A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ģenēze 71
Un Tas Kungs sacīja uz Nou: ej šķirstā, tu un viss tavs nams, jo tevi es esmu redzējis manā priekšā taisnu šinī ciltī.
2
No visādiem šķīstiem lopiem ņem pie sevis pa septiņiem, tēviņu un mātīti, bet no tiem lopiem, kas nešķīsti, pa diviem, tēviņu un mātīti.
3
Arī no putniem apakš debess pa septiņiem, tēviņu un mātīti, ka vaisla paliek dzīva pa visu zemes virsu.
4
Jo vēl būs septiņas dienas, tad es likšu lietum līt virs zemes četrdesmit naktis, un es izdeldēšu no zemes virsas ikvienu dzīvu radījumu, ko esmu darījis.
5
Un Noa darīja itin tā, kā Tas Kungs bija pavēlējis.
6
Un Noa bija sešsimt gadus vecs, kad ūdensplūdi zemi pārplūda.
7
Tad Noa iegāja šķirstā un līdz ar viņu viņa dēli un viņa sieva un viņa dēlu sievas priekš tiem ūdensplūdiem.
8
No šķīstiem lopiem un no tiem lopiem, kas nav šķīsti, un no putniem un no visa, kas lien virs zemes,
9
Iegāja pa pāriem pie Noas šķirstā, tēviņš un mātīte, it kā Dievs Noam bija pavēlējis.
10
Un notikās pēc septiņām dienām, tad ūdensplūdi nāca virs zemes.
11
Sešsimtā Noas dzīvības gadā, otrā mēnesī, septiņpadsmitā mēneša dienā, tai pašā dienā visi lielie bezdibeņa avoti ir pārtrūkuši, un debess logi atvērušies.
12
Un lietus nāca virs zemes četrdesmit dienas un četrdesmit naktis.
13
Tai dienā iegāja šķirstā Noa un Zems un Kams un Javets, Noas dēli, un Noas sieva un viņa trīs vedeklas līdz ar tiem,
14
Un arī visādi zvēri pēc savas kārtas un visādi lopi pēc savas kārtas un visādi tārpi, kas lien virs zemes, pēc savas kārtas, un visādi putni pēc savas kārtas, visādi putniņi un visādi spārnaiņi.
15
Un tie nāca šķirstā pie Noas pa pāriem no ikvienas miesas, iekš kā bija dzīva dvaša,
16
Un tie, kas nāca, bija tēviņš un mātīte no visādas miesas un iegāja it kā Dievs tam bija pavēlējis, un Tas Kungs aizslēdza aiz viņa.
17
Tad nāca plūdi virs zemes četrdesmit dienas, un ūdeņi vairojās un pacēla šķirstu un pacēla to no zemes virsas.
18
Un ūdeņi augtin auga un vairojās ļoti virs zemes, un šķirsts gāja peldu pa ūdens virsu.
19
Un ūdeņi vairojās pārlieku ļoti virs zemes, un visi augstie kalni visur apakš debesīm tapa pārņemti.
20
Piecpadsmit olekšu augstumā ūdeņi cēlās, un kalni tapa pārņemti.
21
Tad visa miesa apmira, kas virs zemes kustās, no putniem un no visādiem tārpiem, kas lien virs zemes, un visi cilvēki.
22
Viss, kam dzīva gara dvaša bija nāsīs, viss, kas mita sausumā, tas nomira.
23
Tad visi dzīvie radījumi tapa izdeldēti virs zemes no cilvēkiem līdz lopiem, līdz tārpiem un līdz putniem apakš debess; bet Noa vien atlikās un kas līdz ar viņu bija šķirstā.
24
Un ūdeņi vairojās virs zemes simts un piecdesmit dienas.Ģenēze 7:1

Ģenēze 7:2

Ģenēze 7:3

Ģenēze 7:4

Ģenēze 7:5

Ģenēze 7:6

Ģenēze 7:7

Ģenēze 7:8

Ģenēze 7:9

Ģenēze 7:10

Ģenēze 7:11

Ģenēze 7:12

Ģenēze 7:13

Ģenēze 7:14

Ģenēze 7:15

Ģenēze 7:16

Ģenēze 7:17

Ģenēze 7:18

Ģenēze 7:19

Ģenēze 7:20

Ģenēze 7:21

Ģenēze 7:22

Ģenēze 7:23

Ģenēze 7:24Ģenēze 1 / Ģen 1

Ģenēze 2 / Ģen 2

Ģenēze 3 / Ģen 3

Ģenēze 4 / Ģen 4

Ģenēze 5 / Ģen 5

Ģenēze 6 / Ģen 6

Ģenēze 7 / Ģen 7

Ģenēze 8 / Ģen 8

Ģenēze 9 / Ģen 9

Ģenēze 10 / Ģen 10

Ģenēze 11 / Ģen 11

Ģenēze 12 / Ģen 12

Ģenēze 13 / Ģen 13

Ģenēze 14 / Ģen 14

Ģenēze 15 / Ģen 15

Ģenēze 16 / Ģen 16

Ģenēze 17 / Ģen 17

Ģenēze 18 / Ģen 18

Ģenēze 19 / Ģen 19

Ģenēze 20 / Ģen 20

Ģenēze 21 / Ģen 21

Ģenēze 22 / Ģen 22

Ģenēze 23 / Ģen 23

Ģenēze 24 / Ģen 24

Ģenēze 25 / Ģen 25

Ģenēze 26 / Ģen 26

Ģenēze 27 / Ģen 27

Ģenēze 28 / Ģen 28

Ģenēze 29 / Ģen 29

Ģenēze 30 / Ģen 30

Ģenēze 31 / Ģen 31

Ģenēze 32 / Ģen 32

Ģenēze 33 / Ģen 33

Ģenēze 34 / Ģen 34

Ģenēze 35 / Ģen 35

Ģenēze 36 / Ģen 36

Ģenēze 37 / Ģen 37

Ģenēze 38 / Ģen 38

Ģenēze 39 / Ģen 39

Ģenēze 40 / Ģen 40

Ģenēze 41 / Ģen 41

Ģenēze 42 / Ģen 42

Ģenēze 43 / Ģen 43

Ģenēze 44 / Ģen 44

Ģenēze 45 / Ģen 45

Ģenēze 46 / Ģen 46

Ģenēze 47 / Ģen 47

Ģenēze 48 / Ģen 48

Ģenēze 49 / Ģen 49

Ģenēze 50 / Ģen 50