A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

3 Karaļi 10

1
Un kad Zabas ķēniņiene dzirdēja Salamana slavu, kas tam bija Tā Kunga vārda dēļ, tad viņa nāca, to pārbaudīt ar mīklām.
2
Un tā nāca uz Jeruzālemi ar ļoti lielu pulku, ar kamieļiem, kas nesa dārgas zāles un ļoti daudz zelta un dārgu akmeņu. Un tā nāca pie Salamana un runāja ar viņu visu, kas bija viņas sirdī.
3
Un Salamans viņai izstāstīja visus viņas vārdus; nekas ķēniņam nebija paslēpts, ko viņš tai nebūtu izstāstījis.
4
Kad nu Zabas ķēniņiene redzēja visu Salamana gudrību un to namu, ko viņš bija uztaisījis,
5
Un viņa galda ēdienus un viņa kalpu dzīvokļus un viņa sulaiņu vietas un viņu drēbes un viņa dzēriena devējus un to ejamo ceļu, kur viņš gāja Tā Kunga namā, tad viņai tikko neaizrāvās(elpa),
6
Un tā sacīja uz ķēniņu: tā slava ir patiesīga, ko es savā zemē esmu dzirdējusi par tavu dzīvi un par tavu gudrību.
7
Un es tai valodai neesmu ticējusi, tiekams esmu atnākusi un savām acīm to redzējusi. Un redzi, man nav ne puse stāstīta; tev ir vairāk gudrības un labuma, nekā tā slava, ko esmu dzirdējusi.
8
Svētīgi tavi ļaudis, svētīgi šie tavi kalpi, kas vienmēr stāv tavā priekšā, un dzird tavu gudrību.
9
Slavēts lai ir Tas Kungs, tavs Dievs, kam ir labs prāts uz tevi, ka tevi cēlis uz Izraēla goda krēslu; tāpēc ka Tas Kungs Izraēli mīļo mūžīgi, viņš tevi iecēlis par ķēniņu, darīt tiesu un taisnību.
10
Un viņa deva ķēniņam simts un divdesmit talentus zelta un ļoti daudz dārgu zāļu un dārgu akmeņu; tik daudz dārgu zāļu vairs tur nenonāca, kā Zabas ķēniņiene bija devusi ķēniņam Salamanam.
11
Un arī Irama kuģi, kas no Ovira zeltu atveda, nesa no Ovira ļoti daudz Almuģim koku un dārgu akmeņu.
12
Un ķēniņš Salamans taisīja no Almuģim koka stabus priekš Tā Kunga nama un priekš ķēniņa nama un kokles un stabules dziedātājiem. Tāds Almuģim koks nebija vēl nācis nedz redzēts līdz šai dienai.
13
Un ķēniņš Salamans deva Zabas ķēniņienei visu, ko tā gribēja un prasīja, bez tā, ko ķēniņš Salamans viņai deva pats no sevis. Un tā griezās atpakaļ un aizgāja ar saviem kalpiem atkal uz savu zemi.
14
Un tā zelta svars, kas Salamanam ienāca vienā gadā, bija sešsimt sešdesmit un seši talenti zelta,
15
Bez tiem ienākumiem no veikalniekiem un no tirgotājiem un no visiem Arabijas ķēniņiem un no visiem zemes pārvaldniekiem.
16
Un ķēniņš Salamans taisīja divsimt priekšturamās bruņas no kalta zelta, sešsimt zelta gabalus viņš deva priekš vienām priekšturamām bruņām,
17
Un trīssimt sedzamās bruņas no kalta zelta, trīs mārciņas zelta viņš deva priekš vienām sedzamām bruņām. Un ķēniņš tās ielika Lībanus koku namā.
18
Un ķēniņš taisīja arī lielu goda krēslu no ziloņkaula un to pārvilka ar tīru zeltu.
19
Šim krēslam bija seši pakāpieni, un tā krēsla mugura augšpusē bija apaļa, un abējos sānos bija lēnes(roku balsti) ap sēdekli, un divas lauvas stāvēja pie tām lēnēm.
