English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

2 Samuelis 12

1
Un Tas Kungs sūtīja Nātanu pie Dāvida. Un tas gāja pie viņa un uz to sacīja: divi vīri bija vienā pilsētā, viens bagāts un otrs nabags.
2
Un tam bagātam bija ļoti daudz avju un vēršu.
3
Bet tam nabagam nebija it nekā kā viens vienīgs jēriņš, ko viņš bija pircis un uzaudzinājis, un tas pie viņa bija uzaudzis kopā ar viņa bērniem; tas ēda no viņa kumosa un dzēra no viņa biķera un gulēja viņa klēpī un bija viņam tā kā bērns.
4
Kad nu pie tā bagātā vīra atnāca ceļinieks, tad tam bija žēl ņemt no savām avīm un no saviem vēršiem, ko laba sataisīt tam ceļiniekam, kas pie viņa bija atnācis, un viņš ņēma tā nabaga vīra jēriņu un to sataisīja tam vīram, kas pie viņa bija atnācis.
5
Tad Dāvids dusmās iedegās pret to vīru varen ļoti un viņš sacīja uz Nātanu: tik tiešām kā Tas Kungs dzīvs, tas vīrs, kas to darījis, pelnījis nāvi.
6
Un to jēru tam būs četrkārtīgi atdot, tāpēc ka viņš tā darījis un ka nav žēlojis.
7
Tad Nātans sacīja uz Dāvidu: tu esi tas vīrs. Tā saka Tas Kungs, Izraēla Dievs: Es tevi par ķēniņu esmu svaidījis Izraēlim, un tevi esmu izpestījis no Zaula rokas,
8
Un tev esmu devis tava kunga namu, un tava kunga sievas tavā klēpī, un es tev esmu devis arī Izraēla un Jūda namu. Un ja tas vēl nepietiek, tad es šo un to vēl gribēju pielikt.
9
Kāpēc tu tad Tā Kunga vārdu esi laidis pār galvu, darīdams, kas ļauns priekš viņa acīm? To Etieti Uriju tu esi nokāvis ar zobenu un viņa sievu sev ņēmis par sievu, bet viņu tu esi nokāvis ar Amona bērnu zobenu.
10
Nu tad zobens neatstāsies no tava nama ne mūžam, tāpēc ka tu mani esi nicinājis un tā Etieša Urijas sievu ņēmis sev par sievu.
11
Tā saka Tas Kungs: redzi, es vedīšu nelaimi pār tevi no tava paša nama un ņemšu tavas sievas priekš tavām acīm un tās došu tavam tuvākam; tas pie tavām sievām gulēs pašā saulē.
12
Jo tu to esi darījis slepeni, bet es to darīšu visa Izraēla priekšā un pašā saulē.
13
Tad Dāvids sacīja uz Nātanu: es esmu grēkojis pret To Kungu. Un Nātans sacīja uz Dāvidu: tad nu Tas Kungs arī tavus grēkus ir atņēmis; tev nebūs mirt.
14
Tomēr tāpēc ka tu caur šo lietu Tā Kunga ienaidniekiem esi devis tiešām iemeslu zaimot, tad arī tam dēlam, kas tev dzimis, būs mirt.
15
Un Nātans gāja savā namā. Un Tas Kungs sita to bērnu, ko Urijas sieva Dāvidam bija dzemdējusi, ka tas palika ļoti slims.
16
Un Dāvids meklēja Dievu par to bērnu, un Dāvids gavēja un iegāja un gulēja par nakti pie zemes.
17
Tad visi viņa nama vecaji gāja pie viņa un viņu gribēja uzcelt no zemes, bet viņš negribēja un neēda maizes ar tiem.
18
Un septītā dienā tas bērns nomira. Un Dāvida kalpi bijās viņam sacīt, ka tas bērns miris. Jo tie sacīja: redzi, kamēr tas bērns vēl bija dzīvs, tad mēs ar viņu runājām, un viņš negribēja mūsu balsi klausīt, kā tad lai viņam sakām, ka tas bērns miris, lai viņš nepadara ko ļauna?
19
Bet Dāvids redzēja, ka viņa kalpi klusiņām savā starpā runāja, un Dāvids manīja, ka tas bērns miris. Un Dāvids sacīja uz saviem kalpiem: vai tas bērns miris? Un tie sacīja: miris.
20
Tad Dāvids cēlās no zemes un mazgājās un svaidījās un pārmija savas drēbes un gāja Tā Kunga namā un pielūdza. Pēc viņš nāca savā namā un pavēlēja, lai viņam maizi ceļ priekšā, un ēda.
