English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

3 Karaļi 12

1
Un Rekabeams nogāja uz Ziķemi, jo viss Izraēls bija nācis uz Ziķemi, viņu celt par ķēniņu.
2
Un Jerobeams, Nebata dēls, (to) dzirdēja vēl būdams Ēģiptes zemē, (jo viņš no ķēniņa Salamana bija bēdzis un dzīvoja Ēģiptes zemē).
3
Tad tie nosūtīja un viņu aicināja. Un Jerobeams un visa Izraēla draudze nāca un runāja ar Rekabeamu un sacīja:
4
Tavs tēvs mums ir uzspiedis visai grūtu jūgu; atvieglini nu to grūto kalpošanu un to smago jūgu, ko tavs tēvs mums uzlicis, tad mēs tev gribam kalpot.
5
Bet viņš uz tiem sacīja: noejat līdz parītam, tad atnākat atkal pie manis. Un tie ļaudis aizgāja.
6
Un ķēniņš Rekabeams prasīja padomu no tiem vecajiem, kas viņa tēva Salamana priekšā bija stāvējuši, kad tas vēl dzīvoja, un viņš sacīja: Kādu padomu jūs dodat, kā šiem ļaudīm būs atbildēt?
7
Un tie uz viņu runāja un sacīja: ja tu šodien šiem ļaudīm iztiksi un tiem darīsi pa prātam un tos paklausīsi un labus vārdus uz tiem runāsi, tad tie tev būs par kalpiem visu mūžu.
8
Bet viņš atmeta to vecaju padomu, ko tie viņam bija devuši, un prasīja padomu no tiem jauniem, kas ar viņu bija uzauguši un viņa priekšā stāvēja.
9
Un viņš uz tiem sacīja: kādu padomu jūs dodat, kā lai atbildam šiem ļaudīm, kas uz mani runājuši un sacījuši: atvieglini to jūgu, ko tavs tēvs mums uzlicis?
10
Un tie jaunie, kas ar viņu bija uzauguši, uz to runāja un sacīja: tā tev būs sacīt uz tiem ļaudīm, kas uz tevi runājuši un sacījuši: tavs tēvs mūsu jūgu grūtu darījis, tad atvieglini tu to mums, - tā tev uz tiem būs sacīt: mans mazais pirksts resnāks nekā mana tēva gurni.
11
Ja nu mans tēvs jums uzlicis grūtu jūgu, tad es to jūgu jums padarīšu vēl grūtāku. Mans tēvs jūs pārmācījis ar pātagām, bet es jūs pārmācīšu ar skorpioniem.
12
Un trešā dienā Jerobeams un visi ļaudis nāca pie Rekabeama, kā ķēniņš bija runājis un sacījis: atnākat atkal pie manis trešā dienā.
13
Un ķēniņš tiem ļaudīm atbildēja bargi, jo viņš atmeta to vecaju padomu, ko tie viņam bija devuši.
14
Un viņš uz tiem runāja pēc to jauno padoma sacīdams: mans tēvs jūsu jūgu ir darījis grūtu, bet es jums to darīšu vēl grūtāku. Mans tēvs jūs pārmācījis ar pātagām, bet es jūs pārmācīšu ar skorpioniem.
15
Un ķēniņš neklausīja tos ļaudis, jo tā tas bija no Tā Kunga nolikts, ka notiktu pēc tā vārda, ko Tas Kungs bija runājis caur Aķiju no Zilus uz Jerobeamu, Nebata dēlu.
16
Kad nu viss Izraēls redzēja, ka ķēniņš viņiem neklausīja, tad tie ļaudis ķēniņam atkal atbildēja un sacīja: kāda daļa mums ir ar Dāvidu? Mums nav īpašuma pie Izajus dēla. Izraēl, ej savos dzīvokļos; zinies nu par savu namu, Dāvid! Tā Izraēls gāja uz saviem dzīvokļiem.
17
Bet tik pār tiem Izraēla bērniem, kas dzīvoja Jūda pilsētās, Rekabeams bija ķēniņš.
18
Tad ķēniņš Rekabeams sūtīja Adoramu, kas bija strādnieku uzraugs; bet viss Izraēls to nomētāja akmeņiem, ka tas nomira. Bet ķēniņš Rekabeams kāpa steigšus ratos, bēgt uz Jeruzālemi.
19
Tā Izraēls atkrita no Dāvida nama līdz šai dienai.
20
Un kad viss Izraēls dzirdēja, ka Jerobeams bija pārnācis, tad tie sūtīja un viņu aicināja uz sapulci un cēla par ķēniņu pār visu Izraēli. Neviens neturējās pie Dāvida nama, kā Jūda cilts vien.
