A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

4 Karaļi 101
Un Akabam bija septiņdesmit dēli Samarijā, un Jeūs rakstīja grāmatas un tās sūtīja uz Samariju pie Jezreēles virsniekiem, pie tiem vecajiem un Akaba bērnu uzraugiem ar šiem vārdiem:
2
Kad šī grāmata pie jums nonāk, un jūsu kunga dēli ir pie jums, un rati un zirgi, stipra pilsēta un bruņas,
3
Tad izredziet to labāko un taisnāko no sava kunga dēliem, un ieceļat to viņa tēva goda krēslā, un karojiet par sava kunga namu.
4
Bet tie bijās varen ļoti un sacīja: redzi, divi ķēniņi viņa priekšā nav pastāvējuši, kā tad mēs pastāvēsim?
5
Un kas par to namu un pilsētu bija iecelts, un tie vecaji un uzraugi sūtīja pie Jeūs un sacīja: mēs esam tavi kalpi un darīsim visu, ko tu mums sacīsi, mēs nevienu necelsim par ķēniņu; dari tu, kas tev patīk.
6
Tad viņš tiem rakstīja citu grāmatu ar šiem vārdiem: ja jūs esat manā pusē un gribat klausīt manai balsij, tad ņemiet sava kunga dēlu galvas un nāciet pie manis rīt ap šo laiku uz Jezreēli. (Un to ķēniņa dēlu bija septiņdesmit vīri pie pilsētas lielkungiem, kas tos audzināja.)
7
Kad nu šī grāmata pie tiem atnāca, tad tie ņēma tos ķēniņa dēlus un nokāva visus septiņdesmit un lika viņu galvas kurvjos un tās sūtīja uz Jezreēli.
8
Un kad tas vēstnesis atnāca un viņam to stāstīja sacīdams: tie ir atnesuši ķēniņa dēlu galvas, tad viņš sacīja: lieciet tās divējās kopās pie vārtu durvīm līdz rītam.
9
Un no rīta, kad viņš izgāja, tad viņš tur nostājās un sacīja uz visiem ļaudīm: jūs esat taisni, redzi, es esmu cēlis dumpi pret savu kungu un viņu nokāvis; kas tad šos visus ir kāvis?
10
Tāpēc atzīstiet, ka no Tā Kunga vārda nekas nav kritis zemē, ko Tas Kungs runājis pret Akaba namu; jo Tas Kungs ir darījis, ko viņš runājis caur savu kalpu Eliju.
11
Tad Jeūs arī visus apkāva, kas no Akaba nama bija atlikušies Jezreēlē, ir visus viņa augstniekus un viņa pazīstamos un viņa svētītājus, kamēr tam neviena vairs neatlika.
12
Un viņš cēlās un gāja un nonāca Samarijā un bija ceļā vienā namā, kur gani dzīvoja.
13
Tad Jeūs atrada Akazijas, Jūda ķēniņa, brāļus un uz tiem sacīja: kas jūs esat? Un tie sacīja: mēs esam Akazijas brāļi un esam nākuši apmeklēt ķēniņa un ķēniņienes bērnus.
14
Tad viņš sacīja: grābiet tos dzīvus. Un tie tos sagrāba dzīvus un tos apkāva pie ganu nama akas, četrdesmit un divus vīrus, un neatlicināja no tiem neviena.
15
Un no turienes aizgājis viņš atrada Jonadabu, Rekaba dēlu, pretī nākam, un to apsveicināja un uz to sacīja: vai tava sirds taisna, kā mana sirds ar tavu sirdi? Un Jonadabs sacīja: ir gan. (Jeūs sacīja:) Ja tā ir, tad dod man savu roku. Un viņš tam deva roku. Un viņš tam lika pie sevis kāpt ratos.
16
Un viņš sacīja: nāc man līdz un skaties manu karstumu priekš Tā Kunga. Un viņš tam lika braukt savos ratos.
17
Tad viņš nonāca Samarijā un apkāva visus, kas Akabam bija atlikuši Samarijā, tiekams viņš tos izdeldēja, pēc Tā Kunga vārda, ko tas caur Eliju bija runājis.
18
Un Jeūs sapulcināja visus ļaudis un uz tiem sacīja: Akabs Baālam maz ir kalpojis, Jeūs viņam daudz vairāk kalpos.
19
Tāpēc aicinājiet visus Baāla praviešus, visus viņa kalpus un visus viņa svētītājus pie manis, ka neviens neatraujās, jo man Baālam jaupurē liels upuris. Nevienam, kas atraujās, nebūs palikt dzīvam. Bet Jeūs to darīja ar viltību, ka viņš nomaitātu visus Baāla kalpus.
20
Un Jeūs sacīja: svētījiet Baālam svētkus, un tie tos izsauca.
21
Tad Jeūs sūtīja arī pa visu Izraēli, un visi Baāla kalpi atnāca, un neviens neatrāvās, kas nebūtu nācis, un tie nāca Baāla namā, ka Baāla nams līdz galu galam bija pilns.
22
Tad viņš sacīja uz tiem, kas bija iecelti par to drēbju namu: atnesiet visiem Baāla kalpiem drēbes, un tie viņiem atnesa drēbes.
23
Tad Jeūs ar Jonadabu, Rekaba dēlu, gāja Baāla namā, un viņš sacīja uz Baāla kalpiem: meklējiet un pieraugāt, ka jūsu starpa nav neviena no Tā Kunga kalpiem, bet Baāla kalpi vien.
24
Kad tie nu nāca upurēt kaujamos un dedzināmos upurus, tad Jeūs ārā nolika astoņdesmit vīrus un sacīja: ja kāds no tiem vīriem, ko es jums dodu rokā, izbēgs, tad jūsu dvēsele būs viņa dvēseles vietā.
25
Kad nu dedzināmais upuris bija pabeigts, tad Jeūs sacīja uz pils karavīriem un uz virsniekiem: ejat un kaujiet tos, ka neviens neizbēg. Un tie tos apkāva ar zobena asmeni, un tie pils karavīri un virsnieki tos nometa pie malas un gāja Baāla nama pilī.
26
Un tie iznesa Baāla nama uzceltos stabus un tos sadedzināja,
27
Un sadragāja Baāla uzcelto tēlu un salauzīja Baāla namu un to darīja par gānekļu vietu līdz šodienai.
28
Tā Jeūs Baālu izdeldēja no Izraēla.
29
Bet no Jerobeama, Nebata dēla, grēkiem, kas Izraēli bija pavedis uz grēkiem, Jeūs neatstājās, proti no tiem zelta teļiem Bētelē un Danā.
30
Un Tas Kungs sacīja uz Jeū: tāpēc ka tev labs prāts bijis darīt, kas man patīk un Akaba namam visu esi darījis, kas bija manā sirdī, tad tavi dēli tev sēdēs Izraēla krēslā līdz ceturtam augumam.
31
Bet Jeūs nedzinās staigāt Tā Kunga, Izraēla Dieva, bauslībā ar visu savu sirdi; viņš neatstājās no Jerobeama grēkiem, kas Izraēli bija pavedis uz grēkiem.
32
Tanī laikā Tas Kungs Izraēli iesāka mazināt, jo Azaēls tos kāva visās Izraēla robežās,
33
No Jardānes puses pret rītiem visu Ģileādas zemi, Gadiešus un Rūbeniešus un Manasiešus, no Aroēra pie Arnonas upes un Ģileādu un Bāzanu.
34
Un kas vēl par Jeū stāstāms, un viss, ko viņš darījis, un viss viņa spēks, tas ir rakstīts Izraēla ķēniņu laiku grāmatā.
35
Un Jeūs aizmiga saviem tēviem pakaļ un viņu apraka Samarijā, un viņa dēls Joakas palika par ķēniņu viņa vietā.
36
Un tas laiks, kamēr Jeūs pār Izraēli valdījis Samarijā, ir divdesmit un astoņi gadi.4 Karaļi 10:1

