A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

3 Karaļi 19

1
Un Akabs teica Izebelei visu, ko Elija bija darījis, un visu, kā viņš tos praviešus ar zobenu bija nokāvis.
2
Tad Izebele sūtīja vēstnesi pie Elijas un lika sacīt: lai dievi man šā un tā dara, ja es rīt ap šo laiku tā nedaru tavai dvēselei, kā visām viņu dvēselēm (noticis).
3
Kad viņš to redzēja, tad viņš cēlās un aizgāja savas dzīvības pēc, un nonāca Berzebā, kas ir iekš Jūda, un atstāja tur savu puisi.
4
Bet pats gāja tuksnesī dienas gājumu un nāca un apsēdās apakš paegles krūma un vēlējās, ka viņa dvēsele mirtu, un sacīja: nu ir gan! Ņem nu, Kungs, manu dvēseli, jo es neesmu labāks nekā mani tēvi.
5
Un viņš apgūlās un aizmiga apakš tā paegles krūma. Un redzi, eņģelis viņu aizskāra un uz viņu sacīja: celies un ēd!
6
Un viņš skatījās atpakaļ, un redzi, viņa galvas galā bija karaša uz oglēm cepta un krūze ar ūdeni. Un viņš ēda un dzēra un atkal apgūlās.
7
Un Tā Kunga eņģelis nāca atkal otrā reizē un to aizskāra un sacīja: celies, ēd, jo tev ir garš ceļš priekšā.
8
Tā viņš cēlās un ēda un dzēra un gāja ar šās barības spēku četrdesmit dienas un četrdesmit naktis līdz Dieva kalnam Orebam.
9
Un viņš tur iegāja vienā alā un palika tur pa nakti. Un redzi, Tā Kunga vārds uz to notika un viņš uz to sacīja: ko tu še dari, Elija?
10
Un tas sacīja: degt esmu dedzis Tā Kunga, Tā Dieva Cebaot, labad; jo Izraēla bērni tavu derību atstājuši un tavus altārus nolauzījuši un tavus praviešus ar zobenu nokāvuši, un es viens esmu atlicis, un tie meklē, man paņemt dzīvību.
11
Un viņš sacīja: izej un nostājies kalnā Tā Kunga priekšā. Un redzi, Tas Kungs gāja garām, un liela briesmīga vētra, kas kalnus saplosīja un klintis sašķēla, Tā Kunga priekšā, - bet Tas Kungs nebija tai vētrā. Un pēc tās vētras bija zemes trīcēšana, bet Tas Kungs nebija tai zemes trīcēšanā.
12
Un pēc tās zemes trīcēšanas nāca uguns, bet Tas Kungs nebija tai ugunī. Un pēc tā uguns nāca klusa un lēna vēsma.
13
Un kad Elija to dzirdēja, tad viņš apklāja savu vaigu ar savu mēteli un izgāja un stāvēja alas priekšā, un redzi, balss uz to nāca un sacīja: ko tu še dari, Elija?
14
Un viņš sacīja: degt esmu dedzis Tā Kunga, Tā Dieva Cebaot, labad; jo Izraēla bērni tavu derību atstājuši, tavus altārus nolauzījuši un tavus praviešus ar zobenu nokāvuši, un es viens esmu atlicis, un tie meklē, man paņemt dzīvību.
15
Un Tas Kungs uz to sacīja: ej un griezies atpakaļ pa savu ceļu, pa tuksnesi uz Damasku, un ieej un svaidi Azaēli par ķēniņu pār Sīriju.
16
Un Jeū, Nimzus dēlu, svaidi par ķēniņu pār Izraēli, un Elizu, Zavata dēlu no Abelmeolas, svaidi par pravieti savā vietā.
17
Un notiks, kas no Azaēļa zobena izglābsies, to nokaus Jeūs, un kas no Jeūs zobena izglābsies, to nokaus Eliza.
18
Un es atlicināšu iekš Izraēla septiņus tūkstošus, visus, kas savus ceļus nav locījuši Baāla priekšā, un visus, kas ar savu muti viņu nav skūpstījuši.
19
Tad viņš no turienes aizgāja un atrada Elizu, Zavata dēlu, un tas ara; divpadsmit jūgi vēršu bija viņa priekšā, un viņš pats bija pie tā divpadsmitā, un Elija piegāja pie viņa un uzmeta viņam savu mēteli.
20
Tad viņš atstāja tos vēršus un skrēja Elijam pakaļ un sacīja: ļauj man jel skūpstīt savu tēvu un savu māti, tad es iešu tev pakaļ. Un viņš uz to sacīja: ej un griezies atpakaļ, jo(piemini) ko es tev esmu darījis?
21
Un viņš griezās atpakaļ un ņēma vienu jūgu vēršu un tos nokāva un vārīja viņu gaļu ar viņu rīku kokiem un deva to tiem ļaudīm ēst. Pēc viņš cēlās un gāja Elijam pakaļ un tam kalpoja.
3 Karaļi 19:1
3 Karaļi 19:2
3 Karaļi 19:3
3 Karaļi 19:4
3 Karaļi 19:5
3 Karaļi 19:6
3 Karaļi 19:7
3 Karaļi 19:8
3 Karaļi 19:9
3 Karaļi 19:10
3 Karaļi 19:11
3 Karaļi 19:12
3 Karaļi 19:13
3 Karaļi 19:14
3 Karaļi 19:15
3 Karaļi 19:16
3 Karaļi 19:17
3 Karaļi 19:18
3 Karaļi 19:19
3 Karaļi 19:20
3 Karaļi 19:21
3 Karaļi 1 / 3Kar 1
3 Karaļi 2 / 3Kar 2
3 Karaļi 3 / 3Kar 3
3 Karaļi 4 / 3Kar 4
3 Karaļi 5 / 3Kar 5
3 Karaļi 6 / 3Kar 6
3 Karaļi 7 / 3Kar 7
3 Karaļi 8 / 3Kar 8
3 Karaļi 9 / 3Kar 9
3 Karaļi 10 / 3Kar 10
3 Karaļi 11 / 3Kar 11
3 Karaļi 12 / 3Kar 12
3 Karaļi 13 / 3Kar 13
3 Karaļi 14 / 3Kar 14
3 Karaļi 15 / 3Kar 15
3 Karaļi 16 / 3Kar 16
3 Karaļi 17 / 3Kar 17
3 Karaļi 18 / 3Kar 18
3 Karaļi 19 / 3Kar 19
3 Karaļi 20 / 3Kar 20
3 Karaļi 21 / 3Kar 21
3 Karaļi 22 / 3Kar 22