4 Karaļi 21 / 4Kar 21
4 Karaļi 22 / 4Kar 22
4 Karaļi 23 / 4Kar 23
4 Karaļi 24 / 4Kar 24
4 Karaļi 25 / 4Kar 25