A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ģenēze 44

1
Un viņš pavēlēja tam, kas bija pār viņa namu, un sacīja: pildi to vīru maisus ar labību, cik tie var nest, un liec ikviena naudu viņa maisa virsgalā.
2
Un manu biķeri, to sudraba biķeri, liec tam jaunākam maisa virsgalā, ir viņa labības naudu. Un tas darīja pēc Jāzepa vārda, ko viņš bija sacījis.
3
Rītā, gaismai austot, tie vīri tapa atlaisti līdz ar saviem ēzeļiem.
4
Bet tiem no pilsētas izejot un tāli vēl neesot, Jāzeps sacīja savam nama uzraugam: celies, dzenies tiem vīriem pakaļ, un tos panācis saki tiem: kādēļ esat atmaksājuši labu ar ļaunu?
5
Vai šis nav tas, no kā mans kungs dzer? Un no tā viņš mēdz padzert. Jūs esat ļaunu darījuši, to darīdami.
6
Un tas viņus panāca un viņiem sacīja šos vārdus.
7
Tad viņi uz to sacīja: kāpēc mans kungs runā tādus vārdus? Ne mūžam tavi kalpi tādu darbu nedarīs.
8
Redzi, to naudu, ko esam atraduši savu maisu virsgalā, mēs tev atkal esam atnesuši no Kanaāna zemes, - kā tad mēs zagsim no tava kunga nama sudrabu vai zeltu?
9
Pie kura no taviem kalpiem to atradīs, tas lai mirst, un mēs arī gribam būt par vergiem savam kungam.
10
Un viņš sacīja: lai nu arī notiek pēc jūsu vārdiem: pie kura to atradīs, tas būs mans vergs, bet jūs būsiet svabadi.
11
Un tie steidzās un nocēla ikviens savu maisu zemē, un ikviens atraisīja savu maisu.
12
Un viņš pārmeklēja no tā vecākā iesākdams un pie tā jaunākā beigdams, un tas biķeris tapa atrasts Benjamina maisā.
13
Tad tie saplēsa savas drēbes un apkrāva ikviens savu ēzeli un griezās atpakaļ uz pilsētu.
14
Un Jūda ar saviem brāļiem nāca Jāzepa namā, jo šis tur vēl bija, un tie nometās priekš viņa vaiga pie zemes.
15
Un Jāzeps uz tiem sacīja: kas tas par darbu, ko jūs esat darījuši? Vai nezinājāt, ka tāds vīrs, kā es, tiešām to paredzēs?
16
Tad Jūda sacīja: ko lai sakām savam kungam, ko lai runājam un kā lai taisnojamies? Dievs tavu kalpu noziegumu ir atradis, redzi, mēs esam sava kunga vergi, - tā mēs, kā arī tas, pie kā tas biķeris atrasts.
17
Tad viņš sacīja: nemūžam es to nedarīšu; tas vīrs, pie kā tas biķeris atrasts, tam būs man būt par vergu. Bet jūs ejat ar mieru pie sava tēva.
18
Tad Jūda pie tā piegāja un sacīja: ak mans kungs! Lūdzams, lai tavs kalps runā kādu vārdu priekš sava kunga ausīm, un neapskaities par savu kalpu, jo tu esi tik augsts kā Varaūs.
19
Mans kungs vaicāja savus kalpus un sacīja: vai jums ir tēvs vai brālis?
20
Tad mēs sacījām savam kungam: mums ir vecs tēvs un viens zēns, kas tam vecumā dzimis, tas jaunākais, un viņa brālis ir miris, un tas ir viens pats no savas mātes atlicis, un viņa tēvs viņu mīļo.
21
Tad tu sacīji saviem kalpiem: atvediet to pie manis, lai manas acis viņu redz.
22
Tad mēs sacījām uz savu kungu: tas zēns savu tēvu nevar atstāt; ja tas atstās savu tēvu, tad šis mirs.
23
Tad tu saviem kalpiem sacīji: ja jūsu jaunākais brālis ar jums neatnāk, tad jūs manu vaigu vairs neredzēsiet.
24
Un kad mēs nācām pie tava kalpa, sava tēva, un viņam sacījām sava kunga vārdus,
25
Tad mūsu tēvs sacīja: noejat atkal, pērciet mums ēdama kādu mazumu.
26
Tad sacījām: mēs nevaram noiet: ja mūsu jaunākais brālis mums ir līdz, tad mēs noiesim. Jo mēs nevaram tā vīra vaigu redzēt, ja šis mūsu jaunākais brālis nav mums līdz.
