English
A A A A A
×
Latvijas Bībele 1685 (LG8)
2 Samuelis 17
1
Un Aķitovels sacīja uz Absalomu: es izlasīšu divpadsmit tūkstoš vīrus un celšos un dzīšos Dāvidam šonakt pakaļ,
2
Un es viņam uzbrukšu, kad viņš piekusis un viņa rokas nogurušas, un viņu izbiedēšu, ka visi ļaudis, kas pie tā ir, bēg, tad es nokaušu ķēniņu vienu pašu.
3
Un es vedīšu visus ļaudis atpakaļ pie tevis. Kad visi būs griezušies atpakaļ, (jo viņš vien ir tas vīrs, ko tu meklē), tad visi ļaudis būs mierā.
4
Šī valoda labi patika Absalomam un visiem Izraēla vecajiem.
5
Tad Absaloms sacīja: aicinājiet jel Uzaju, to Arķieti, arīdzan, un dzirdēsim, ko viņš saka.
6
Un kad Uzajus pie Absaloma nāca, tad Absaloms uz to runāja un sacīja: tā un tā Aķitovels ir runājis, - vai mums būs pēc viņa vārda darīt, vai ne? Runā tu arīdzan!
7
Tad Uzajus sacīja uz Absalomu: tas padoms, ko Aķitovels šim brīžam devis, nav labs.
8
Un Uzajus sacīja: tu pazīsti savu tēvu un viņa vīrus, ka tie ir vareni un dusmīgu prātu, it tā lācis laukā, kam bērni paņemti, un tavs tēvs ir karavīrs un nepaliks naktī pie tiem ļaudīm.
9
Redzi, nu viņš ir paslēpies kādā alā vai citā kādā vietā; kad nu notiktu, ka tas iesākumā viņiem uzkrīt, tad ikkatrs, kas to dzirdēs, sacīs: tie ļaudis ir sakauti, kas Absalomam iet pakaļ.
10
Tad ir paši varenie, kam sirds kā lauvām, baiļot baiļosies. Jo viss Izraēls zina, ka tavs tēvs ir varonis, un ka tie ir stipri ļaudis, kas pie viņa.
11
Bet mans padoms ir šis: lai pie tevis top sapulcināts viss Izraēls no Dana līdz Berzabai tādā pulkā kā smiltis jūrmalā, un tev pašam jāiet viņiem līdz karā.
12
Un kad mēs viņu sastapsim kaut kurā vietā, kur viņu atradīsim, tad uzkritīsim viņam kā rasa krīt uz zemi, un neatliks neviens no viņa un visiem vīriem, kas pie viņa.
13
Un ja viņš metīsies kādā pilsētā, tad viss Izraēls tai pilsētai apmetīs virves, un mēs to novilksim upē, ka ne zvirgzdiņš tur vairs neatradīsies.
14
Tad Absaloms un visi Izraēla vīri sacīja: Uzajus, tā Arķieša, padoms ir labāks nekā Aķitovela padoms. Bet Tas Kungs tā bija nolicis, iznīcināt Aķitovela labo padomu, lai Tas Kungs nelaimi vestu pār Absalomu.
15
Un Uzajus sacīja uz tiem priesteriem, Cadoku un Abjataru: tā un tā Aķitovels padomu devis Absalomam un Izraēla vecajiem, un tā un tā es esmu padomu devis.
16
Un nu sūtait drīz un dodiet Dāvidam ziņu sacīdami: nepaliec pa nakti tuksnesī pie braslām, bet ej drīz pāri, ka ķēniņš netop aprīts ar visiem ļaudīm, kas pie viņa.
17
Un Jonatāns un Akimaācs stāvēja pie Roģela akas. Un viena meita gāja un tiem to sacīja. Tad tie nogāja un to sacīja ķēniņam Dāvidam, jo tie nedrīkstēja nākt un rādīties pilsētā.
18
Un viens puisis tos redzēja un to sacīja Absalomam, bet tie gāja abi divi steigšus un nāca kāda vīra namā iekš Bakurim, tam bija aka savā pagalmā, un tie tur nokāpa.
19
Un tā sieva ņēma un izklāja apsegu pār akas caurumu, un uzkaisīja putraimus virsū, ka neko nemanīja.