4 Karaļi 10:2

4 Karaļi 10:3

4 Karaļi 10:4

4 Karaļi 10:5

4 Karaļi 10:6

4 Karaļi 10:7

4 Karaļi 10:8

4 Karaļi 10:9

4 Karaļi 10:10

4 Karaļi 10:11

4 Karaļi 10:12

4 Karaļi 10:13

4 Karaļi 10:14

4 Karaļi 10:15

4 Karaļi 10:16

4 Karaļi 10:17

4 Karaļi 10:18

4 Karaļi 10:19

4 Karaļi 10:20

4 Karaļi 10:21

4 Karaļi 10:22

4 Karaļi 10:23

4 Karaļi 10:24

4 Karaļi 10:25

4 Karaļi 10:26

4 Karaļi 10:27

4 Karaļi 10:28

4 Karaļi 10:29

4 Karaļi 10:30

4 Karaļi 10:31

4 Karaļi 10:32

4 Karaļi 10:33

4 Karaļi 10:34

4 Karaļi 10:35

4 Karaļi 10:364 Karaļi 1 / 4Kar 1

4 Karaļi 2 / 4Kar 2

4 Karaļi 3 / 4Kar 3

4 Karaļi 4 / 4Kar 4

4 Karaļi 5 / 4Kar 5

4 Karaļi 6 / 4Kar 6

4 Karaļi 7 / 4Kar 7

4 Karaļi 8 / 4Kar 8

4 Karaļi 9 / 4Kar 9

4 Karaļi 10 / 4Kar 10

4 Karaļi 11 / 4Kar 11

4 Karaļi 12 / 4Kar 12

4 Karaļi 13 / 4Kar 13

4 Karaļi 14 / 4Kar 14

4 Karaļi 15 / 4Kar 15

4 Karaļi 16 / 4Kar 16

4 Karaļi 17 / 4Kar 17

4 Karaļi 18 / 4Kar 18

4 Karaļi 19 / 4Kar 19

4 Karaļi 20 / 4Kar 20

4 Karaļi 21 / 4Kar 21

4 Karaļi 22 / 4Kar 22

4 Karaļi 23 / 4Kar 23

4 Karaļi 24 / 4Kar 24

4 Karaļi 25 / 4Kar 25