20
Un divpadsmit lauvas tur stāvēja uz tiem sešiem pakāpieniem abējās pusēs; tāds nevienā valstī nav taisīts.
21
Un visi ķēniņa Salamana dzeramie trauki bija no zelta, un visi trauki Lībanus koku namā bija no tīra zelta. Sudraba tur nebija, jo Salamana laikā to neturēja par neko.
22
Bet ķēniņam bija lieli kuģi jūrā ar Irama kuģiem; šie kuģi nāca pa trim gadiem vienreiz atpakaļ un pārveda zeltu un sudrabu, ziloņkaulu un ērmus un pāvus.
23
Tā ķēniņš Salamans kļuva lielāks nekā visi ķēniņi virs zemes bagātībā un gudrībā.
24
Un visa pasaule meklēja Salamanu redzēt, ka tie viņa gudrību dzirdētu, ko Dievs viņam bija devis sirdī.
25
Un ikkatrs no tiem atnesa dāvanas, sudraba un zelta traukus un drēbes un ieročus un dārgas zāles un zirgus un zirgēzeļus, tā bija gadu no gada.
26
Un Salamans sakrāja ratus un jātniekus, un viņam bija tūkstoš un četrsimt rati un divpadsmit tūkstoš jātnieki, un viņš tos lika tais ratu pilsētās un Jeruzālemē pie ķēniņa.
27
Un ķēniņš darīja, ka Jeruzālemē bija tik daudz sudraba kā akmeņu, un tik daudz ciedru koku kā meža vīģes koku ielejā.
28
Un Salamanam atveda no Ēģiptes zirgus, un pulks ķēniņa tirgotāju pirka šos pulkiem par naudu.
29
Un rati no Ēģiptes tapa atvesti par sešsimt sudraba gabaliem, un viens zirgs par simt piecdesmit. Un tā caur viņu roku tie tapa atvesti visiem Etiešu ķēniņiem un Sīrijas ķēniņiem.
3 Karaļi 10:1
3 Karaļi 10:2
3 Karaļi 10:3
3 Karaļi 10:4
3 Karaļi 10:5
3 Karaļi 10:6
3 Karaļi 10:7
3 Karaļi 10:8
3 Karaļi 10:9
3 Karaļi 10:10
3 Karaļi 10:11
3 Karaļi 10:12
3 Karaļi 10:13
3 Karaļi 10:14
3 Karaļi 10:15
3 Karaļi 10:16
3 Karaļi 10:17
3 Karaļi 10:18
3 Karaļi 10:19
3 Karaļi 10:20
3 Karaļi 10:21
3 Karaļi 10:22
3 Karaļi 10:23
3 Karaļi 10:24
3 Karaļi 10:25
3 Karaļi 10:26
3 Karaļi 10:27
3 Karaļi 10:28
3 Karaļi 10:29
3 Karaļi 1 / 3Kar 1
3 Karaļi 2 / 3Kar 2
3 Karaļi 3 / 3Kar 3
3 Karaļi 4 / 3Kar 4
3 Karaļi 5 / 3Kar 5
3 Karaļi 6 / 3Kar 6
3 Karaļi 7 / 3Kar 7
3 Karaļi 8 / 3Kar 8
3 Karaļi 9 / 3Kar 9
3 Karaļi 10 / 3Kar 10
3 Karaļi 11 / 3Kar 11
3 Karaļi 12 / 3Kar 12
3 Karaļi 13 / 3Kar 13
3 Karaļi 14 / 3Kar 14
3 Karaļi 15 / 3Kar 15
3 Karaļi 16 / 3Kar 16
3 Karaļi 17 / 3Kar 17
3 Karaļi 18 / 3Kar 18
3 Karaļi 19 / 3Kar 19
3 Karaļi 20 / 3Kar 20
3 Karaļi 21 / 3Kar 21
3 Karaļi 22 / 3Kar 22