A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

2 Samuelis 81
Un notikās, ka pēc tam Dāvids sita Vīlistus un tos pārvarēja, un Dāvids atņēma valdīšanas iemauktus Vīlistu rokām.
2
Viņš sita arī Moabiešus un pie zemes nometis viņš tos mēroja ar auklu, un mēroja divas daļas nokaujamos un vienu pilnu daļu, ko pameta dzīvus. Tā Moabieši Dāvidam palika par kalpiem un nesa dāvanas.
3
Un Dāvids sita arī AdadEzeru, Rekaba dēlu, Cobas ķēniņu, kad šis nogāja, savu varu atkal uzcelt pie Vrat upes.
4
Un Dāvids tam paņēma tūkstoš un septiņsimt jātniekus un divdesmit tūkstoš kājniekus, un darīja visus zirgus tizlus, un no tiem atlicināja simts zirgus.
5
Un Sīrieši no Damaskus nāca palīgā AdadEzeram, Cobas ķēniņam, bet Dāvids kāva no Sīriešiem divdesmit un divtūkstoš vīrus.
6
Un Dāvids ielika karavīrus Damaskū Sīrijā. Un Sīrieši Dāvidam palika par kalpiem un nesa dāvanas; un Tas Kungs Dāvidam visur palīdzēja, kurp viņš gāja.
7
Un Dāvids ņēma tās priekšturamās zelta bruņas, kas AdadEzera kalpiem bija, un tās pārnesa uz Jeruzālemi.
8
Un no Betas un Berotajas, AdadEzera pilsētām, ķēniņš Dāvids paņēma arī daudz vara.
9
Kad nu Tojus, Ematas ķēniņš, dzirdēja, ka Dāvids bija kāvis visu AdadEzera karaspēku,
10
Tad Tojus sūtīja savu dēlu Joramu pie ķēniņa Dāvida, vaicāt pēc viņa labklāšanās un viņam pateikt par to, ka viņš pret AdadEzeru bija karojis un to bija kāvis, (jo Tojum bija karš ar AdadEzeru) un viņa rokā bija sudraba un zelta un vara trauki.
11
Arī tos ķēniņš Dāvids svētīja Tam Kungam, līdz ar to sudrabu un zeltu, ko viņš bija svētījis no visām tautām, ko bija pārvarējis,
12
No Sīrijas un no Moaba un no Amona bērniem un no Vīlistiem un no Amaleķiešiem un no AdadEzera, Rekaba dēla, Cobas ķēniņa, laupījuma.
13
Un Dāvids pelnījās augstu slavu, pārnākdams no Sīriešu kaušanas, kad sāls ielejā bija kāvis astoņpadsmit tūkstošus.
14
Un viņš nolika karavīrus Edomā, visā Edomā viņš nolika karavīrus, un visi Edomieši palika Dāvidam par kalpiem, un Tas Kungs palīdzēja Dāvidam visur, kurp tas gāja.
15
Tā Dāvids valdīja pār visu Izraēli, un Dāvids nesa tiesu un taisnību visiem ļaudīm.
16
Un Joabs, Cerujas dēls, bija karaspēka virsnieks un Jozavats, Aķiluda dēls, bija kanclers,
17
Un Cadoks, Aķitaba dēls, un Aķimeleks, Abjatara dēls, bija priesteris, un Zerajus bija rakstu vedējs,
18
Un Benajus, Jojadas dēls, bija virsnieks pār tiem Krietiem un Plietiem, bet Dāvida dēli bija lielkungi.