A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ģenēze 241
Un Ābraāms bija vecs un labi piedzīvojis, un Tas Kungs Ābraāmu bija svētījis ar visām lietām.
2
Tad Ābraāms sacīja uz savu kalpu, to vecāko savā namā, kas valdīja pār visu, kas viņam bija:
3
Liec jel savu roku apakš manas ciskas, tad es tev likšu zvērēt pie Tā Kunga, tā debes' Dieva un tā zemes Dieva, ka tev manam dēlam nebūs sievu ņemt no Kanaāniešu meitām, kuru vidū es dzīvoju,
4
Bet ka tev būs iet uz manu zemi un pie maniem radiem un manam dēlam Īzakam sievu ņemt.
5
Tad tas kalps uz viņu sacīja: ja tā sieva negribēs man nākt līdzi uz šo zemi, vai man tad tavu dēlu atkal būs aizvest uz to zemi, no kurienes tu izgājis?
6
Un Ābraāms uz to sacīja: sargies, ka tu manu dēlu uz turieni nevedi atpakaļ.
7
Tas Kungs, tas debes' Dievs, kas mani ņēmis no mana tēva nama un no manas dzimtenes un kas ar mani runājis un kas man zvērējis sacīdams: tavam dzimumam es došu šo zemi, - tas sūtīs savu eņģeli tavā priekšā, ka tu manam dēlam vari ņemt sievu no turienes.
8
Bet ja tā sieva tev negribēs iet līdz, tad tu būsi vaļā no šī mana zvēresta; tikai neved manu dēlu atpakaļ uz turieni.
9
Un tas kalps lika savu roku apakš Ābraāma, sava kunga, ciskas, un tam zvērēja par šo lietu.
10
Tad tas kalps ņēma desmit kamieļus no sava kunga kamieļiem un aizgāja, un visāda viņa kunga manta bija viņa rokā; un viņš cēlās un gāja uz Mezopotamiju, uz Naora pilsētu.
11
Un viņš tiem kamieļiem lika apmesties ārā priekš pilsētas pie vienas ūdens akas ap vakara laiku, tai laikā, kad tās smēlējas ārā nāca, un viņš sacīja:
12
Kungs, tu mana kunga Ābraāma Dievs, lai man šodien izdodas un dari žēlastību pie mana kunga Ābraāma.
13
Redzi, es stāvu pie ūdens akas, un šīs pilsētas ļaužu meitas nāks ārā ūdeni smelt.
14
Tad lai notiek, ka tā jauna meita, uz ko es sacīšu, pasniedz jel savu trauku, ka es varu dzert, - un tā sacīs, dzer, es tavus kamieļus arīdzan dzirdināšu, - ka tā ir tā, ko tu savam kalpam Īzakam novēlējis, un ka es pie tā varu atzīt, ka tu žēlastību esi parādījis manam kungam.
15
Un notikās, pirms nekā tas bija pabeidzis runāt, redzi, tad nāca Rebeka ārā, kas bija dzimusi Betuēlim, Milkas, Ābraāma brāļa, Naora, sievas dēlam; un tai bija viņas trauks uz pleca.
16
Un tai meitiņai bija ļoti skaists vaigs; tā bija jumprava un neviens vīrs to nebija atzinis; tā nokāpa akā un piepildīja savu trauku un atkal uzkāpa.
17
Tad tas kalps steidzās viņai pretī un sacīja: ļauj man jel kādu ūdens malciņu no tava trauka nodzerties.
18
Un tā sacīja: dzer, mans kungs! Un tā steidzās un nolaida to trauku uz savu roku un deva tam dzert.
19
Un kad tā viņam bija devusi dzert, tad tā sacīja: es smelšu arī priekš taviem kamieļiem, kamēr tie būs padzirdīti.
20
Un tā steidzās un izlēja savu trauku dzirdināmā silē, un tecēja atkal uz aku smelt un smēla visiem viņa kamieļiem.
21
Un tas vīrs izbrīnījās par to, klusu ciezdams, ka viņš samanītu, vai Tas Kungs viņa ceļam licis labi izdoties, vai ne.
