A A A A A
Latvijas Bībele 1685

2 Samuelis 91
Un Dāvids sacīja: vai vēl ir kāds, kas atlicies no Zaula nama, ka es tam žēlastību parādu Jonatāna dēļ?
2
Un Zaula namam bija kalps, Cībus vārdā, un tas tapa aicināts Dāvida priekšā. Un ķēniņš uz to sacīja: vai tu esi Cībus? Un viņš sacīja: esmu, tavs kalps.
3
Un ķēniņš sacīja: vai vēl kāds nav no Zaula nama, ka es Dieva žēlastību tam parādu? Un Cībus sacīja uz ķēniņu: Vēl ir viens Jonatāna dēls, tizls uz abām kājām.
4
Un ķēniņš uz to sacīja: kur tas ir? Un Cībus sacīja uz ķēniņu: redzi, viņš ir Maķira, Amiēļa dēla, namā, Lodabarā.
5
Tad ķēniņš Dāvids nosūtīja un to ņēma no Maķira, Amiēļa dēla, nama, no Lodabaras.
6
Kad nu Mevibozets, Jonatāna dēls, Zaula dēla dēls, pie Dāvida nāca tad viņš metās uz savu vaigu un klanījās. Un Dāvids sacīja: Mevibozet! Un viņš sacīja: redzi, še tavs kalps.
7
Un Dāvids uz to sacīja: nebīsties, es tiešām tev parādīšu žēlastību tava tēva Jonatāna dēļ, un tev atdošu visus tava tēva Zaula tīrumus, un tev būs vienmēr maizi ēst pie mana galda.
8
Un tas paklanījās un sacīja: kas tavs kalps tāds ir, ka tu uzlūko nomirušu suni, kāds es esmu?
9
Tad ķēniņš aicināja Cību, Zaula kalpu, un uz to sacīja: visu, kas Zaulam un viņa namam piederēja, to es esmu devis tava kunga dēlam.
10
Tāpēc strādā tu viņam to zemi, tu ar saviem dēliem un ar saviem kalpiem, un savāc, ka tava kunga dēlam ir maizes ko ēst, un Mevibozets, tava kunga dēls, lai vienmēr ēd maizi pie mana galda. Bet Cībum bija piecpadsmit dēli un divdesmit kalpi.
11
Un Cībus sacīja uz ķēniņu: visu, ko mans kungs, tas ķēniņš, savam kalpam pavēl, to tavs kalps darīs. Un Mevibozets lai ēd pie mana galda tāpat, kā viens no ķēniņa bērniem.
12
Un Mevibozetam bija mazs dēls, vārdā Mikus, un visi, kas Cībus namā dzīvoja, tie Mevibozetam bija par kalpiem.
13
Un Mevibozets dzīvoja Jeruzālemē, tāpēc ka viņš vienmēr ēda pie ķēniņa galda. Un viņš bija tizls uz abām kājām.