A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ģenēze 411
Un pēc diviem gadiem Varaūs redzēja sapni un redzi, viņš stāvēja upes malā.
2
Un redzi, no upes izkāpa septiņas govis krāšņu augumu un treknām miesām, un tās ganījās niedrēs.
3
Un redzi, septiņas citas govis izkāpa pēc šīm no upes, nejauku augumu un liesām miesām, un piestājās pie tām citām govīm upes malā.
4
Un tās govis nejauku izskatu un liesām miesām ierija tās septiņas treknās govis krāšņu izskatu; - tad Varaūs atmodās.
5
Pēc viņš atkal aizmiga un sapņoja otrkārt. Un redzi, septiņas vārpas auga uz viena stiebra, briedušas un brangas.
6
Un redzi, septiņas tievas un austriņa kaltētas vārpas radās pēc tām.
7
Un tās tievās vārpas ierija tās septiņas briedušās un pilnās vārpas. Tad Varaūs atmodās, un redzi, tas bija sapnis.
8
Un notikās no rīta, tad viņš bija bēdīgs savā garā, un sūtīja un aicināja visus Ēģiptiešu zīlniekus un visus gudros, kas tur bija, un Varaūs tiem teica savus sapņus, bet neviena nebija, kas tos Varaūm izstāstītu.
9
Tad dzēriena devēju virsnieks runāja uz Varaū un sacīja: es pieminu šodien savu noziegumu.
10
Kad Varaūs bija apskaities par saviem kalpiem un mani ielika cietumā, sargu virsnieka namā, mani un maizes cepēju virsnieku,
11
Tad mums bija vienā naktī sapnis, ikvienam savs sapnis, savādi izstāstāms.
12
Un tur bija pie mums viens Ebreju jauneklis, sargu virsnieka kalps, un mēs tam tos pasacījām, un viņš mums mūsu sapņus izstāstīja, ikvienam tas to izstāstīja pēc viņa sapņošanas.
13
Un kā tas mums ir izstāstījis, tāpat tas noticis; mani Varaūs atkal iecēlis manā vietā un viņu pakāris.
14
Tad Varaūs sūtīja un aicināja Jāzepu, un tie tam ātri lika iziet no bedres, un viņš apcirpās un apvilka citas drēbes un nāca pie Varaūs.
15
Tad Varaūs sacīja uz Jāzepu: es esmu sapņojis sapni, un neviena nav, kas to izstāsta; bet es esmu dzirdējis par tevi sakām, kad tu sapni dzirdot, tad tu to varot izstāstīt.
16
Un Jāzeps atbildēja Varaūm un sacīja: tas nestāv pie manis; Dievs Varaūm sludinās labu.
17
Un Varaūs sacīja uz Jāzepu: redzi, es sapnī stāvēju upes malā.
18
Un redzi, tur izkāpa no upes septiņas govis treknām miesām un krāšņu izskatu un ganījās niedrēs.
19
Un redzi, septiņas citas govis izkāpa pēc tām, liesu un ļoti nejauku augumu un izdēdējušām miesām, es tik nejaukas, kā šās, visā Ēģiptes zemē neesmu redzējis.
20
Un tās izdēdējušās un nejaukās govis ierija tās septiņas pirmās treknās govis.
21
Un kad tās no viņām bija ierītas, nevarēja manīt, ka tās bija viņu iekšās, un tās izskatījās nejaukas tāpat kā papriekš. Tad es atmodos.
22
Pēc tam es redzēju savā sapnī, un redzi, septiņas vārpas izauga no viena stiebra, pilnas un brangas.
23
Un redzi, septiņas sakaltušas, tievas un austriņa kaltētas vārpas izplauka pēc tām.
24
Un tās septiņas tievās vārpas ierija tās septiņas brangās vārpas. Un es to tiem zīlniekiem esmu teicis, bet neviena nav, kas to var izstāstīt.
25
Tad Jāzeps sacīja uz Varaū. Varaūs sapņi ir vienādi. Dievs Varaūm ir darījis zināmu, ko viņš apņēmies darīt.
26
Tās septiņas krāšņās govis ir septiņi gadi, un tās septiņas brangās vārpas ir septiņi gadi, - tie sapņi ir vienādi.
27
Un tās septiņas izdēdējušās un nejaukās govis, kas pēc tām izkāpa, ir septiņi gadi, un tās septiņas tievās un austriņa kaltētās vārpas būs septiņi bada gadi.
28
Šis ir tas vārds, ko es uz Varaū esmu runājis: Dievs Varaūm ir parādījis, ko viņš apņēmies.
