English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

2 Samuelis 13

1
Un notikās pēc tam, Absalomam, Dāvida dēlam, bija skaista māsa, Tāmara vārdā, un Amnons, Dāvida dēls, to iemīlēja.
2
Un Amnons gauži nobēdājās savas māsas Tāmaras dēļ, un viņa bija jumprava, tā ka Amnonam rādījās grūta lieta, viņai ko darīt.
3
Bet Amnonam bija draugs, ar vārdu Jonadabs, Zimejus, Dāvida brāļa, dēls, un Jonadabs bija ļoti gudrs vīrs.
4
Tas uz viņu sacīja: kāpēc tu tāds izdilis, tu ķēniņa dēls, un jo dienas jo vairāk? Vai to man negribi sacīt? Tad Amnons uz viņu sacīja: es mīlu Tāmaru, sava brāļa Absaloma māsu.
5
Un Jonadabs uz to sacīja: gulies savā gultā un izliecies slims. Kad nu tavs tēvs nāk, tevi apraudzīt, tad saki uz to, lai jel mana māsa, Tāmara, nāk un man dod maizes ēst un taisa priekš manām acīm ēdienu, ka es to redzu un ēdu no viņas rokas.
6
Tad Amnons gūlās un izlikās slims. Kad nu ķēniņš nāca, viņu apraudzīt, tad Amnons sacīja uz ķēniņu: lai jel mana māsa Tāmara nāk, un sataisa kādus divus raušus priekš manām acīm, ka es ēdu no viņas rokas.
7
Tad Dāvids sūtīja namā pie Tāmaras un sacīja: ej jel Amnona, sava brāļa, namā un taisi viņam ēdienu.
8
Un Tāmara nogāja Amnona, sava brāļa namā, un viņš gulēja gultā. Un tā ņēma mīklu un mīcīja un taisīja raušus priekš viņa acīm un cepa tos raušus.
9
Un viņa ņēma pannu un no tās izlika viņa priekšā, bet viņš liedzās ēst. Tad Amnons sacīja: lai visi no manis iziet ārā. Tad visi izgāja ārā no viņa.
10
Tad Amnons sacīja uz Tāmaru: nes man to ēdienu istabā, ka es ēdu no tavas rokas. Tad Tāmara ņēma tos raušus, ko bija taisījusi, un nesa tos savam brālim Amnonam istabā.
11
Kad tā tos nu viņam pienesa, ka ēstu, tad viņš to sagrāba un uz to sacīja: nāc šurp, guli pie manis, mana māsa.
12
Bet viņa uz to sacīja: nē, mans brāli, nepiesmej mani, jo tā tas nepieklājās iekš Izraēla, - nedari tādu trakumu.
13
Jo kur es paliktu ar savu kaunu? Un tu būtu kā ģeķis iekš Izraēla. Bet runā jel ar ķēniņu, jo viņš mani tev neliegs.
14
Bet tas viņas balsij negribēja klausīt, bet stiprāks būdams nekā viņa to piesmēja un piegulēja.
15
Pēc Amnons viņu nīdēdams ienīdēja; un tas naids, ar ko viņš to ienīdēja, bija lielāks nekā tā mīlestība, ar ko viņš to bija mīlējis. Un Amnons uz to sacīja: celies un ej projām.
16
Tad viņa uz to sacīja: ne tā! Šis ļaunums būtu lielāks nekā tas pirmais, ko tu man darījis, ka tu mani izdzen. Bet viņš tai negribēja klausīt.
17
Un viņš sauca savu puisi, kas viņam kalpoja, un sacīja: izraidi jel šo no manis ārā un aizslēdz durvis aiz viņas.
18
Un viņai bija svārki ar piedurknēm, jo ar tādiem uzvalkiem ķēniņa meitas ģērbās, kas bija jumpravas. Un kad viņa sulainis to bija izraidījis un durvis aiz viņas aizslēdzis,
19
Tad Tāmara meta pelnus uz savu galvu un saplēsa tos svārkus ar piedurknēm, kas tai bija mugurā, un lika savu roku uz savu galvu un gāja apkārt brēkdama.
20
Un viņas brālis Absaloms uz to sacīja: vai tavs brālis Amnons pie tevis bija? Nu tad, mana māsa, cieti klusu, viņš ir tavs brālis, neņem šo lietu tā pie sirds. Tā Tāmara palika atstāta sava brāļa Absaloma namā.
21
Un kad ķēniņš Dāvids visu šo dzirdēja, tad viņš ļoti apskaitās. Bet Absaloms nerunāja ar Amnonu nedz ļaunu nedz labu.
22
Jo Absaloms ienīdēja Amnonu par to, ka šis bija piesmējis Tāmaru, viņa māsu.
23
Un pēc kādiem diviem gadiem Absalomam bija avju cirpšana BaālAcorā pie Evraīma. Un Absaloms aicināja visus ķēniņa bērnus.
24
Un Absaloms nāca pie ķēniņa un sacīja: redzi jel, nu tavam kalpam ir avju cirpšana, kaut ķēniņš ar saviem kalpiem nāktu pie sava kalpa.