21
Kad nu Rekabeams nonāca Jeruzālemē, tad viņš sapulcēja visu Jūda namu un Benjamina cilti, simts un astoņdesmit tūkstoš izlasītus kara vīrus, karot ar Izraēla namu, valstību atkal vest pie Rekabeama, Salamana dēla.
22
Bet Dieva vārds notika uz Zemaju, Dieva vīru, tā:
23
Runā uz Rekabeamu, Salamana dēlu, Jūda ķēniņu, un uz visiem Jūda un Benjamina bērniem un uz tiem citiem ļaudīm un saki:
24
Tā saka Tas Kungs: jums nebūs celties un karā iet pret saviem brāļiem, Izraēla bērniem; griežaties atpakaļ, ikkatrs savā namā, jo šī lieta caur mani notikusi. Un tie klausīja Tā Kunga vārdam un griezās atpakaļ un aizgāja pēc Tā Kunga vārda.
25
Un Jerobeams uztaisīja Ziķemi Evraīma kalnos un tur dzīvoja, un izgāja no turienes un uztaisīja Pnuēlu.
26
Un Jerobeams domāja savā sirdī: nu tā valstība atkal nāks pie Dāvida nama;
27
Ja šie ļaudis ies uz Jeruzālemi upurēt Tā Kunga namā, tad šo ļaužu sirds atkal griezīsies pie sava kunga, pie Rekabeama, Jūda ķēniņa, un tie mani nokaus un griezīsies atkal pie Rekabeama, Jūda ķēniņa.
28
Tāpēc ķēniņš aprunājās un taisīja divus zelta tēlus, un sacīja uz tiem (ļaudīm): jums pa daudz, iet uz Jeruzālemi, redzi, še tavs dievs, Izraēl, kas tevi no Ēģiptes zemes izvedis.
29
Un viņš lika vienu Bētelē un otru Danā.
30
Un tas bija par apgrēcību; jo tie ļaudis gāja gan pie tā viena, gan pie tā otra līdz Danam.
31
Viņš taisīja arī kalna altāra namu un iecēla priesterus no visādiem ļaudīm, kas nebija no Levja bērniem.
32
Un Jerobeams turēja svētkus astotā mēnesī piecpadsmitā mēneša dienā, tāpat kā tos svētkus, kas iekš Jūda bija, un upurēja uz tā altāra. Tā viņš Bētelē darīja, tiem teļiem upurēdams, ko viņš bija taisījis; viņš iecēla arīdzan Bētelē priesterus pie tiem kalna altāriem, ko viņš bija taisījis.
33
Un viņš upurēja uz tā altāra, ko viņš Bētelē bija taisījis, piecpadsmitā mēneša dienā, astotā mēnesī, ko viņš pats bija izdomājis; tā viņš Izraēla bērniem iecēla svētkus un upurēja uz tā altāra kvēpinādams.
3 Karaļi 12:1
3 Karaļi 12:2
3 Karaļi 12:3
3 Karaļi 12:4
3 Karaļi 12:5
3 Karaļi 12:6
3 Karaļi 12:7
3 Karaļi 12:8
3 Karaļi 12:9
3 Karaļi 12:10
3 Karaļi 12:11
3 Karaļi 12:12
3 Karaļi 12:13
3 Karaļi 12:14
3 Karaļi 12:15
3 Karaļi 12:16
3 Karaļi 12:17
3 Karaļi 12:18
3 Karaļi 12:19
3 Karaļi 12:20
3 Karaļi 12:21
3 Karaļi 12:22
3 Karaļi 12:23
3 Karaļi 12:24
3 Karaļi 12:25
3 Karaļi 12:26
3 Karaļi 12:27
3 Karaļi 12:28
3 Karaļi 12:29
3 Karaļi 12:30
3 Karaļi 12:31
3 Karaļi 12:32
3 Karaļi 12:33
3 Karaļi 1 / 3Kar 1
3 Karaļi 2 / 3Kar 2
3 Karaļi 3 / 3Kar 3
3 Karaļi 4 / 3Kar 4
3 Karaļi 5 / 3Kar 5
3 Karaļi 6 / 3Kar 6
3 Karaļi 7 / 3Kar 7
3 Karaļi 8 / 3Kar 8
3 Karaļi 9 / 3Kar 9
3 Karaļi 10 / 3Kar 10
3 Karaļi 11 / 3Kar 11
3 Karaļi 12 / 3Kar 12
3 Karaļi 13 / 3Kar 13
3 Karaļi 14 / 3Kar 14
3 Karaļi 15 / 3Kar 15
3 Karaļi 16 / 3Kar 16
3 Karaļi 17 / 3Kar 17
3 Karaļi 18 / 3Kar 18
3 Karaļi 19 / 3Kar 19
3 Karaļi 20 / 3Kar 20
3 Karaļi 21 / 3Kar 21
3 Karaļi 22 / 3Kar 22