29
Redzi, septiņi it auglīgi gadi nāks pār visu Ēģiptes zemi.
30
Bet pēc tiem nāks septiņi bada gadi; tad tas pilnums Ēģiptes zemē taps aizmirsts, un bads klaji apēdīs zemi.
31
Un to pilnumu vairs nemanīs tai zemē aiz tā bada pēc tam, jo tas būs pārlieku grūts.
32
Un ka tas sapnis Varaūm divreiz ir rādījies, tas ir tāpēc, ka Dievs to stipri apņēmies un Dievs steigšus to darīs.
33
Un nu lai Varaūs lūko pēc viena prātīga un gudra vīra un to lai ieceļ pār Ēģiptes zemi.
34
Lai Varaūs tā dara un lai ieceļ uzraugus pār zemi un lai ņem piekto tiesu no Ēģiptes zemes pa tiem septiņiem bagātiem gadiem, un lai tie sakrāj visādu barību pa šiem nākamiem auglīgiem gadiem.
35
Un lai tie saber labību apakš Varaūs rokas par barību pilsētā, un lai to paglabā.
36
Tad būs barība zemei par padomu, kamēr tie septiņi bada gadi būs Ēģiptes zemē, ka zeme no bada netop izdeldēta.
37
Un šie vārdi patika Varaūm un visiem viņa kalpiem.
38
Un Varaūs sacīja uz saviem kalpiem: kur mēs atrastu tādu vīru, iekš ka ir Dieva Gars?
39
Tad Varaūs sacīja uz Jāzepu: tāpēc ka Dievs tev visas šīs lietas ir darījis zināmas, nav neviena tik prātīga un gudra, kā tu.
40
Tev būs būt pār manu namu, un visiem maniem ļaudīm būs klausīt tavam vārdam; pēc tā goda krēsla vien es būšu lielāks nekā tu.
41
Un Varaūs sacīja uz Jāzepu: redzi, es tevi esmu iecēlis pār visu Ēģiptes zemi.
42
Un Varaūs novilka savu gredzenu no savas rokas un deva to Jāzepam rokā, un to apģērba ar dārga audekla drēbēm un apkāra zelta ķēdes ap viņa kaklu,
43
Un tam lika braukt uz saviem otrajiem ratiem, kas viņam bija, un viņa priekšā sauca: klanāties! Un viņš to iecēla pār visu Ēģiptes zemi.
44
Un Varaūs sacīja uz Jāzepu: es esmu Varaūs, tomēr bez tavas ziņas nevienam ne roku, ne kāju nebūs pacelt visā Ēģiptes zemē.
45
Un Varaūs Jāzepu nosauca Capnat-Paneak (pasaules glābējs) un tam deva par sievu Asnatu, Potivera, Onna priestera, meitu. Un Jāzeps devās ceļā pa visu Ēģiptes zemi.
46
Un Jāzeps bija trīsdesmit gadus vecs, kad viņš priekš Ēģiptes ķēniņa Varaūs stāvēja. Un Jāzeps aizgāja no Varaūs un pārstaigāja visu Ēģiptes zemi.
47
Un zeme tanīs septiņos bagātos gados izdeva bagātus augļus.
48
Un viņš sakrāja to septiņu gadu labību, kas bija Ēģiptes zemē, visu un lika to labību pilsētās; to labību no ikvienas pilsētas tīruma, kas ap to bija, viņš tanī nolika.
49
Tā Jāzeps sabēra pārlieku daudz labības, kā smiltis jūrmalā, ka beidzot mitējās skaitīt, jo tā bija neskaitāma.
50
Un Jāzepam piedzima divi dēli, pirms nekā tie bada gadi nāca; tos Asnata, Potivera, Onna priestera, meita, viņam dzemdēja.
51
Un Jāzeps tā pirmdzimtā vārdu nosauca Manasu, jo Dievs man ir licis aizmirst visu manu grūtumu un visu mana tēva namu.
52
Un tā otrā vārdu viņš nosauca Evraīm, jo Dievs man licis augt manā bēdu zemē.
53
Un tie septiņi bagātie gadi beidzās, kas bija Ēģiptes zemē.
54
Un tie septiņi bada gadi sāka nākt, it kā Jāzeps bija sacījis, un tur bija bads visapkārt, bet pa visu Ēģiptes zemi bija maize.
55
Kad nu visa Ēģiptes zeme arī badu cieta, tad tie ļaudis brēca uz Varaū pēc maizes. Un Varaūs sacīja visiem Ēģiptiešiem: ejat pie Jāzepa, - ko tas jums sacīs, to dariet.
56
Un bads bija pa visu zemi, un Jāzeps atvēra visas klētis un pārdeva Ēģiptiešiem, jo bads palika jo dienas jo lielāks Ēģiptes zemē.
57
Un visas citas zemes nāca uz Ēģiptes zemi pie Jāzepa pirkt, jo bads bija liels pa visām zemēm.Ģenēze 41:1