22
Un kad tie kamieļi bija padzērušies, tad tas vīrs ņēma vienu zelta pieres sprādzi, - tā svēra pussēķeli - un divus apliekamus roku gredzenus priekš viņas rokām, - tie svēra desmit sēķeļus.
23
Un viņš sacīja: meitiņa, kam meita tu esi? Pasaki man jel to: vai priekš mums tava tēva namā vietas, tur naktsmāju dabūt?
24
Un tā uz viņu sacīja: es esmu Betuēļa, Milkas dēla, meita, ko tā Naoram dzemdējusi.
25
Un tā vēl uz viņu sacīja: tur ir arī diezgan salmu un barības pie mums, ir mājošanas vieta.
26
Tad tas vīrs Tā Kunga priekšā nomezdamies to pielūdza
27
Un sacīja: slavēts lai ir Tas Kungs, mana kunga Ābraāma Dievs, kas nav atrāvis savu žēlastību un patiesību no mana kunga! Jo Tas Kungs mani ir vadījis to ceļu uz mana kunga brāļa namu.
28
Un tā meitiņa tecēja un to pasacīja savas mātes namā.
29
Un Rebekai bija brālis, Lābans vārdā, un Lābans steidzās pie tā vīra ārā uz aku.
30
Un kad viņš to pieres sprādzi un tos roku gredzenus pie savas māsas rokām redzēja un savas māsas Rebekas vārdus dzirdēja, kas sacīja: tā tas vīrs uz mani runājis, - tad tas nāca pie tā vīra, un redzi, tas stāvēja pie tiem kamieļiem pie akas.
31
Un viņš sacīja: nāc iekšā, Tā Kunga svētītais, kam tu stāvi ārā? Jo es esmu namu sataisījis un vieta ir priekš taviem kamieļiem.
32
Tad tas vīrs nāca namā, un tie nosegloja tos kamieļus, un deva tiem kamieļiem salmus un barību un ūdeni, mazgāt viņa kājas un to vīru kājas, kas viņam bija līdz.
33
Un tie viņam cēla priekšā barību; bet viņš sacīja: es neēdīšu, pirms nebūšu runājis savus vārdus. Un tas sacīja: runā.
34
Tad viņš sacīja: es esmu Ābraāma kalps,
35
Un Tas Kungs bagāti ir svētījis manu kungu, un tas ir augumā audzis, un viņš tam ir devis avis un vēršus un sudrabu un zeltu un kalpus un kalpones un kamieļus un ēzeļus.
36
Un Zāra, mana kunga sieva, manam kungam ir dzemdējusi dēlu savā vecumā, un tam viņš ir devis visu, kas viņam pieder.
37
Un mans kungs man ir licis zvērēt sacīdams: tev manam dēlam nebūs ņemt no tām Kanaāniešu meitām, kuru zemē es dzīvoju.
38
Bet tev būs iet uz mana tēva namu un pie maniem radiem un manam dēlam sievu ņemt.
39
Tad es sacīju uz savu kungu: ja tā sieva man neies līdz.
40
Un viņš uz mani sacīja: Tas Kungs, kura priekšā es esmu staigājis, sūtīs savu eņģeli ar tevi, un liks labi izdoties tavam ceļam, ka tu manam dēlam ņemi sievu no manas cilts un no mana tēva nama.
41
Tad tu būsi vaļā no mana zvēresta, kad tu iesi pie maniem radiem, un ja viņi tev nedos, tad tu būsi vaļā no mana zvēresta.
42
Un es nācu šodien pie tās akas un sacīju: Kungs, tu mana kunga Ābraāma Dievs, ja tu, lūdzams, manam ceļam esi licis labi izdoties, kur es eju,
43
Redzi, es stāvu pie tās ūdens akas: kad nu viena jauna meita nāks smelt, un es viņai sacīšu: dod man jel maķenīt ūdens dzert no tava trauka,
44
Un tā uz mani sacīs: dzer ir tu un ir taviem kamieļiem es smelšu, - ka šī ir tā sieva, ko Tas Kungs mana kunga dēlam novēlējis.
45
