English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

4 Karaļi 21

1
Manasus bija divpadsmit gadus vecs, kad palika par ķēniņu, un valdīja piecdesmit un pieci gadus Jeruzālemē. Un viņa mātei bija vārds Evciba.
2
Un viņš darīja, kas Tam Kungam nepatika, pēc to pagānu negantības, ko Tas Kungs bija izdzinis Izraēla bērnu priekšā.
3
Jo tas uztaisīja atkal kalnu altārus, ko viņa tēvs Izķija bija iznīcinājis, un cēla Baālam altārus un taisīja Ašeru, kā Akabs, Izraēla ķēniņš, bija darījis, un metās zemē priekš visa debesspulka un tiem kalpoja.
4
Viņš taisīja arī altārus Tā Kunga namā, par ko Tas Kungs sacījis: Jeruzālemē es gribu likt savu vārdu.
5
Viņš uztaisīja altārus arī visam debess pulkam abos Tā Kunga nama pagalmos.
6
Un viņš lika savam dēlam iet caur uguni un cienīja zīlēšanu un vārdošanu un pieturēja pūtējus un burvjus, un darīja daudz ļauna priekš Tā Kunga acīm, viņu kaitinādams.
7
Viņš arī lika Ašeras bildi, ko bija taisījis, tai namā, par ko Tas Kungs bija sacījis uz Dāvidu un viņa dēlu Salamanu: šai namā un Jeruzālemē, ko es no visām Izraēla ciltīm izredzējis, es savu vārdu likšu mūžīgu
8
Un Izraēla kājai es vairs nelikšu kustēt no tās zemes, ko es esmu devis viņu tēviem, kad tie tura un dara visu, ko es tiem esmu pavēlējis, un visu bauslību, ko mans kalps Mozus tiem pavēlējis.
9
Bet tie neklausīja, jo Manasus tos apmaldināja, ka tie ļaunāki darīja nekā tie pagāni, ko Tas Kungs Izraēla bērnu priekšā bija izdeldējis.
10
Tad Tas Kungs runāja caur saviem kalpiem, tiem praviešiem, un sacīja:
11
Tāpēc ka Manasus, Jūda ķēniņš, darījis šādu negantību, ļaunāki pār visu, ko Amorieši darījuši priekš viņa, un Jūdu arīdzan pavedis uz grēkiem caur saviem elkudieviem,
12
Tāpēc Tas Kungs, Izraēla Dievs tā saka: redzi, es vedīšu nelaimi pār Jeruzālemi un pār Jūdu, ka ikkatram, kas to dzird, abas ausis skanēs.
13
Jo es Jeruzālemi izdalīšu kā Samariju un izsvēršu kā Akaba namu, un izslaucīšu Jeruzālemi, kā bļodu izslauka, kas top izslaucīta un uz muti apgāzta.
14
Un es atmetīšu savas tautas atlikušos un tos nodošu viņu ienaidnieku rokā, un tie būs par laupījumu un izpostījumu visiem saviem ienaidniekiem.
15
Tāpēc ka tie darījuši, kas man nepatīk, un mani apkaitinājuši no tās dienas, kad viņu tēvi izgāja no Ēģiptes, līdz šai dienai.
16
Un Manasus arī izlēja daudz nenoziedzīgas asinis, tiekams Jeruzāleme tapa pilna no viena gala līdz otram, pāri par to grēku, uz ko viņš Jūdu paveda, darīt, kas Tam Kungam nepatika.
17
Un kas vēl par Manasu stāstāms un viss, ko viņš darījis un viņa grēki, ko viņš grēkojis, tas viss ir rakstīts Jūda ķēniņu laiku grāmatā.
18
Un Manasus aizmiga saviem tēviem pakaļ un tapa aprakts sava nama dārzā, Uzas dārzā, un viņa dēls Amons palika par ķēniņu viņa vietā.
19
Amons bija divdesmit un divus gadus vecs, kad palika par ķēniņu, un valdīja divus gadus Jeruzālemē. Un viņa mātei bija vārds Mezulemeta, Aruca meita, no Jotbas.
20
Un viņš darīja, kas Tam Kungam nepatika, kā viņa tēvs Manasus bija darījis.
21
Un viņš staigāja visos tanīs ceļos, kur viņa tēvs bija staigājis, un kalpoja tiem elkadieviem, kam viņa tēvs bija kalpojis, un metās zemē priekš tiem.
22
Un viņš atstāja To Kungu, savu tēvu Dievu, un nestaigāja Tā Kunga ceļos.
23
Un Amona kalpi cēla dumpi pret viņu un nokāva ķēniņu viņa namā.
24
Bet tās zemes ļaudis kāva visus, kas dumpi bija cēluši pret ķēniņu Amonu. Un tie zemes ļaudis darīja viņa dēlu Joziju par ķēniņu viņa vietā.
25
Un kas vēl par Amonu stāstāms, ko viņš darījis, tas viss ir rakstīts Jūda ķēniņu laiku grāmatā.
26
Un viņš savā kapā tapa aprakts Uzas dārzā, un viņa dēls Jozija palika par ķēniņu viņa vietā.
4 Karaļi 21:1
4 Karaļi 21:2
4 Karaļi 21:3
4 Karaļi 21:4
4 Karaļi 21:5
4 Karaļi 21:6
4 Karaļi 21:7
4 Karaļi 21:8
4 Karaļi 21:9
4 Karaļi 21:10
4 Karaļi 21:11
4 Karaļi 21:12
4 Karaļi 21:13
4 Karaļi 21:14
4 Karaļi 21:15
4 Karaļi 21:16
4 Karaļi 21:17
4 Karaļi 21:18
4 Karaļi 21:19
4 Karaļi 21:20
4 Karaļi 21:21
4 Karaļi 21:22
4 Karaļi 21:23
4 Karaļi 21:24
4 Karaļi 21:25
4 Karaļi 21:26
4 Karaļi 1 / 4Kar 1
4 Karaļi 2 / 4Kar 2
4 Karaļi 3 / 4Kar 3
4 Karaļi 4 / 4Kar 4
4 Karaļi 5 / 4Kar 5
4 Karaļi 6 / 4Kar 6
4 Karaļi 7 / 4Kar 7
4 Karaļi 8 / 4Kar 8
4 Karaļi 9 / 4Kar 9
4 Karaļi 10 / 4Kar 10
4 Karaļi 11 / 4Kar 11
4 Karaļi 12 / 4Kar 12
4 Karaļi 13 / 4Kar 13
4 Karaļi 14 / 4Kar 14
4 Karaļi 15 / 4Kar 15
4 Karaļi 16 / 4Kar 16
4 Karaļi 17 / 4Kar 17
4 Karaļi 18 / 4Kar 18
4 Karaļi 19 / 4Kar 19
4 Karaļi 20 / 4Kar 20
4 Karaļi 21 / 4Kar 21
4 Karaļi 22 / 4Kar 22
4 Karaļi 23 / 4Kar 23
4 Karaļi 24 / 4Kar 24
4 Karaļi 25 / 4Kar 25