27
Tad tavs kalps, mans tēvs, mums sacīja: jūs zināt, ka mana sieva man divus dēlus dzemdējusi.
28
Un tas viens ir no manis aizgājis, un es sacīju, tiešām tas ir saplosīts, un es to vairs neesmu redzējis.
29
Ja tad jūs arī šo paņemsiet no manām acīm un tam kāda nelaime uzies, tad jūs manus sirmos matus ar sirdēstiem novedīsiet kapā.
30
Tad nu, kad es nākšu pie tava kalpa, sava tēva, un tas zēns mums nebūs līdz, jo tā tēva dvēsele viņa dvēselei sietin piesieta,
31
Tad notiks, kad tas redzēs, ka tā zēna nav, tad tas mirs, un tavi kalpi novedīs tava kalpa, mana tēva, sirmos matus ar sirdēstiem kapā.
32
Jo tavs kalps ir galvojis par to zēnu pie sava tēva, un sacījis: ja es viņu tev atpakaļ neatvedīšu, tad visu savu mūžu es gribu būt noziedzīgs sava tēva priekšā.
33
Un nu lai jel tavs kalps tā zēna vietā paliek par sava kunga vergu, un lai tas zēns aiziet ar saviem brāļiem.
34
Jo kā es varētu iet pie sava tēva, ja tas zēns man nebūtu līdz? - Man būtu jāredz tie sirdēsti, kas manam tēvam uzies.
Ģenēze 44:1
Ģenēze 44:2
Ģenēze 44:3
Ģenēze 44:4
Ģenēze 44:5
Ģenēze 44:6
Ģenēze 44:7
Ģenēze 44:8
Ģenēze 44:9
Ģenēze 44:10
Ģenēze 44:11
Ģenēze 44:12
Ģenēze 44:13
Ģenēze 44:14
Ģenēze 44:15
Ģenēze 44:16
Ģenēze 44:17
Ģenēze 44:18
Ģenēze 44:19
Ģenēze 44:20
Ģenēze 44:21
Ģenēze 44:22
Ģenēze 44:23
Ģenēze 44:24
Ģenēze 44:25
Ģenēze 44:26
Ģenēze 44:27
Ģenēze 44:28
Ģenēze 44:29
Ģenēze 44:30
Ģenēze 44:31
Ģenēze 44:32
Ģenēze 44:33
Ģenēze 44:34
Ģenēze 1 / Ģen 1
Ģenēze 2 / Ģen 2
Ģenēze 3 / Ģen 3
Ģenēze 4 / Ģen 4
Ģenēze 5 / Ģen 5
Ģenēze 6 / Ģen 6
Ģenēze 7 / Ģen 7
Ģenēze 8 / Ģen 8
Ģenēze 9 / Ģen 9
Ģenēze 10 / Ģen 10
Ģenēze 11 / Ģen 11
Ģenēze 12 / Ģen 12
Ģenēze 13 / Ģen 13
Ģenēze 14 / Ģen 14
Ģenēze 15 / Ģen 15
Ģenēze 16 / Ģen 16
Ģenēze 17 / Ģen 17
Ģenēze 18 / Ģen 18
Ģenēze 19 / Ģen 19
Ģenēze 20 / Ģen 20
Ģenēze 21 / Ģen 21
Ģenēze 22 / Ģen 22
Ģenēze 23 / Ģen 23
Ģenēze 24 / Ģen 24
Ģenēze 25 / Ģen 25
Ģenēze 26 / Ģen 26
Ģenēze 27 / Ģen 27
Ģenēze 28 / Ģen 28
Ģenēze 29 / Ģen 29
Ģenēze 30 / Ģen 30
Ģenēze 31 / Ģen 31
Ģenēze 32 / Ģen 32
Ģenēze 33 / Ģen 33
Ģenēze 34 / Ģen 34
Ģenēze 35 / Ģen 35
Ģenēze 36 / Ģen 36
Ģenēze 37 / Ģen 37
Ģenēze 38 / Ģen 38
Ģenēze 39 / Ģen 39
Ģenēze 40 / Ģen 40
Ģenēze 41 / Ģen 41
Ģenēze 42 / Ģen 42
Ģenēze 43 / Ģen 43
Ģenēze 44 / Ģen 44
Ģenēze 45 / Ģen 45
Ģenēze 46 / Ģen 46
Ģenēze 47 / Ģen 47
Ģenēze 48 / Ģen 48
Ģenēze 49 / Ģen 49
Ģenēze 50 / Ģen 50