25
Bet ķēniņš sacīja uz Absalomu: nē, mans dēls, visi mēs neiesim, ka tevi neapgrūtinājam. Un viņš gan to lūdza, bet tas negribēja iet, bet viņu svētīja.
26
Tad Absaloms sacīja: ja tu negribi, tad lai jel mans brālis Amnons mums nāk līdz. Bet ķēniņš uz to sacīja: kāpēc lai tas iet līdz?
27
Un kad Absaloms viņu vēl vairāk lūdza, tad viņš Amnonu tam laida līdz ar visiem ķēniņa bērniem.
28
Un Absaloms pavēlēja saviem puišiem un sacīja: raugāt jel, kad Amnona sirds būs priecīga no vīna, un es uz jums sacīšu: kaujiet Amnonu, - tad nokaujiet viņu, nebīstaties, jo es jums to esmu pavēlējis; turaties stipri un esat droši vīri!
29
Un Absaloma puiši darīja Amnonam, kā Absaloms bija pavēlējis. Tad visi ķēniņa bērni cēlās un metās ikkatrs uz savu zirgēzeli un bēga.
30
Un tiem vēl ceļā esot, vēsts nāca pie Dāvida, un tur sacīja: Absaloms nokāvis visus ķēniņa bērnus, ka neviens no tiem nav atlicis.
31
Tad ķēniņš cēlās un saplēsa savas drēbes un metās pie zemes, un visi viņa kalpi stāvēja ar saplēstām drēbēm.
32
Un Jonadabs, Zimejus, Dāvida brāļa, dēls atbildēja un sacīja: nedomā, mans kungs, ka visi jaunekļi, ķēniņa dēli, ir nokauti, bet Amnons vien ir miris. Jo Absaloms to ir apņēmies no tās dienas, kad tas bija piesmējis viņa māsu Tāmaru.
33
Un lai nu mans kungs, tas ķēniņš, šo lietu tā neņem pie sirds, domādams, visus ķēniņa bērnus esam mirušus, jo Amnons vien ir miris. Un Absaloms bēga.
34
Un vaktnieks pacēla savas acis un skatījās, un redzi, daudz ļaudis nāca pa ceļu aiz viņa gar kalnu.
35
Un Jonadabs sacīja uz ķēniņu: redzi, ķēniņa bērni nāk, it kā tavs kalps sacījis, tā ir.
36
Un kad viņš bija beidzis runāt, redzi, tad tie ķēniņa dēli nāca un pacēla savu balsi un raudāja. Ir ķēniņš un visi viņa kalpi raudāja varen lielas raudas.
37
Un Absaloms bēga un gāja pie Talmaja, Amijuda dēla, Ģezuras ķēniņa. Bet (Dāvids) žēlojās pēc sava dēla mūžam.
38
Un Absaloms bēga un gāja uz Ģezuru, tur viņš sabija trīs gadus.
39
Un tas ķēniņu Dāvidu noturēja iziet pret Absalomu, jo viņš jau bija iepriecināts par Amnonu, ka tas miris.
2 Samuelis 13:1
2 Samuelis 13:2
2 Samuelis 13:3
2 Samuelis 13:4
2 Samuelis 13:5
2 Samuelis 13:6
2 Samuelis 13:7
2 Samuelis 13:8
2 Samuelis 13:9
2 Samuelis 13:10
2 Samuelis 13:11
2 Samuelis 13:12
2 Samuelis 13:13
2 Samuelis 13:14
2 Samuelis 13:15
2 Samuelis 13:16
2 Samuelis 13:17
2 Samuelis 13:18
2 Samuelis 13:19
2 Samuelis 13:20
2 Samuelis 13:21
2 Samuelis 13:22
2 Samuelis 13:23
2 Samuelis 13:24
2 Samuelis 13:25
2 Samuelis 13:26
2 Samuelis 13:27
2 Samuelis 13:28
2 Samuelis 13:29
2 Samuelis 13:30
2 Samuelis 13:31
2 Samuelis 13:32
2 Samuelis 13:33
2 Samuelis 13:34
2 Samuelis 13:35
2 Samuelis 13:36
2 Samuelis 13:37
2 Samuelis 13:38
2 Samuelis 13:39
2 Samuelis 1 / 2Sam 1
2 Samuelis 2 / 2Sam 2
2 Samuelis 3 / 2Sam 3
2 Samuelis 4 / 2Sam 4
2 Samuelis 5 / 2Sam 5
2 Samuelis 6 / 2Sam 6
2 Samuelis 7 / 2Sam 7
2 Samuelis 8 / 2Sam 8
2 Samuelis 9 / 2Sam 9
2 Samuelis 10 / 2Sam 10
2 Samuelis 11 / 2Sam 11
2 Samuelis 12 / 2Sam 12
2 Samuelis 13 / 2Sam 13
2 Samuelis 14 / 2Sam 14
2 Samuelis 15 / 2Sam 15
2 Samuelis 16 / 2Sam 16
2 Samuelis 17 / 2Sam 17
2 Samuelis 18 / 2Sam 18
2 Samuelis 19 / 2Sam 19
2 Samuelis 20 / 2Sam 20
2 Samuelis 21 / 2Sam 21
2 Samuelis 22 / 2Sam 22
2 Samuelis 23 / 2Sam 23
2 Samuelis 24 / 2Sam 24