20
Kad nu Absaloma kalpi pie tās sievas nāca namā, tad tie sacīja: kur ir Aķimaācs un Jonatāns? Un tā sieva uz tiem sacīja: tie ir gājuši pār šo upīti. Un tie tos meklēja un neatrada, un griezās atpakaļ uz Jeruzālemi.
21
Un kad šie bija aizgājuši, tad tie izkāpa no akas un gāja un to pasacīja ķēniņam Dāvidam; un tie sacīja uz Dāvidu: ceļaties un ejat drīz pār ūdeni pāri, jo tā un tā Aķitovels pret jums ir padomu devis.
22
Tad Dāvids un visi ļaudis, kas pie viņa bija, cēlās un gāja pār Jardāni līdz pat gaismai, un neviena netrūka, kas nebūtu pār Jardāni gājis.
23
Kad nu Aķitovels redzēja, ka nedarīja pēc viņa padoma, tad viņš apsegloja savu ēzeli un cēlās un gāja uz savu namu savā pilsētā un apkopa savu namu un pakārās. Tā viņš nomira un tapa aprakts sava tēva kapā.
24
Un Dāvids nāca uz Maānaīm, bet Absaloms gāja pāri pār Jardāni, un visi Izraēla vīri viņam līdz.
25
Un Absaloms cēla Amazu Joaba vietā par karaspēka virsnieku, un Amazus bija dēls vienam Izraēlietim, Jetrus vārdā, kas bija gulējis pie Abigaīles, Nakasa meitas, Cerujas, Joaba mātes māsas.
26
Un Izraēls un Absaloms apmetās Ģileādas zemē.
27
Un kad Dāvids uz Maānaīm bija nācis, tad Zobi, Nakasa dēls, no Rabas, Amona bērnu pilsētas, un Maķirs, Amiēļa dēls, no Ļodabaras, un Barzilajus, tas Ģileādietis, no Roglim, nesa
28
Guļamas drēbes un kausus un mālu traukus un kviešus un miežus un miltus un taukšētu(grauzdētu) labību un pupas un lēcas, arī taukšētas,
29
Un medu un sviestu un avis un govju sierus, ko ēst, pie Dāvida un pie tiem ļaudīm, kas pie viņa bija, jo tie sacīja: tie ļaudis būs izsalkuši un piekusuši un izslāpuši tuksnesī.
2 Samuelis 17:1
2 Samuelis 17:2
2 Samuelis 17:3
2 Samuelis 17:4
2 Samuelis 17:5
2 Samuelis 17:6
2 Samuelis 17:7
2 Samuelis 17:8
2 Samuelis 17:9
2 Samuelis 17:10
2 Samuelis 17:11
2 Samuelis 17:12
2 Samuelis 17:13
2 Samuelis 17:14
2 Samuelis 17:15
2 Samuelis 17:16
2 Samuelis 17:17
2 Samuelis 17:18
2 Samuelis 17:19
2 Samuelis 17:20
2 Samuelis 17:21
2 Samuelis 17:22
2 Samuelis 17:23
2 Samuelis 17:24
2 Samuelis 17:25
2 Samuelis 17:26
2 Samuelis 17:27
2 Samuelis 17:28
2 Samuelis 17:29
2 Samuelis 1 / 2Sam 1
2 Samuelis 2 / 2Sam 2
2 Samuelis 3 / 2Sam 3
2 Samuelis 4 / 2Sam 4
2 Samuelis 5 / 2Sam 5
2 Samuelis 6 / 2Sam 6
2 Samuelis 7 / 2Sam 7
2 Samuelis 8 / 2Sam 8
2 Samuelis 9 / 2Sam 9
2 Samuelis 10 / 2Sam 10
2 Samuelis 11 / 2Sam 11
2 Samuelis 12 / 2Sam 12
2 Samuelis 13 / 2Sam 13
2 Samuelis 14 / 2Sam 14
2 Samuelis 15 / 2Sam 15
2 Samuelis 16 / 2Sam 16
2 Samuelis 17 / 2Sam 17
2 Samuelis 18 / 2Sam 18
2 Samuelis 19 / 2Sam 19
2 Samuelis 20 / 2Sam 20
2 Samuelis 21 / 2Sam 21
2 Samuelis 22 / 2Sam 22
2 Samuelis 23 / 2Sam 23
2 Samuelis 24 / 2Sam 24