21
Tad viņa kalpi uz viņu sacīja: kas tas ir, ko tu dari? Kad tas bērns bija dzīvs, tad tu gavēji un raudāji, un kad nu tas bērns miris, tad tu celies un ēdi maizi?
22
Un viņš sacīja: kamēr tas bērns vēl bija dzīvs, es gavēju un raudāju, jo es domāju, kas zin, vai Tas Kungs par mani neapžēlosies, ka tas bērns paliek dzīvs.
23
Bet kad tas nu miris, kāpēc man būs gavēt? Vai es to vēl varēšu vest atpakaļ? Es gan iešu pie viņa, bet viņš pie manis atpakaļ negriezīsies.
24
Un Dāvids iepriecināja Batzebu, savu sievu, un iegāja pie tās un gulēja pie tās. Un tā dzemdēja dēlu un tas nosauca viņa vārdu Salamanu. Un Tas Kungs to mīlēja.
25
Un viņš deva pavēli caur pravieti Nātanu, un šis nosauca viņa vārdu JedidJa (t.i. Dieva mīlēts) Tā Kunga dēļ.
26
Un Joabs karoja pret Rabu, Amona bērnu pilsētu, un ieņēma to ķēniņa pilsētu.
27
Tad Joabs sūtīja vēstnešus pie Dāvida un sacīja: es pret Rabu esmu karojis un pilsētas lejas daļu jau ieņēmis.
28
Tad nu sapulcini tos atlikušos ļaudis un apmeties pret to pilsētu un ieņem to, lai es neieņemu to pilsētu, un slava par to lai nepaliek man.
29
Tad Dāvids sapulcināja visus ļaudis un nogāja uz Rabu un karoja pret to un to ieņēma,
30
Un ņēma viņu ķēniņa kroni no viņa galvas, tam svars bija viens talents zelta un dārgu akmeņu, un tas Dāvidam tapa likts uz galvu; viņš arī ļoti lielu laupījumu izveda no tās pilsētas.
31
Un tos ļaudis, kas tur bija, viņš izveda un tos lika apakš zāģiem un apakš kuļamiem dzelzs ruļļiem un apakš dzelzs cirvjiem, un tos lika ķieģeļu cepļos. Tā viņš darīja visām Amona bērnu pilsētām. Un Dāvids un visi ļaudis griezās atpakaļ uz Jeruzālemi.
2 Samuelis 12:1
2 Samuelis 12:2
2 Samuelis 12:3
2 Samuelis 12:4
2 Samuelis 12:5
2 Samuelis 12:6
2 Samuelis 12:7
2 Samuelis 12:8
2 Samuelis 12:9
2 Samuelis 12:10
2 Samuelis 12:11
2 Samuelis 12:12
2 Samuelis 12:13
2 Samuelis 12:14
2 Samuelis 12:15
2 Samuelis 12:16
2 Samuelis 12:17
2 Samuelis 12:18
2 Samuelis 12:19
2 Samuelis 12:20
2 Samuelis 12:21
2 Samuelis 12:22
2 Samuelis 12:23
2 Samuelis 12:24
2 Samuelis 12:25
2 Samuelis 12:26
2 Samuelis 12:27
2 Samuelis 12:28
2 Samuelis 12:29
2 Samuelis 12:30
2 Samuelis 12:31
2 Samuelis 1 / 2Sam 1
2 Samuelis 2 / 2Sam 2
2 Samuelis 3 / 2Sam 3
2 Samuelis 4 / 2Sam 4
2 Samuelis 5 / 2Sam 5
2 Samuelis 6 / 2Sam 6
2 Samuelis 7 / 2Sam 7
2 Samuelis 8 / 2Sam 8
2 Samuelis 9 / 2Sam 9
2 Samuelis 10 / 2Sam 10
2 Samuelis 11 / 2Sam 11
2 Samuelis 12 / 2Sam 12
2 Samuelis 13 / 2Sam 13
2 Samuelis 14 / 2Sam 14
2 Samuelis 15 / 2Sam 15
2 Samuelis 16 / 2Sam 16
2 Samuelis 17 / 2Sam 17
2 Samuelis 18 / 2Sam 18
2 Samuelis 19 / 2Sam 19
2 Samuelis 20 / 2Sam 20
2 Samuelis 21 / 2Sam 21
2 Samuelis 22 / 2Sam 22
2 Samuelis 23 / 2Sam 23
2 Samuelis 24 / 2Sam 24