Pirms es savā sirdī pabeidzu runāt, redzi, tad Rebeka nāca ārā ar ūdens trauku uz pleca, un tā nokāpa akā un smēla, un es uz to sacīju: dod man lūdzama padzerties.
46
Tad viņa traucās un nocēla savu trauku no sava pleca zemē un sacīja: dzer, un es tavus kamieļus arīdzan dzirdināšu; tad es dzēru, un tie kamieļi arīdzan tapa dzirdināti.
47
Un es viņu vaicāju un sacīju: kam meita tu esi? Un tā sacīja: Betuēla, Naora dēla, meita, ko Milka tam dzemdējusi. Tad es liku to pieres sprādzi uz viņas vaigu un tos roku gredzenus ap viņas rokām.
48
Un es nometos un pielūdzu To Kungu un slavēju To Kungu, mana kunga Ābraāma Dievu, kas mani to īsteno ceļu bija vadījis, mana kunga brāļa meitu viņa dēlam ņemt par sievu.
49
Un nu, ja jūs esat tie, kas žēlastību un uzticību pie mana kunga grib parādīt, tad sakāt man to; un ja ne, tad sakāt man ir to; tad es griezīšos, vai pa labo roku vai pa kreiso.
50
Tad Lābans un Betuēls atbildēja un sacīja: šī lieta ir no Tā Kunga nākusi, mēs nedz ļauna nedz laba nevaram uz tevi runāt.
51
Redzi, Rebeka ir tavā priekšā, ņem to un ej; lai tā ir tava kunga dēla sieva, kā Tas Kungs ir sacījis.
52
Un kad Ābraāma kalps viņu vārdus dzirdēja, tad viņš Tā Kunga priekšā pie zemes mezdamies to pielūdza.
53
Un tas kalps izņēma sudraba un zelta lietas un drēbes, un deva Rebekai un viņas brālim, un viņas mātei tas arī deva dārgas dāvanas.
54
Tad tie ēda un dzēra, viņš un tie vīri, kas viņam bija līdz, un palika tur pa nakti. Un tie cēlās rītā, un viņš sacīja: atlaidiet mani pie mana kunga.
55
Tad viņas brālis un viņas māte sacīja: lai tā meitiņa kādas desmit dienas paliek pie mums; pēc tu vari iet.
56
Bet viņš uz tiem sacīja: neaizkavējiet mani, Tas Kungs manam ceļam licis labi izdoties; atlaidiet mani, ka es eju pie sava kunga.
57
Tad tie sacīja: sauksim to meitiņu un jautāsim viņu.
58
Tad tie sauca Rebeku un uz to sacīja: vai tu gribi iet ar šo vīru? Un tā sacīja: es iešu.
59
Tad tie atlaida Rebeku, savu māsu, un viņas emmu, un Ābraāma kalpu un viņa vīrus.
60
Un tie svētīja Rebeku un uz to sacīja: tu, mūsu māsa, audzi par tūkstošu tūkstošiem, un tavs dzimums lai pārvalda savu ienaidnieku vārtus.
61
Un Rebeka cēlās ar savām meitām un sēdās uz kamieļiem un gāja tam vīram līdz, un tas kalps ņēma Rebeku un aizgāja.
62
Un Īzaks nāca to ceļu no Lekaj-Roī akas, jo tas mita dienvidu(Negebas) zemē.
63
Bet Īzaks bija izgājis uz lauku Dievu pielūgt ap vakara laiku. Un tas pacēla savas acis un skatījās, un redzi, kamieļi nāca.
64
Un Rebeka pacēla savas acis un redzēja Īzaku un nolaidās no kamieļa.
65
Un tā sacīja uz to kalpu: kas tas par vīru, kas tur pa lauku mums nāk pretī? Un tas kalps sacīja: tas ir mans kungs. Tad tā ņēma vaiga apsegu un apsedzās.
66
Un tas kalps Īzakam visu izteica, ko tas bija darījis.
67
Un Īzaks veda Rebeku savas mātes Zāras dzīvoklī, un viņš to ņēma un tā viņam palika par sievu, un viņš to mīlēja. Tā Īzaks tapa iepriecināts pēc savas mātes nāves.Ģenēze 24:1

