A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ģenēze 281
Tad Īzaks aicināja Jēkabu un to svētīja un tam pavēlēja un uz to sacīja: tev nebūs sievu ņemt no Kanaāniešu meitām.
2
Celies, ej uz Mezopotamiju, Betuēļa, savas mātes tēva, namā, un ņem sev sievu no turienes, no Lābana, savas mātes brāļa, meitām.
3
Un tas visuvarenais Dievs lai tevi svētī un lai tevi dara auglīgu un lai tevi vairo, ka topi par lielu ļaužu pulku.
4
Un lai viņš tev dod Ābraāma svētību, tev un tavam dzimumam ar tevi, ka tu vari iemantot to zemi, kur tu esi piemitis, ko Dievs Ābraāmam ir devis.
5
Tā Īzaks atlaida Jēkabu, un tas gāja uz Mezopotamiu pie Lābana, Betuēļa, tā Sīrieša, dēla, Rebekas, Jēkaba un Ezava mātes, brāļa.
6
Kad nu Ezavs redzēja, ka Īzaks Jēkabu bija svētījis un uz Mezopotamiu sūtījis, no turienes sievu ņemt, un ka viņš to svētījot tam bija pavēlējis sacīdams: tev nebūs sievu ņemt no Kanaāniešu meitām,
7
Un ka Jēkabs savam tēvam un savai mātei bija paklausījis un uz Mezopotamiu aizgājis,
8
Un kad Ezavs arī redzēja, ka Īzaks, viņa tēvs, tās Kanaāniešu meitas neieredzēja, -
9
Tad Ezavs gāja pie Izmaēļa un ņēma klāt pie savām sievām sev par sievu Maālatu, Izmaēļa, Ābraāma dēla, meitu, Nebajota māsu. -
10
Un Jēkabs aizgāja no Berzabas un gāja uz Āranu.
11
Un tam gadījās nonākt kādā vietā, tur viņš palika par nakti, jo saule bija nogājusi; un tas ņēma vienu no tās vietas akmeņiem un lika to sev pagalvē un apgūlās tanī vietā.
12
Un tas sapņoja, un redzi, trepes bija celtas virs zemes, un viņu virsgals aiztika debesis, un redzi, Dieva eņģeļi pa tām uzkāpa un nokāpa.
13
Un redzi, Tas Kungs stāvēja virsgalā un sacīja: Es esmu Tas Kungs, tava tēva Ābraāma Dievs un Īzaka Dievs; to zemi, kur tu guli, es došu tev un tavam dzimumam.
14
Un tavs dzimums būs kā zemes pīšļi, un tu izplētīsies pret vakariem un pret rītiem, uz ziemeļa pusi un uz dienasvidus pusi, un caur tevi un tavu sēklu visas zemes ciltis taps svētītas.
15
Un redzi, es esmu ar tevi un pasargāšu tevi visur, kur tu noiesi, un pārvedīšu tevi atkal uz šo zemi; jo es tevi negribu atstāt, tiekams es izdarīšu, ko es uz tevi esmu runājis.
16
Kad nu Jēkabs no sava miega atmodās, tad tas sacīja: tiešām, Tas Kungs ir šinī vietā, un es to neesmu zinājis.
17
Un viņš bijās un sacīja: cik bijājama ir šī vieta! Še ir tiešām Dieva nams un še ir debesu vārti.
18
Un Jēkabs cēlās rītā agri un ņēma to akmeni, kas tam bija pagalvē bijis, un to uzcēla par zīmi un tam uzlēja eļļu virsū.
19
Un viņš nosauca tās vietas vārdu Bēteli (Dieva nams); bet papriekš tai pilsētai bija Lus vārds.
20
Un Jēkabs solīdamies solījās un sacīja: ja Dievs Tas Kungs būs ar mani un mani pasargās uz šā ceļa, ko es staigāju, un man dos maizi ēst un drēbes ģērbties,
21
Un man liks ar mieru pāriet sava tēva namā, tad Tas Kungs lai man ir par Dievu.
22
Un šim akmenim, ko esmu uzcēlis par zīmi, būs tapt par Dieva namu, un no visa, ko tu man dosi, es tev došu desmito tiesu.Ģenēze 28:1

Ģenēze 28:2

Ģenēze 28:3

Ģenēze 28:4

Ģenēze 28:5

Ģenēze 28:6

Ģenēze 28:7

Ģenēze 28:8

Ģenēze 28:9

Ģenēze 28:10

Ģenēze 28:11

Ģenēze 28:12

Ģenēze 28:13

Ģenēze 28:14

Ģenēze 28:15

Ģenēze 28:16

Ģenēze 28:17

Ģenēze 28:18

Ģenēze 28:19

Ģenēze 28:20

Ģenēze 28:21

Ģenēze 28:22Ģenēze 1 / Gen 1

Ģenēze 2 / Gen 2

Ģenēze 3 / Gen 3

Ģenēze 4 / Gen 4

Ģenēze 5 / Gen 5

Ģenēze 6 / Gen 6

Ģenēze 7 / Gen 7

Ģenēze 8 / Gen 8

Ģenēze 9 / Gen 9

Ģenēze 10 / Gen 10

Ģenēze 11 / Gen 11

Ģenēze 12 / Gen 12

Ģenēze 13 / Gen 13

Ģenēze 14 / Gen 14

Ģenēze 15 / Gen 15

Ģenēze 16 / Gen 16

Ģenēze 17 / Gen 17

Ģenēze 18 / Gen 18

Ģenēze 19 / Gen 19

Ģenēze 20 / Gen 20

Ģenēze 21 / Gen 21

Ģenēze 22 / Gen 22

Ģenēze 23 / Gen 23

Ģenēze 24 / Gen 24

Ģenēze 25 / Gen 25

Ģenēze 26 / Gen 26

Ģenēze 27 / Gen 27

Ģenēze 28 / Gen 28

Ģenēze 29 / Gen 29

Ģenēze 30 / Gen 30

Ģenēze 31 / Gen 31

Ģenēze 32 / Gen 32

Ģenēze 33 / Gen 33

Ģenēze 34 / Gen 34

Ģenēze 35 / Gen 35

Ģenēze 36 / Gen 36

Ģenēze 37 / Gen 37

Ģenēze 38 / Gen 38

Ģenēze 39 / Gen 39

Ģenēze 40 / Gen 40

Ģenēze 41 / Gen 41

Ģenēze 42 / Gen 42

Ģenēze 43 / Gen 43

Ģenēze 44 / Gen 44

Ģenēze 45 / Gen 45

Ģenēze 46 / Gen 46

Ģenēze 47 / Gen 47

Ģenēze 48 / Gen 48

Ģenēze 49 / Gen 49

Ģenēze 50 / Gen 50