A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ģenēze 461
Un Izraēls aizgāja ar visu, kas tam piederēja, un nāca uz Berzabu un upurēja upurus sava tēva Īzaka Dievam.
2
Un Dievs runāja ar Izraēli nakts parādīšanā un sacīja: Jēkab, Jēkab! Un tas sacīja: redzi, še es esmu.
3
Tad viņš sacīja: Es esmu tas stiprais Dievs, tava tēva Dievs; nebīsties noiet uz Ēģipti, jo es tevi tur celšu par lielu tautu.
4
Es noiešu tev līdz uz Ēģiptes zemi un es tevi vedin atkal atvedīšu, un Jāzepam būs ar savu roku tavas acis aizspiest.
5
Tad Jēkabs cēlas no Berzabas, un Izraēla bērni veda Jēkabu, savu tēvu, un savus bērniņus un savas sievas uz ratiem, ko Varaūs bija sūtījis, viņu vest.
6
Un tie ņēma savus lopus un savu mantu, ko tie bija sakrājuši Kanaāna zemē, un nāca uz Ēģipti, Jēkabs un viss viņa dzimums līdz ar viņu;
7
Viņa dēli un viņa dēlu dēli ar viņu, viņa meitas un viņa dēlu meitas un viss viņa dzimums, to viņš veda līdz uz Ēģiptes zemi.
8
Un šie ir Izraēla dēlu vārdi, kas nāca uz Ēģipti, Jēkabs un viņa dēli: Rūbens, Jēkaba pirmdzimtais.
9
Un Rūbena dēli: Anoks un Pallus un Ecrons un Karmus.
10
Un Sīmeana dēli: Jemuels un Jamins un Oāds un Jaķins un Coārs un Zauls, vienas Kanaāniešu sievas dēls.
11
Un Levja dēli: Ģersons, Kaāts un Merarus.
12
Un Jūda dēli: Ģers un Onans un Zelus, Perec un Zerus; un Ģers un Onans bija miruši Kanaāna zemē, - un Pereca dēli bija Ecrons un Amuls.
13
Un Īzašara dēli: Tolus un Puūs un Jobs un Zimrons.
14
Un Zebulona dēli: Zereds un Elons un Jaleēls.
15
Šie ir Leas dēli, ko tā Jēkabam ir dzemdējusi Mezopotamijā, ar Dinu, viņa meitu; visas viņa dēlu un viņa meitu dvēseles bija trīsdesmit un trīs.
16
Un Gada dēli: Civions un Agajus, Zunus, Ecbons, Erus un Arodus un Arelus.
17
Un Āzera dēli: Jemnus un Ješvus, Jisvi un Brius un Zera, viņu māsa. Un Brius dēli: Ebers un Malķiēls.
18
Šie ir Zilpas bērni, ko Lābans Leai, savai meitai, bija devis; un tā dzemdēja Jēkabam šās sešpadsmit dvēseles.
19
Raēles, Jēkaba sievas, dēli bija Jāzeps un Benjamins.
20
Un Jāzepam dzima Ēģiptē Manasus un Evraīms, ko viņam dzemdēja Asnata, Potivera, Onna priestera, meita.
21
Un Benjamina dēli: Belus un Beķers un Azbels, Ģerus un Naāmans, Eķius un Ros, Mupims un Upims un Ards.
22
Šie ir Raēles dēli, kas Jēkabam ir piedzimuši, - visi kopā četrpadsmit dvēseles.
23
Dana dēli: Uzims.
24
Un Navtalus dēli: Jaceēls un Gunus un Ģecers un Zillems.
25
Šie ir Bilas dēli, ko Lābans savai meitai Raēlei deva, un tā dzemdēja šos Jēkabam, - visi kopā bija septiņas dvēseles.
26
Visas dvēseles, kas ar Jēkabu uz Ēģipti nāca, kas no viņa gurniem cēlušās, bez Jēkaba dēlu sievām, visas dvēseles sešdesmit un sešas.
27
Un Jāzepa dēli, kas viņam Ēģiptes zemē dzimuši, bija divas dvēseles; visas dvēseles Jēkaba namā, kas uz Ēģipti nāca, bija septiņdesmit.
28
Un viņš sūtīja Jūdu savā priekšā pie Jāzepa, ka šis priekš viņa tam ierādītu Gozenes zemi; un tie nāca Gozenes zemē.
29
Tad Jāzeps iejūdza savos ratos un gāja savam tēvam Izraēlim pretī uz Gozeni, un viņu ieraudzījis tas metās ap viņa kaklu un raudāja ilgi pie viņa kakla.
30
Un Izraēls sacīja uz Jāzepu: nu es labprāt gribu mirt, kad tavu vaigu esmu redzējis, ka tu vēl esi dzīvs.
31
Un Jāzeps sacīja uz saviem brāļiem un uz sava tēva namu: es noiešu un to pasacīšu Varaūm un tam teikšu: mani brāļi un mana tēva nams, kas bija Kanaāna zemē, pie manis atnākuši.
32
Un tie vīri ir avju gani, jo tie ir lopu kopēji, un savus sīkos lopus un savus vēršus, un visu, kas tiem pieder, to tie atveduši.
33
Kad nu Varaūs jūs aicinās un jautās, kas ir jūsu amats?
34
Tad sakāt: tavi kalpi ir lopu kopēji no mazām dienām līdz šim, tā pat mēs kā mūsu tēvi, lai jūs varat mist Gozenes zemē; jo Ēģiptiešiem visi lopu gani bija negantība.Ģenēze 46:1