Ģenēze 24:2

Ģenēze 24:3

Ģenēze 24:4

Ģenēze 24:5

Ģenēze 24:6

Ģenēze 24:7

Ģenēze 24:8

Ģenēze 24:9

Ģenēze 24:10

Ģenēze 24:11

Ģenēze 24:12

Ģenēze 24:13

Ģenēze 24:14

Ģenēze 24:15

Ģenēze 24:16

Ģenēze 24:17

Ģenēze 24:18

Ģenēze 24:19

Ģenēze 24:20

Ģenēze 24:21

Ģenēze 24:22

Ģenēze 24:23

Ģenēze 24:24

Ģenēze 24:25

Ģenēze 24:26

Ģenēze 24:27

Ģenēze 24:28

Ģenēze 24:29

Ģenēze 24:30

Ģenēze 24:31

Ģenēze 24:32

Ģenēze 24:33

Ģenēze 24:34

Ģenēze 24:35

Ģenēze 24:36

Ģenēze 24:37

Ģenēze 24:38

Ģenēze 24:39

Ģenēze 24:40

Ģenēze 24:41

Ģenēze 24:42

Ģenēze 24:43

Ģenēze 24:44

Ģenēze 24:45

Ģenēze 24:46

Ģenēze 24:47

Ģenēze 24:48

Ģenēze 24:49

Ģenēze 24:50

Ģenēze 24:51

Ģenēze 24:52

Ģenēze 24:53

Ģenēze 24:54

Ģenēze 24:55

Ģenēze 24:56

Ģenēze 24:57

Ģenēze 24:58

Ģenēze 24:59

Ģenēze 24:60

Ģenēze 24:61

Ģenēze 24:62

Ģenēze 24:63

Ģenēze 24:64

Ģenēze 24:65

Ģenēze 24:66

Ģenēze 24:67Ģenēze 1 / Ģen 1

Ģenēze 2 / Ģen 2

Ģenēze 3 / Ģen 3

Ģenēze 4 / Ģen 4

Ģenēze 5 / Ģen 5

Ģenēze 6 / Ģen 6

Ģenēze 7 / Ģen 7

Ģenēze 8 / Ģen 8

Ģenēze 9 / Ģen 9

Ģenēze 10 / Ģen 10

Ģenēze 11 / Ģen 11

Ģenēze 12 / Ģen 12

Ģenēze 13 / Ģen 13

Ģenēze 14 / Ģen 14

Ģenēze 15 / Ģen 15

Ģenēze 16 / Ģen 16

Ģenēze 17 / Ģen 17

Ģenēze 18 / Ģen 18

Ģenēze 19 / Ģen 19

Ģenēze 20 / Ģen 20

Ģenēze 21 / Ģen 21

Ģenēze 22 / Ģen 22

Ģenēze 23 / Ģen 23

Ģenēze 24 / Ģen 24

Ģenēze 25 / Ģen 25

Ģenēze 26 / Ģen 26

Ģenēze 27 / Ģen 27

Ģenēze 28 / Ģen 28

Ģenēze 29 / Ģen 29

Ģenēze 30 / Ģen 30

Ģenēze 31 / Ģen 31

Ģenēze 32 / Ģen 32

Ģenēze 33 / Ģen 33

Ģenēze 34 / Ģen 34

Ģenēze 35 / Ģen 35

Ģenēze 36 / Ģen 36

Ģenēze 37 / Ģen 37

Ģenēze 38 / Ģen 38

Ģenēze 39 / Ģen 39

Ģenēze 40 / Ģen 40

Ģenēze 41 / Ģen 41

Ģenēze 42 / Ģen 42

Ģenēze 43 / Ģen 43

Ģenēze 44 / Ģen 44

Ģenēze 45 / Ģen 45

Ģenēze 46 / Ģen 46

Ģenēze 47 / Ģen 47

Ģenēze 48 / Ģen 48

Ģenēze 49 / Ģen 49

Ģenēze 50 / Ģen 50