Ģenēze 41:2

Ģenēze 41:3

Ģenēze 41:4

Ģenēze 41:5

Ģenēze 41:6

Ģenēze 41:7

Ģenēze 41:8

Ģenēze 41:9

Ģenēze 41:10

Ģenēze 41:11

Ģenēze 41:12

Ģenēze 41:13

Ģenēze 41:14

Ģenēze 41:15

Ģenēze 41:16

Ģenēze 41:17

Ģenēze 41:18

Ģenēze 41:19

Ģenēze 41:20

Ģenēze 41:21

Ģenēze 41:22

Ģenēze 41:23

Ģenēze 41:24

Ģenēze 41:25

Ģenēze 41:26

Ģenēze 41:27

Ģenēze 41:28

Ģenēze 41:29

Ģenēze 41:30

Ģenēze 41:31

Ģenēze 41:32

Ģenēze 41:33

Ģenēze 41:34

Ģenēze 41:35

Ģenēze 41:36

Ģenēze 41:37

Ģenēze 41:38

Ģenēze 41:39

Ģenēze 41:40

Ģenēze 41:41

Ģenēze 41:42

Ģenēze 41:43

Ģenēze 41:44

Ģenēze 41:45

Ģenēze 41:46

Ģenēze 41:47

Ģenēze 41:48

Ģenēze 41:49

Ģenēze 41:50

Ģenēze 41:51

Ģenēze 41:52

Ģenēze 41:53

Ģenēze 41:54

Ģenēze 41:55

Ģenēze 41:56

Ģenēze 41:57Ģenēze 1 / Ģen 1

Ģenēze 2 / Ģen 2

Ģenēze 3 / Ģen 3

Ģenēze 4 / Ģen 4

Ģenēze 5 / Ģen 5

Ģenēze 6 / Ģen 6

Ģenēze 7 / Ģen 7

Ģenēze 8 / Ģen 8

Ģenēze 9 / Ģen 9

Ģenēze 10 / Ģen 10

Ģenēze 11 / Ģen 11

Ģenēze 12 / Ģen 12

Ģenēze 13 / Ģen 13

Ģenēze 14 / Ģen 14

Ģenēze 15 / Ģen 15

Ģenēze 16 / Ģen 16

Ģenēze 17 / Ģen 17

Ģenēze 18 / Ģen 18

Ģenēze 19 / Ģen 19

Ģenēze 20 / Ģen 20

Ģenēze 21 / Ģen 21

Ģenēze 22 / Ģen 22

Ģenēze 23 / Ģen 23

Ģenēze 24 / Ģen 24

Ģenēze 25 / Ģen 25

Ģenēze 26 / Ģen 26

Ģenēze 27 / Ģen 27

Ģenēze 28 / Ģen 28

Ģenēze 29 / Ģen 29

Ģenēze 30 / Ģen 30

Ģenēze 31 / Ģen 31

Ģenēze 32 / Ģen 32

Ģenēze 33 / Ģen 33

Ģenēze 34 / Ģen 34

Ģenēze 35 / Ģen 35

Ģenēze 36 / Ģen 36

Ģenēze 37 / Ģen 37

Ģenēze 38 / Ģen 38

Ģenēze 39 / Ģen 39

Ģenēze 40 / Ģen 40

Ģenēze 41 / Ģen 41

Ģenēze 42 / Ģen 42

Ģenēze 43 / Ģen 43

Ģenēze 44 / Ģen 44

Ģenēze 45 / Ģen 45

Ģenēze 46 / Ģen 46

Ģenēze 47 / Ģen 47

Ģenēze 48 / Ģen 48

Ģenēze 49 / Ģen 49

Ģenēze 50 / Ģen 50