Ģenēze 46:2

Ģenēze 46:3

Ģenēze 46:4

Ģenēze 46:5

Ģenēze 46:6

Ģenēze 46:7

Ģenēze 46:8

Ģenēze 46:9

Ģenēze 46:10

Ģenēze 46:11

Ģenēze 46:12

Ģenēze 46:13

Ģenēze 46:14

Ģenēze 46:15

Ģenēze 46:16

Ģenēze 46:17

Ģenēze 46:18

Ģenēze 46:19

Ģenēze 46:20

Ģenēze 46:21

Ģenēze 46:22

Ģenēze 46:23

Ģenēze 46:24

Ģenēze 46:25

Ģenēze 46:26

Ģenēze 46:27

Ģenēze 46:28

Ģenēze 46:29

Ģenēze 46:30

Ģenēze 46:31

Ģenēze 46:32

Ģenēze 46:33

Ģenēze 46:34Ģenēze 1 / Ģen 1

Ģenēze 2 / Ģen 2

Ģenēze 3 / Ģen 3

Ģenēze 4 / Ģen 4

Ģenēze 5 / Ģen 5

Ģenēze 6 / Ģen 6

Ģenēze 7 / Ģen 7

Ģenēze 8 / Ģen 8

Ģenēze 9 / Ģen 9

Ģenēze 10 / Ģen 10

Ģenēze 11 / Ģen 11

Ģenēze 12 / Ģen 12

Ģenēze 13 / Ģen 13

Ģenēze 14 / Ģen 14

Ģenēze 15 / Ģen 15

Ģenēze 16 / Ģen 16

Ģenēze 17 / Ģen 17

Ģenēze 18 / Ģen 18

Ģenēze 19 / Ģen 19

Ģenēze 20 / Ģen 20

Ģenēze 21 / Ģen 21

Ģenēze 22 / Ģen 22

Ģenēze 23 / Ģen 23

Ģenēze 24 / Ģen 24

Ģenēze 25 / Ģen 25

Ģenēze 26 / Ģen 26

Ģenēze 27 / Ģen 27

Ģenēze 28 / Ģen 28

Ģenēze 29 / Ģen 29

Ģenēze 30 / Ģen 30

Ģenēze 31 / Ģen 31

Ģenēze 32 / Ģen 32

Ģenēze 33 / Ģen 33

Ģenēze 34 / Ģen 34

Ģenēze 35 / Ģen 35

Ģenēze 36 / Ģen 36

Ģenēze 37 / Ģen 37

Ģenēze 38 / Ģen 38

Ģenēze 39 / Ģen 39

Ģenēze 40 / Ģen 40

Ģenēze 41 / Ģen 41

Ģenēze 42 / Ģen 42

Ģenēze 43 / Ģen 43

Ģenēze 44 / Ģen 44

Ģenēze 45 / Ģen 45

Ģenēze 46 / Ģen 46

Ģenēze 47 / Ģen 47

Ģenēze 48 / Ģen 48

Ģenēze 49 / Ģen 49

Ģenēze 50 / Ģen 50